Kategorie

REGULAMIN AKCJI
ZAREJESTRUJ NOWE KONTO GEMINI I ODBIERZ BON NA DARMOWĄ DOSTAWĘ - nowy regulamin obowiązuje od 27.04.2022 r. [POBIERZ PDF]


REGULAMIN AKCJI ZAREJESTRUJ NOWE KONTO GEMINI I ODBIERZ BON NA DARMOWĄ DOSTAWĘ obowiązujący od 27.04.2022 r.
Co się zmienia od 27 kwietnia 2022 r.:

W celu ułatwienia wzięcia udziału w Akcji, Organizator dokonał zmiany § 2 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu.

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie uległy zmianie.

Link do wersji Regulaminu obowiązującego do 26.04.2022 r.

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki akcji prowadzonej pod nazwą ”Zarejestruj nowe Konto Gemini i odbierz bon na darmową dostawę” (dalej „Akcja”).
 2. Organizatorem Akcji jest Gemini Hütter Spółka z o.o., z siedzibą w Wejherowie, ul. Harcerska 10, 84-202 Wejherowo, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000582775, NIP: 588-230-78-77; REGON 220687587 (dalej „Organizator”):
  1. 1) prowadząca portal internetowy znajdujący się pod adresem https://gemini.pl (dalej „Portal”), za pośrednictwem którego Organizator świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową towarów;
  2. 2) świadcząca drogą elektroniczną usługę polegającą na założeniu i prowadzeniu konta użytkownika ułatwiającą dostęp i korzystanie ze wszystkich oferowanych na Portalu usług (dalej „Konto Apteczne”).
 3. Akcja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Czas trwania Akcji: od 30.03.2022 do 25.05.2022.
 5. Celem Akcji jest zachęcenie uczestników do zawarcia umowy na usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Gemini Privacy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000909086, posiadającą NIP 5252868812, REGON 3893632730, polegającą na prowadzeniu i zapewnieniu funkcjonowania konta ułatwiającego dostęp i korzystanie ze wszystkich oferowanych na Portalu usług (dalej „Konto Gemini”).
 6. Akcja przeznaczona jest dla każdej osoby, która chce zawrzeć umowę na Konto Gemini i spełni warunki określone w Regulaminie.
§ 2 Warunki Akcji
 1. W Akcji mogą wziąć udział uczestnicy, którzy spełnili łącznie następujące warunki:
  1. 1) posiadają aktywne Konto Apteczne, które nie zostało usunięte przed zakończeniem Akcji;
  2. 2) w czasie trwania Akcji zawarli umowę na usługę Konta Gemini dokonując rejestracji Konta Gemini przy użyciu adresu e-mail użytego podczas rejestracji Konta Aptecznego wskazanego w pkt. 1 powyżej.
 2. Akcja polega na przyznaniu każdemu uczestnikowi, który spełnił warunki określone w ust. 1 powyżej bonu uprawniającego do darmowej wysyłki produktów zakupionych za pośrednictwem Portalu.
 3. Bon dostępny będzie w Koncie Gemini po jego zarejestrowaniu i zalogowaniu się na Konto Gemini.
 4. Darmowa wysyłka obejmuje wysłanie produktów w ramach wybranej przez uczestnika formy dostawy (spośród form oferowanych przez Organizatora za wyjątkiem UPS POLTRAF) na podany przez uczestnika adres wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywacja bonu oraz złożenie zamówienia z formą dostawy za pośrednictwem UPS POLTRAF powoduje utratę ważności bonu.
 5. Wysyłka poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest objęta Akcją.
 6. Produktami, których zakup objęty jest Akcją, są wszystkie artykuły dostępne na Portalu. Aktywacja bonu oraz złożenie zamówienia na produkty objęte darmową dostawą niezależnie od Akcji powoduje utratę ważności bonu.
 7. Zamówienie można złożyć wyłącznie on-line. Nieopłacenie zamówienia w terminie wymaganym przez obowiązujący na Portalu Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej lub zaistnienie innych przesłanek powodujących anulowanie zamówienia powoduje utratę ważności bonu.
 8. W Akcji można wziąć udział tylko jeden raz. Skorzystanie z darmowej wysyłki będzie możliwe przy złożeniu zamówienia w Portalu w czasie trwania Akcji. Rozwiązanie z jakichkolwiek przyczyn umowy na świadczenie usługi Konta Gemini przed wykorzystaniem bonu na darmową dostawę powoduje utratę ważności bonu.
 9. Wykorzystanie bonu może nastąpić najpóźniej do dnia zakończenia Akcji. Po upływie ww. terminu bon traci ważność. Uczestnik nie ma prawa do wymiany lub zwrotu bonu na darmową dostawę, w tym jego wymiany na ekwiwalent pieniężny.
§ 3 Postępowanie reklamacyjne
 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Akcji. Reklamacje powinny być zgłaszane Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@gemini.pl lub pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 2. W treści reklamacji należy podać dane kontaktowe osoby lub podmiotu składającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, takie jak: imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu, adres korespondencyjny - w przypadku reklamacji składanych pisemnie, imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu – w przypadku reklamacji składanych drogą elektroniczną, a także przedstawić szczegółowy opis zaistniałych nieprawidłowości (powodu reklamacji), w tym daty i okoliczności ich wystąpienia lub stwierdzenia. W treści reklamacji można również podać adres e-mail i numer telefonu, nie jest to jednak obowiązkowe.
 3. Organizator ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji, wysyłając odpowiedź na podany przez uczestnika adres lub adres e-mail. W przypadku braku ustosunkowania się przez Organizatora we wskazanym terminie uważa się, że żądanie reklamacyjne uznano za uzasadnione.
 4. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Organizatora osoba, która wniosła reklamację, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Informacja o pozasądowym rozstrzyganiu sporów stanowi Załącznik nr 3 do obowiązującego na Portalu Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej zamieszczonego na Portalu. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia sporów jest dobrowolne.
§ 4 Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Akcji, w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Akcji, zapobiegania nadużyciom, usunięcia niejasności, uproszczenia zasad, ułatwienia udziału w Akcji, lub realizacji innych istotnych potrzeb dotyczących Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że pozostaje on związany oświadczeniami złożonymi przez uczestników na dotychczasowych warunkach. O ewentualnych zmianach Regulaminu Organizator poinformuje za pośrednictwem strony https://gemini.pl.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli przepisy te w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Portalu pod adresem https://gemini.pl.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego