Kategorie

Regulamin Konta Użytkownika

REGULAMIN KONTA UŻYTKOWNIKA PORTALU INTERNETOWEGO APTEKAGEMINI.PL obowiązujący do 10.12.2021
§ 1 DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie Konta Użytkownika pojęcia mają następujące znaczenie:
 1. Apteka – apteka „Gemini” prowadzona przez Gemini Hütter Spółka z o.o., z siedzibą w Wejherowie, ul. Harcerska 10, 84-202 Wejherowo, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000582775, NIP: 588-230-78-77; REGON 220687587, na prowadzenie której Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gdańsku wydał zezwolenie Nr 757/2013, będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Portal – portal internetowy Apteki prowadzony pod adresem https://aptekagemini.pl, za pośrednictwem którego Apteka świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową towarów, w tym bieżącą obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień złożonych w Aptece za pośrednictwem Portalu, a także Usługi farmaceutyczne.
 3. Usługi farmaceutyczne – usługi farmaceutyczne o których mowa w art. 2a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, polegające w szczególności na udzielaniu informacji i porad dotyczących działania i stosowania towarów będących przedmiotem obrotu w aptekach, oraz ogólnej profilaktyki zdrowotnej.
 4. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Aptece.
 5. Firma – podmiot korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego.
 6. Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą – podmiot korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 7. Fundacja – podmiot korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług będący fundacją w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
 8. Konto – podstrona Portalu chroniona indywidualnym hasłem, na której gromadzone są informacje o Użytkowniku Konta i dokonywanych przez niego zamówieniach.
 9. Użytkownik Konta – osoba lub podmiot, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Portalu.
 10. Regulamin Konta Użytkownika – niniejszy Regulamin Konta Użytkownika Portalu Internetowego aptekagemini.pl określający warunki świadczenia przez Aptekę nieodpłatnej usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta Użytkownika na Portalu, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej – ogólny Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady składania zamówień w Aptece za pośrednictwem Portalu i ich realizacji, a także zasady korzystania z Portalu i świadczenia przez Aptekę usług drogą elektroniczną, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z Portalu, w szczególności Kupujących i Użytkowników Konta.
 13. Polityka Cookies – dokument określający zasady wykorzystania plików cookies na potrzeby prowadzenia Portalu.
§ 2 KONTO UŻYTKOWNIKA – OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI
 1. Apteka świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu, nieodpłatną usługę polegającą na założeniu i prowadzeniu Konta Użytkownika na Portalu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Konta Użytkownika. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie Konta Użytkownika, zastosowanie ma Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej.
 2. Założenie Konta jest dobrowolne i umożliwia Użytkownikowi Konta korzystanie z funkcjonalności Portalu dostępnych wyłącznie po utworzeniu Konta.
 3. Dla Użytkowników Konta świadczone są usługi takie jak:
  1. udostępnianie interaktywnych formularzy do składania zamówień wstępnie uzupełnionych o dane podane uprzednio przez Użytkownika Konta w celu ułatwienia dokonywania zamówień;
  2. umożliwienie weryfikacji statusu realizacji zamówienia;
  3. umożliwienie przeglądania historii zamówień;
  4. udostępnianie faktur za złożone zamówienia z możliwością ich pobrania;
  5. tworzenie listy ulubionych produktów Użytkownika Konta;
  6. umożliwienie dołączenia do listy subskrybentów newslettera oraz zarządzania zgodami udzielonymi przez Użytkownika Konta w związku z zapisem.
 4. Do korzystania z Konta niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i spełniające następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 71 lub nowszej, Google Chrome w wersji 79 lub nowszej, Safari 7.0 - 13.0 (w zależności od wersji iOS na urządzeniach mobilnych), Opera w wersji 65 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 79 lub nowszej; włączona obsługa JavaScript i plików cookies (szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania przez Portal plików cookies zawarte są w Polityce Cookies zamieszczonej na Portalu).
 5. Każdy Użytkownik Konta powinien dysponować dodatkowo aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywnym numerem telefonu.
 6. Dokonanie rejestracji Konta oznacza zawarcie przez Użytkownika Konta z Gemini Hütter Spółka z o.o. umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Konta Użytkownika.
§ 3 REJESTRACJA I USUWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA
 1. Każdy korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług może nieodpłatnie założyć indywidualne Konto na Portalu.
 2. W celu utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na Portalu, podając następujące dane: imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu, adres e-mail i hasło zawierające co najmniej 8 znaków – w przypadku wszystkich Użytkowników Konta.
 3. Utworzenie Konta i logowanie do Konta możliwe jest również z wykorzystaniem konta Facebook albo konta Google. W takim przypadku dane potrzebne do utworzenia Konta pobierane są z konta Facebook albo Google osoby zakładającej Konto.
 4. Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego należy zapoznać się z Regulaminem Konta Użytkownika oraz Polityką Prywatności, a następnie potwierdzić ten fakt zaznaczając pole „Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności”.
 5. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Apteka wyśle instrukcję dotyczącą zakończenia rejestracji Konta.
 6. Konto w Aptece zakładane jest bezterminowo. Konto może zostać usunięte przez Aptekę w przypadkach określonych w Regulaminie Konta Użytkownika, w szczególności w przypadku:
  1. dostarczania przez Użytkownika Konta treści o charakterze bezprawnym;
  2. korzystania przez Użytkownika Konta z Portalu lub świadczonych przez Aptekę usług w sposób:
   • zakłócający funkcjonowanie Portalu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
   • uciążliwy dla innych korzystających z Portalu oraz dla Apteki;
   • niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami, postanowieniami Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej, Regulaminu Konta Użytkownika lub regulaminów regulujących zasady świadczenia przez Aptekę poszczególnych usług, a także niezgodny z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 7. Dodatkowo Konto może zostać usunięte w każdym czasie samodzielnie przez Użytkownika Konta lub na jego wniosek, złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: apteka@aptekagemini.pl lub w inny sposób przyjęty w relacjach pomiędzy Apteką a Użytkownikiem Konta określony w niniejszym Regulaminie Konta Użytkownika. Apteka usunie Konto maksymalnie w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania wniosku Użytkownika Konta.
 8. Usuniecie Konta oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta.
§ 4 REKLAMACJE
 1. W razie nieprawidłowości w świadczeniu przez Aptekę usługi polegającej na prowadzeniu Konta lub problemów z korzystaniem z Konta, Użytkownik Konta powinien zgłosić Aptece reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@aptekagemini.pl lub pisemnie na adres: Apteka Gemini, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk.
 2. W treści reklamacji należy podać dane kontaktowe osoby lub podmiotu składającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, takie jak: imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu, adres korespondencyjny - w przypadku reklamacji składanych pisemnie, imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu – w przypadku reklamacji składanych drogą elektroniczną, a także przedstawić szczegółowy opis zaistniałych nieprawidłowości (powodu reklamacji), w tym daty i okoliczności ich wystąpienia lub stwierdzenia. W treści reklamacji można również podać adres e-mail i numer telefonu, nie jest to jednak obowiązkowe.
 3. Apteka ustosunkuje się do zgłoszonej przez Użytkownika Konta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji, wysyłając odpowiedź na podany przez Użytkownika Konta adres lub adres e-mail. W przypadku braku ustosunkowania się przez Aptekę we wskazanym terminie uważa się, że żądanie reklamacyjne Użytkownika Konta uznano za uzasadnione.
 4. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Aptekę osoba, która wniosła reklamację, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Informacja o pozasądowym rozstrzyganiu sporów stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia sporów jest dobrowolne zarówno dla Użytkownika Konta jaki i Apteki.
§ 5 OCHRONA DANYCH
 1. Apteka zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych Użytkowników Konta i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin Konta Użytkownika może ulec zmianie z ważnych przyczyn, takich jak:
  1. konieczność dostosowania Regulaminu Konta Użytkownika do zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego mających wpływ na jego postanowienia;
  2. konieczność dostosowania Regulaminu Konta Użytkownika do decyzji, nakazów, zakazów, orzeczeń, wytycznych lub zaleceń uprawnionych organów władzy publicznej;
  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności oferowanych Użytkownikom Konta w ramach usługi świadczonej na podstawie niniejszego Regulaminu Konta Użytkownika;
  4. zmiana warunków technicznych usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu Konta Użytkownika.
 2. O wszystkich zmianach Regulaminu Konta Użytkownika Apteka poinformuje Użytkowników Konta w terminie przynajmniej 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian, za pośrednictwem indywidualnego powiadomienia wysłanego na adres e-mail podany przy rejestracji Konta, do którego zostanie załączony Regulamin Konta Użytkownika w wersji uwzględniającej zmianę (w formacie PDF). Apteka będzie również udostępniać ogólny komunikat o zmianie Regulaminu Konta Użytkownika wraz z jego aktualną wersją w formacie PDF, widoczny jednorazowo dla wszystkich Użytkowników Konta, którzy zalogują się na Konto w okresie 30 dni od dnia ogłoszenia przez Aptekę zmiany Regulaminu Konta Użytkownika.
 3. Użytkownik Konta jest związany Regulaminem Konta Użytkownika w zmienionej wersji, jeśli po otrzymaniu indywidualnego powiadomienia nie wypowiedział umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta (na zasadach określonych w Regulaminie Konta Użytkownika) przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu Konta Użytkownika.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego