Kategorie

Regulamin Konta Użytkownika

REGULAMIN KONTA UŻYTKOWNIKA PORTALU INTERNETOWEGO GEMINI.PL obowiązujący od 17 marca 2022 r. [POBIERZ PDF]
§ 1 DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie Konta Użytkownika pojęcia mają następujące znaczenie:
 1. Apteka – apteka „Gemini” prowadzona przez Gemini Hütter Spółka z o.o., z siedzibą w Wejherowie, ul. Harcerska 10, 84-202 Wejherowo, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000582775, NIP 588-230-78-77, REGON 220687587, na prowadzenie której Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gdańsku wydał zezwolenie Nr 757/2013, będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Portal – portal internetowy Apteki prowadzony pod adresem https://gemini.pl, za pośrednictwem którego Apteka świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową towarów, w tym bieżącą obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień złożonych w Aptece, za pośrednictwem Portalu, a także Usługi farmaceutyczne.
 3. Usługi farmaceutyczne – usługi farmaceutyczne, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, polegające w szczególności na udzielaniu informacji i porad dotyczących działania i stosowania towarów będących przedmiotem obrotu w aptekach oraz ogólnej profilaktyki zdrowotnej.
 4. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Aptece.
 5. Firma – podmiot korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług, będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego.
 6. Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą – podmiot korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług, będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 7. Fundacja – podmiot korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług, będący fundacją w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
 8. Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną, ułatwiająca dostęp i korzystanie ze wszystkich usług oferowanych na Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konta Użytkownika, świadczona przez Aptekę. Założenie (zawarcie nowej umowy) Konta możliwe będzie do dnia 16.03.2022 r.
 9. Konto Gemini – usługa świadczona drogą elektroniczną, wprowadzona od dnia 17.03.2022 r. i ułatwiająca dostęp i korzystanie ze wszystkich usług oferowanych na Portalu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Konta Gemini, świadczona przez Gemini Privacy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000909086, posiadająca NIP 5252868812, REGON 3893632730. Witryna oraz regulamin Konta Gemini dostępne będą od dnia wprowadzenia usługi pod adresem: www.konto.gemini.pl.
 10. Użytkownik – osoba lub podmiot, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Portalu lub Konta Gemini.
 11. Regulamin Konta Użytkownika – niniejszy Regulamin Konta Użytkownika Portalu określający warunki świadczenia przez Aptekę nieodpłatnej usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta na Portalu, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej – ogólny Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady składania zamówień w Aptece za pośrednictwem Portalu i ich realizacji, a także zasady korzystania z Portalu i świadczenia przez Aptekę usług drogą elektroniczną, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 13. Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z Portalu, w szczególności Kupujących i Użytkowników.
 14. Polityka Cookies – dokument określający zasady wykorzystania plików cookies na potrzeby prowadzenia Portalu.
§ 2 KONTO – OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI
 1. Apteka świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu, nieodpłatną usługę polegającą na założeniu i prowadzeniu Konta na Portalu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Konta Użytkownika. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie Konta Użytkownika, zastosowanie ma Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej.
 2. Założenie Konta jest dobrowolne i umożliwia Użytkownikowi Konta korzystanie z funkcjonalności Portalu dostępnych wyłącznie po utworzeniu Konta.
 3. Dla Użytkowników Konta świadczone są usługi takie jak:
  1. udostępnianie interaktywnych formularzy do składania zamówień, wstępnie uzupełnionych o dane podane uprzednio przez Użytkownika Konta, w celu ułatwienia dokonywania zamówień;
  2. umożliwienie weryfikacji statusu realizacji zamówienia;
  3. umożliwienie przeglądania historii zamówień;
  4. udostępnianie faktur za złożone zamówienia z możliwością ich pobrania;
  5. tworzenie listy ulubionych produktów Użytkownika Konta;
  6. umożliwienie dołączenia do listy subskrybentów newslettera oraz zarządzania zgodami udzielonymi przez Użytkownika Konta w związku z zapisem.
 4. Do korzystania z Konta niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i spełniające następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 71 lub nowszej, Google Chrome w wersji 79 lub nowszej, Safari 7.0 - 13.0 (w zależności od wersji iOS na urządzeniach mobilnych), Opera w wersji 65 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 79 lub nowszej; włączona obsługa JavaScript i plików cookies (szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania przez Portal plików cookies zawarte są w Polityce Cookies, zamieszczonej na Portalu).
 5. Każdy Użytkownik Konta powinien dysponować dodatkowo aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywnym numerem telefonu.
 6. Dokonanie rejestracji Konta oznacza zawarcie przez Użytkownika Konta z Gemini Hütter Spółka z o.o. umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, polegającej na prowadzeniu Konta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Konta Użytkownika.
§ 3 REJESTRACJA I USUWANIE KONTA
 1. Każdy korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług może nieodpłatnie założyć indywidualne Konto na Portalu.
 2. W celu utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na Portalu, podając następujące dane: imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu, adres e-mail i hasło zawierające co najmniej 8 znaków – w przypadku wszystkich Użytkowników Konta.
 3. Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego należy zapoznać się z Regulaminem Konta Użytkownika oraz Polityką Prywatności, a następnie potwierdzić ten fakt zaznaczając pole „Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności”.
 4. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Apteka wyśle instrukcję dotyczącą zakończenia rejestracji Konta.
 5. Konto w Aptece zakładane jest bezterminowo. Konto może zostać usunięte przez Aptekę w przypadkach określonych w Regulaminie Konta Użytkownika, w szczególności w przypadku:
  1. dostarczania przez Użytkownika Konta treści o charakterze bezprawnym;
  2. korzystania przez Użytkownika Konta z Portalu lub świadczonych przez Aptekę usług w sposób:
   • zakłócający funkcjonowanie Portalu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
   • uciążliwy dla innych korzystających z Portalu oraz dla Apteki;
   • niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami, postanowieniami Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej, Regulaminu Konta Użytkownika lub regulaminów regulujących zasady świadczenia przez Aptekę poszczególnych usług, a także niezgodny z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 6. Dodatkowo Konto może zostać usunięte w każdym czasie – samodzielnie przez Użytkownika Konta lub na jego wniosek złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: apteka@aptekagemini.pl lub w inny sposób przyjęty w relacjach pomiędzy Apteką a Użytkownikiem Konta, określony w niniejszym Regulaminie Konta Użytkownika. Apteka usunie Konto maksymalnie w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania wniosku Użytkownika Konta.
 7. Usuniecie Konta oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta.
 8. Apteka może rozwiązać z Użytkownikiem Konta umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta, o czym poinformuje Użytkownika z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem w powiadomieniu przesłanym na adres e-mail podany przy rejestracji Konta. Bieg terminu wypowiedzenia liczy się od dnia prawidłowego przekazania Użytkownikowi informacji o rozwiązaniu umowy.
 9. Dokonanie rejestracji Konta Gemini przy użyciu adresu e-mail, którego Użytkownik użył podczas rejestracji Konta, rozumiane jest jako wyrażenie przez Użytkownika woli korzystania z Konta Gemini w miejsce dotychczasowego Konta. W związku z tym, w przypadku gdy Użytkownik dokona rejestracji Konta Gemini przy użyciu adresu e-mail, podanego przy rejestracji Konta, rozwiązaniu ulegnie dotychczasowa umowa o świadczenie usługi Konta (z chwilą prawidłowego dokonania rejestracji Konta Gemini).
§ 4 REKLAMACJE
 1. W razie nieprawidłowości w świadczeniu przez Aptekę usługi polegającej na prowadzeniu Konta lub problemów z korzystaniem z Konta, Użytkownik Konta powinien zgłosić Aptece reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@aptekagemini.pl lub pisemnie na adres: Apteka Gemini, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk. W treści reklamacji należy podać dane kontaktowe osoby lub podmiotu składającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, takie jak: imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu, adres korespondencyjny – w przypadku reklamacji składanych pisemnie, imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu – w przypadku reklamacji składanych drogą elektroniczną, a także przedstawić szczegółowy opis zaistniałych nieprawidłowości (powodu reklamacji), w tym daty i okoliczności ich wystąpienia lub stwierdzenia. W treści reklamacji można również podać adres e-mail i numer telefonu, nie jest to jednak obowiązkowe.
 2. Apteka ustosunkuje się do zgłoszonej przez Użytkownika Konta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji, wysyłając odpowiedź na podany przez Użytkownika Konta adres lub adres e-mail. W przypadku braku ustosunkowania się przez Aptekę we wskazanym terminie uważa się, że żądanie reklamacyjne Użytkownika Konta uznano za uzasadnione.
 3. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Aptekę osoba, która wniosła reklamację, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Informacja o pozasądowym rozstrzyganiu sporów stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia sporów jest dobrowolne zarówno dla Użytkownika Konta jaki i Apteki.
§ 5 OCHRONA DANYCH
 1. Apteka zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych Użytkowników Konta i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin Konta Użytkownika może ulec zmianie z ważnych przyczyn, takich jak:
  1. konieczność dostosowania Regulaminu Konta Użytkownika do zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, mających wpływ na jego postanowienia;
  2. konieczność dostosowania Regulaminu Konta Użytkownika do decyzji, nakazów, zakazów, orzeczeń, wytycznych lub zaleceń uprawnionych organów władzy publicznej;
  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności oferowanych Użytkownikom Konta w ramach usługi świadczonej na podstawie niniejszego Regulaminu Konta Użytkownika;
  4. zmiana warunków technicznych usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu Konta Użytkownika.
 2. O zmianie Regulaminu Konta Użytkownika Apteka informuje poprzez publikację komunikatu o zmianie Regulaminu na stronie internetowej Apteki, wraz z jego aktualną wersją w formacie PDF oraz za pośrednictwem indywidualnego powiadomienia wysłanego na adres e-mail podany przy rejestracji Konta, do którego zostanie załączony Regulamin Konta Użytkownika w wersji uwzględniającej zmianę, w formacie PDF.
 3. Regulamin Konta Użytkownika wchodzi w życie z dniem publikacji. Jednakże Użytkownik posiadający Konto w dniu wejścia w życie Regulaminu, jest związany postanowieniami Regulaminu w nowej treści, jeżeli po upływie 14 dni od uzyskania informacji o publikacji Regulaminu, zgodnie z ust. 2 powyżej, nie wypowie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego