Kategorie

Regulamin Świadczenia Usług Farmaceutycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG FARMACEUTYCZNYCH obowiązujący od 01.08.2020 do 10.12.2021
§ 1 DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie Usług farmaceutycznych pojęcia mają następujące znaczenie:
 1. Apteka – apteka „Gemini” prowadzona przez Gemini Hütter Spółka z o.o., z siedzibą w Wejherowie, ul. Harcerska 10, 84-202 Wejherowo, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000582775, NIP: 588-230-78-77; REGON 220687587, na prowadzenie której Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gdańsku wydał zezwolenie Nr 757/2013, będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Portal – portal internetowy Apteki prowadzony pod adresem https://www.aptekagemini.pl, za pośrednictwem którego Apteka świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową towarów, w tym bieżącą obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień złożonych w Aptece za pośrednictwem Portalu, a także Usługi farmaceutyczne.
 3. Usługi farmaceutyczne – usługi farmaceutyczne o których mowa w art. 2a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, polegające w szczególności na udzielaniu informacji i porad dotyczących działania i stosowania towarów będących przedmiotem obrotu w aptekach, oraz ogólnej profilaktyki zdrowotnej.
 4. Zapytaj Farmaceutę – Usługa farmaceutyczna świadczona przez Aptekę, w ramach której zatrudnieni w Aptece farmaceuci udzielają Użytkownikom Usług informacji i porad dotyczących działania i stosowania towarów będących przedmiotem obrotu w aptekach, oraz ogólnej profilaktyki zdrowotnej - w odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego służącego do wysłania wiadomości e-mail na wskazany w ramach tej usługi adres, dostępnego na Portalu, w tym na podstronie: https://gemini.pl/poradnik/zapytaj-farmaceute/
 5. Użytkownik Usług – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług farmaceutycznych świadczonych przez Aptekę drogą elektroniczną.
 6. Regulamin Usług farmaceutycznych – niniejszy Regulamin świadczenia Usług farmaceutycznych, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej – ogólny Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady składania zamówień w Aptece za pośrednictwem Portalu i ich realizacji, a także zasady korzystania z Portalu i świadczenia przez Aptekę usług drogą elektroniczną, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Apteka świadczy na rzecz Użytkowników Usług Usługi farmaceutyczne:
  1. w ramach usługi Zapytaj Farmaceutę.
 2. Świadczenie Usług farmaceutycznych odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu Usług farmaceutycznych i Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej w treści obowiązującej na dzień rozpoczęcia korzystania z danej usługi oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie Usług farmaceutycznych, zastosowanie ma Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej.
 4. Niniejszy Regulamin Usług farmaceutycznych, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe w trakcie świadczenia Usług farmaceutycznych, podlegają prawu polskiemu.
 5. Każda osoba korzystająca z Usług farmaceutycznych świadczonych przez Aptekę drogą elektroniczną, powinna dysponować urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym minimalne wymagania techniczne określone w Regulaminie świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej. Każda osoba korzystająca z usługi Zapytaj Farmaceutę za pośrednictwem formularza kontaktowego służącego do wysłania wiadomości e-mail powinna dysponować dodatkowo aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail).
 6. W celu skorzystania z Usług farmaceutycznych nie jest wymagana rejestracja indywidualnego konta w Portalu ani złożenie zamówienia w Aptece.
 7. Umowa o nieodpłatne świadczenie Usług farmaceutycznych zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z Usługi farmaceutycznej i jest zawierana na czas korzystania z tej usługi.
 8. Użytkownik Usług może w każdej chwili i bez podania przyczyny zakończyć korzystanie z Usług farmaceutycznych poprzez niekontynuowanie korespondencji mailowej albo zaprzestanie wypełniania formularza kontaktowego.
 9. Użytkownik Usług zobowiązany jest korzystać z Usług farmaceutycznych świadczonych przez Aptekę wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.
 10. Regulamin Usług farmaceutycznych może ulec zmianie. Każdego Użytkownika Usług obowiązuje wersja Regulaminu Usług farmaceutycznych w treści aktualnej na dzień rozpoczęcia korzystania z danej usługi.
 11. Użytkownik Usług może w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do aktualnej wersji Regulaminu Usług farmaceutycznych za pośrednictwem linku zamieszczonego na Portalu. Treść Regulaminu Usług farmaceutycznych może zostać utrwalona przez Użytkownika Usług w każdej chwili, poprzez jego pobranie z Portalu, zapisanie na dowolnym nośniku lub wydrukowanie.
 12. Świadczenie Usług farmaceutycznych jest nieodpłatne.
 13. Wszelkie informacje, treści, opinie udzielone w ramach Usług farmaceutycznych mają charakter informacyjny lub edukacyjny i nie stanowią porad o charakterze medycznym. Żadnej z uzyskanych w ramach Usług farmaceutycznych informacji i/lub odpowiedzi farmaceuty nie należy rozumieć jako:
  1. wykonywania działalności leczniczej lub udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  2. udzielania świadczenia zdrowotnego, w szczególności badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
  3. stawiania diagnozy będącej podstawą w zakresie sposobu leczenia Użytkownika Usług.
 14. Żadna z uzyskanych w ramach Usług farmaceutycznych informacji i/lub odpowiedzi farmaceuty nie zastępuje wizyty u lekarza ani specjalistycznych badań lekarskich, ani nie skutkuje brakiem konieczności uzyskania porady lekarskiej lub wykonania zabiegu chirurgicznego.
 15. Przed rozpoczęciem leczenia lub terapii oraz użyciem konkretnego produktu leczniczego należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą oraz zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, zawierającej wskazania i przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu
§ 3 USŁUGA „ZAPYTAJ FARMACEUTĘ”
 1. Pytania w ramach usługi Zapytaj Farmaceutę mogą być przesyłane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. W celu skorzystania z usługi Zapytaj Farmaceutę należy wypełnić formularz kontaktowy służący do wysłania wiadomości e-mail na wskazany w ramach tej usługi adres, dostępny na Portalu, w tym na podstronie: https://gemini.pl/poradnik/zapytaj-farmaceute/, tj. podać imię i adres e-mail, opisać dany problem oraz zadać pytania.
 3. Warunkiem skorzystania z usługi Zapytaj Farmaceutę jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Usług farmaceutycznych, Regulaminem świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej oraz Polityką Prywatności i ich akceptacja oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usługi Zapytaj Farmaceutę, przed rozpoczęciem korzystania z ww. usługi.
 4. Pytania zadawane farmaceutom w ramach usługi Zapytaj Farmaceutę powinny dotyczyć kwestii działania i stosowania produktów będących przedmiotem obrotu w aptekach lub ogólnej profilaktyki zdrowotnej, realizacji recept – w tym daty ważności recepty, dostępnych odpowiedników produktów przepisanych receptą, wskazań leków przepisanych receptą.
 5. Farmaceuta udzielający informacji w ramach usługi Zapytaj Farmaceutę ma prawo zakończyć rozmowę z Użytkownikiem Usług, jeżeli charakter rozmowy nie ma związku lub wykroczy poza zakres wskazany w ust. 4 powyżej lub zachowanie Użytkownika Usług jest sprzeczne z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, po uprzednim wezwaniu Użytkownika Usług do korzystania z usług zgodnie z niniejszym Regulaminem Usług farmaceutycznych i Regulaminem świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej.
§ 4 KONTAKT
 1. W razie wątpliwości lub problemów związanych z korzystaniem z Usług farmaceutycznych świadczonych przez Aptekę, osoba korzystająca z tych usług może skontaktować się z Apteką za pośrednictwem poczty elektronicznej: apteka@aptekagemini.pl bądź telefonicznie pod nr telefonu: (+48) 58 600-80-88.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego