Poradnik
Amiokordin (Amiodaroni hydrochloridum)

Amiokordin (Amiodaroni hydrochloridum)

Lek Amiokordin jest to roztwór do wstrzykiwań, zawierający substancję czynną o nazwie chlorowodorek amiodaronu. To lek przeciwarytmiczny, stosowany w leczeniu niemiarowej czynności mięśnia sercowego.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAmiokordin
Nazwa międzynarodowaAmiodaroni hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

50 mg/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek amiodaronu

Skład - substancje pomocnicze
 • alkohol benzylowy
 • polisorbat 80
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

5 ampułek po 3 ml

Działanie / właściwości

Przeciwarytmiczne

Zastosowanie

Leczenie groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na jod, amiodaron lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • bradykardia zatokowa, blok zatokowo-przedsionkowy i zespół chorego węzła zatokowego, z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem serca (ryzyko zahamowania czynności węzła)
 • blok przedsionkowo - komorowy II lub III stopnia, z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem
 • blok dwu – lub trójwiązkowy, z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem serca lub założonym tymczasowym układem stymulacyjnym
 • jednoczesne stosowanie z innymi lekami, które mogą powodować zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes
 • choroby tarczycy
 • ciąża
 • okres karmienia piersią
 • zapaść krążeniowa
 • ciężkie niedociśnienie tętnicze
 • ciężka niewydolność układu oddechowego
 • kardiomiopatia zastoinowa
 • niewydolność serca
 • noworodki, niemowlęta i dzieci w wieku do 3 lat
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • lek należy podawać w postaci dożylnej, wyłącznie w oddziale intensywnej terapii
 • lek Amiokordin podaje się poprzez dostęp do żył centralnych w celu uniknięcia niepożądanego działania w miejscu podania
 • nie należy dopuszczać do wystąpienia za małego stężenia potasu w organizmie (hipokaliemii) oraz uzupełniać jego niedobór
 • jeśli konieczne jest leczenie amiodaronem i sofosbuwirem, niezbędne może być dodatkowe monitorowanie pracy serca
 • lek Amiokordin może powodować wystąpienie śródmiąższowego zapalenia płuc
 • przed zabiegiem operacyjnym anestezjolog musi być poinformowany o tym, że pacjentowi podano lek Amiokordin
 • podczas stosowania leku Amiokordin oraz w ciągu 24 godzin od jego podania mogą wystąpić ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby prowadzące niekiedy do zgonu - od początku leczenia lekarz będzie regularnie zalecał badania czynności wątroby
 • należy natychmiast przerwać leczenie lekiem Amiokordin, jeśli podczas jego stosowania pojawią się ciężkie reakcje skórne - objawy te mogą zagrażać życiu pacjenta
 • w przypadku wystąpienia niewyraźnego widzenia lub pogorszenia widzenia należy niezwłocznie przeprowadzić kompletne badanie okulistyczne, w tym badanie dna oka
 • przyjmowanie amiodaronu przed przeszczepem serca zwiększa ryzyko wystąpienia zagrażającego życiu powikłania - pierwotnej dysfunkcji przeszczepu
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często:

 • zwolnienie rytmu serca, zazwyczaj umiarkowane
 • reakcje w miejscu podania leku, takie jak ból, rumień, obrzęk, martwica, wynaczynienie krwi, naciek, stan zapalny, stwardnienie, zakrzepowe zapalenie żył, zapalenie żył, zapalenie tkanki łącznej, zakażenie, zmiany zabarwienia skóry
 • obniżenie ciśnienia tętniczego, zazwyczaj umiarkowane i przemijające, objawiające się zawrotami głowy, dezorientacją i omdleniem
 • swędząca czerwona wysypka (wyprysk)
Możliwe interakcje z
 • sokiem grejpfrutowym
 • chinidyną
 • dyzopiramidem
 • prokainamidem
 • sotalolem
 • bretylium
 • beprydylem
 • podawanymi dożylnie: erytromycyną, kotrimoksazolem, pentamidyną
 • chloropromazyną
 • tiorydazyną
 • flufenazyną
 • pimozydem
 • haloperydolem
 • amisulpirydem
 • sertindolem
 • preparatami litu
 • doksepiną
 • amitryptyliną
 • terfenadyną
 • astemizolem
 • mizolastyną
 • chininą
 • chlorochiną
 • meflochiną
 • halofantryną
 • winkaminą
 • lekami neuroleptycznymi
 • cyzaprydem
 • cyprofloksacyną
 • ofloksacyną
 • lewofloksacyną
 • propranololem
 • werapamilem
 • diltiazemem
 • sofosbuwirem
 • bisakodylem
 • senesem
 • symwastatyną
 • atorwastatyną
 • lowastatyną
 • furosemidem
 • hydrokortyzonem
 • prednizolonem
 • tetrakozaktydem
 • amfoterycyną B podawaną dożylnie
 • środkami stosowanymi w znieczuleniu ogólnym lub tlenem o dużym stężeniu, podawanym podczas zabiegów operacyjnych
 • fenytoiną
 • digoksyną
 • warfaryną
 • dabigatranem
 • cyklosporyną
 • takrolimusem
 • flekainidem
 • fentanylem
 • lidokainą
 • syldenafilem
 • midazolamem
 • triazolamem
 • dihydroergotaminą
 • ergotaminą
 • kolchicyną
Ciąża

Stosowanie leku Amiokordin w ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Stosowanie leku Amiokordin w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Dzieci

Leku Amiokordin nie należy podawać noworodkom (w tym wcześniakom), niemowlętom i dzieciom w wieku do 3 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie powoduje zaburzenia zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Amiokordin?

Amiokordin zawiera amiodaron, który jest silnym lekiem przeciwarytmicznym, stosowanym w leczeniu niemiarowej czynności serca. Podaje się go dożylnie, jeśli konieczne jest uzyskanie szybkiego działania leku lub jeśli podawanie doustne leku nie jest możliwe.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Amiokordin?

Amiokordin stosuje się w leczeniu groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca:

 • zaburzeń rytmu w przebiegu zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a 
 • migotania i trzepotania przedsionków, napadowych tachyarytmii nadkomorowych: częstoskurczów nadkomorowych i węzłowych, jeśli nie można zastosować innych leków
 • komorowych zaburzeń rytmu (częstoskurcz komorowy, migotanie komór), jeśli inne leki przeciwarytmiczne są nieskuteczne

Dawkowanie

Jak stosować lek Amiokordin?

 • lek podaje lekarz lub pielęgniarka zgodnie z zaleceniem lekarza - w razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza
 • lek jest podawany dożylnie, pod stałą kontrolą stanu pacjenta (zapis EKG, wartości ciśnienia tętniczego)
 • przed podaniem pacjentowi lek Amiokordin jest rozcieńczany
 • lekarz określi odpowiednią dawkę dla każdego pacjenta, na podstawie masy ciała i w zależności od leczonej choroby
 • nie należy mieszać innych leków z lekiem Amiokordin w tej samej strzykawce
 • nie należy wstrzykiwać innych leków w ten sam dostęp żylny
 • w przypadku wrażenia, że działanie leku Amiokordin jest zbyt mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza

Dorośli

 • dawka nasycająca: 5 mg/ kg mc. podana w 250 ml 5% roztworu glukozy w infuzji trwającej od 20 minut do 2 godzin. Infuzję można powtarzać 2 do 3 razy na dobę. Szybkość infuzji należy określić na podstawie uzyskanego skutku działania leku
 • dawka podtrzymująca: 10 - 20 mg/kg mc./dobę (zazwyczaj 600 do 800 mg/ 24 godziny do dawki 1200 mg/ 24 godziny) w infuzji w 250 ml 5% roztworu glukozy przez kilka dni. Gdy tylko zostanie uzyskany pożądany skutek terapeutyczny, lekarz zaleci jednoczesne podawanie doustne leku zawierającego amiodaron w zwykłej dawce nasycającej (3 x 200 mg na dobę). Dawkę podawaną dożylnie zmniejsza się stopniowo
 • w stanach nagłych stosuje się 150 - 300 mg amiodaronu w 10 - 20 ml 5% roztworu glukozy w powolnym, trwającym co najmniej 3 minuty wstrzyknięciu. Następne wstrzyknięcie można powtórzyć nie wcześniej niż po 15 minutach, nawet jeżeli w pierwszym wstrzyknięciu podano tylko roztwór z jednej ampułki (150 mg). Jeżeli konieczne jest podanie następnych dawek amiodaronu, należy je podawać w infuzji dożylnej.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

W szczególnym przypadku resuscytacji krążeniowo-oddechowej pacjenta z migotaniem komór opornym na defibrylację, pierwszą dawkę 300 mg (lub 5 mg/kg) amiodaronu, rozcieńczając odpowiednią objętość roztworu leku Amiokordin w 20 ml 5% roztworu glukozy, podaje się we wstrzyknięciu dożylnym. W przypadku utrzymywania się migotania komór można rozważyć podanie dożylne dodatkowej dawki amiodaronu wynoszącej 150 mg (lub 2,5 mg/kg mc.).

Dzieci

Lek zawiera alkohol benzylowy, a jego podawanie małym dzieciom wiąże się z ryzykiem ciężkich działań niepożądanych, w tym zaburzeń oddychania (tzw.”gasping syndrome”).

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania amiodaronu u dzieci. Nie stosować leku Amiokordin u wcześniaków, noworodków, niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma szczegółowych danych dotyczących dawkowania u osób w podeszłym wieku. U pacjentów w podeszłym wieku należy zachować szczególne środki ostrożności.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Amiokordin

Z uwagi na fakt, że lek będzie podawany pacjentowi podczas pobytu w szpitalu, jest mało prawdopodobne, aby zastosowano za małą lub zbyt dużą dawkę leku. Jeśli jednak pacjent będzie miał jakiekolwiek wątpliwości, powinien poinformować o nich lekarza lub pielęgniarkę.

Pominięcie zastosowania leku Amiokordin

Lek stosowany w lecznictwie zamkniętym.

Przerwanie stosowania leku Amiokordin

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Amiokordin?

Leku Amiokordin nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na jod, amiodaron lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku - w razie wystąpienia objawów uczulenia, takich jak swędząca wysypka, trudności w połykaniu i oddychaniu lub obrzęk warg, twarzy, gardła i języka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem
 • u pacjentów z chorobami serca: bradykardią zatokową, blokiem zatokowo-przedsionkowym i zespołem chorego węzła zatokowego, z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem (ryzyko zahamowania czynności węzła)
 • u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia, z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem
 • u pacjentów z blokiem dwu- lub trójwiązkowym z wyjątkiem osób z wszczepionym rozrusznikiem serca lub założonym tymczasowym układem stymulacyjnym
 • jednocześnie z lekami, które mogą powodować zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca, typu torsade de pointes 
 • jeśli pacjent ma chorobę tarczycy
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią
 • w razie zapaści krążeniowej, ciężkiego niedociśnienia tętniczego
 • w razie ciężkiej niewydolności układu oddechowego
 • u pacjenta z kardiomiopatią zastoinową lub niewydolnością serca
 • u noworodków (w tym wcześniaków), niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat

Powyższe przeciwwskazania nie mają zastosowania, jeśli amiodaron jest stosowany w oddziale intensywnej terapii w resuscytacji krążeniowo-oddechowej nagłego zatrzymania krążenia w przebiegu migotania komór, jeśli defibrylacja nie jest skuteczna.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Amiokordin może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Amiokordin i niezwłocznie zasięgnąć porady medycznej w razie wystąpienia:

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • obrzęku Quinckego - ciężkiej reakcji uczuleniowej, powodującej obrzęk twarzy oraz trudności w oddychaniu i połykaniu
 • reakcji skórnej zagrażającej życiu, charakteryzującej się występowaniem wysypki, pęcherzy, złuszczaniem się skóry i bólem (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka - TEN, zespół Stevensa-Johnsona - SJS, pęcherzowe zapalenie skóry, reakcja polekowa z eozynofilią i objawami uogólnionymi - DRESS)
 • nieregularnej czynności serca - może to być objaw zagrażającej życiu arytmii typu torsade de pointes
 • niewyraźnego widzenia lub pogorszenia widzenia - mogą to być objawy uszkodzenia nerwu wzrokowego, mogącego prowadzić do utraty wzroku

Bardzo rzadko (występuje rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • wstrząsu anafilaktycznego (znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego, powodujące niedostateczny przepływ krwi przez ważne dla życia narządy i tkanki, spowodowane gwałtownie przebiegającą reakcją uczuleniową), objawiającego się splątaniem, osłabieniem, omdleniem
 • zawrotów głowy, zmęczenia i duszności - mogą to być objawy znacznego zwolnienia rytmu serca, zatrzymania czynności węzła zatokowego, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniem czynności węzła zatokowego i/lub u pacjentów w podeszłym wieku lub objawy wystąpienia nowego typu zaburzeń rytmu serca lub pogorszenia istniejących zaburzeń rytmu serca, czasami z zatrzymaniem akcji serca
 • zażółcenia oczu i skóry (żółtaczki), bólów brzucha, utraty apetytu, zmęczenia, gorączki, dużej aktywności aminotransferaz (stwierdzane w badaniach krwi) - są to objawy zagrażającego życiu ostrego zaburzenia czynności wątroby lub niewydolności wątroby
 • duszności i kaszlu bez odkrztuszania - mogą to być objawy zagrażającego życiu śródmiąższowego zapalenia płuc lub zwłóknienia płuc lub wystąpienia skurczu oskrzeli i (lub) bezdechu w przypadku ciężkiej niewydolności oddechowej, zwłaszcza u pacjentów z astmą oskrzelową
 • bólu głowy nasilającego się rano lub po wysiłku, nudności, drgawek, omdlenia, zaburzeń widzenia lub dezorientacji - mogą to być objawy zaburzeń czynności mózgu z powodu zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego (rzekomy guz mózgu)

Pozostałe działania niepożądane leku Amiokordin:

Często (występuje u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zwolnienie rytmu serca, zazwyczaj umiarkowane
 • reakcje w miejscu podania leku, takie jak ból, rumień, obrzęk, martwica, wynaczynienie krwi, naciek, stan zapalny, stwardnienie, zakrzepowe zapalenie żył, zapalenie żył, zapalenie tkanki łącznej, zakażenie, zmiany zabarwienia skóry
 • obniżenie ciśnienia tętniczego, zazwyczaj umiarkowane i przemijające, objawiające się zawrotami głowy, dezorientacją i omdleniem (donoszono o przypadkach ciężkiego niedociśnienia tętniczego lub zapaści naczyniowej w następstwie przedawkowania leku lub zbyt szybkiego podania leku)
 • swędząca czerwona wysypka (wyprysk)

Bardzo rzadko (występuje u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • złe samopoczucie, uczucie dezorientacji lub słabości, nudności, utrata apetytu, drażliwość - mogą to być objawy choroby nazywanej zespołem nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH)
 • nudności
 • zwiększenie aktywności aminotransferaz (stwierdzane w badaniach krwi), które jest zwykle umiarkowane (1,5 do 3 razy powyżej górnej granicy normy) i występuje na początku leczenia - te zaburzenia mogą powrócić do wartości prawidłowych po zmniejszeniu dawki leku lub samoistnie
 • ból głowy
 • nadmierna potliwość
 • nagłe zaczerwienienie twarzy

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • ból pleców
 • pokrzywka
 • nadczynność tarczycy objawiająca się pobudzeniem, zmniejszeniem masy ciała, zwiększoną potliwością
 • nagłe zapalenie trzustki lub ostre zapalenie trzustki
 • zmniejszenie libido
 • majaczenie (w tym splątanie), omamy
 • zagrażające życiu powikłanie po przeszczepie serca (pierwotna dysfunkcja przeszczepu), w którym przeszczepione serce przestaje działać prawidłowo

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • amiokordin należy podawać w postaci dożylnej wyłącznie w oddziale intensywnej terapii, gdzie stan kliniczny pacjenta jest stale kontrolowany (zapis EKG, wartości ciśnienia tętniczego)
 • lek Amiokordin powoduje zmiany w zapisie EKG – nie świadczy to jednak o zatruciu lekiem
 • lek Amiokordin może wywoływać zaburzenia rytmu serca lub powodować pogorszenie leczonych zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza w rezultacie interakcji z niektórymi lekami i/lub w przypadku zaburzeń elektrolitowych (zmniejszenia stężenia jonów potasu i/lub magnezu we krwi)
 • nie należy dopuszczać do wystąpienia za małego stężenia potasu w organizmie (hipokaliemii) oraz uzupełniać niedobór
 • nie jest zalecane jednoczesne stosowanie leku Amiokordin z następującymi lekami:
  • leki betaadrenolityczne
  • antagoniści wapnia zwalniający czynność serca (werapamil, diltiazem)
  • leki przeczyszczające, które mogą powodować hipokaliemię
 • jeśli pacjent obecnie przyjmuje lek zawierający sofosbuwir (stosowany w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C) może to spowodować zagrażające życiu spowolnienie pracy serca. Lekarz może rozważyć alternatywne metody leczenia. Jeśli konieczne jest leczenie amiodaronem i sofosbuwirem, niezbędne może być dodatkowe monitorowanie pracy serca. Należy natychmiast poinformować lekarza (jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający sofosbuwir), jeśli w trakcie leczenia wystąpią:
  • wolna lub nieregularna praca serca
  • zaburzenia rytmu serca
  • duszność lub pogorszenie istniejącej duszności
  • ból w klatce piersiowej
  • zawroty głowy
  • kołatanie serca
  • stan bliski omdleniu lub omdlenie
 • lek może powodować śródmiąższowe zapalenie płuc (objawia się ono dusznościami oraz kaszlem bez odkrztuszania) - w razie podejrzenia jego wystąpienia lekarz wykona badanie radiologiczne klatki piersiowej, rozważy dalsze leczenie lekiem Amiokordin oraz rozważy leczenie kortykosteroidami 
 • bardzo rzadko obserwowano występowanie ciężkich powikłań oddechowych, czasami zakończonych zgonem, zwykle w okresie bezpośrednio po zabiegu operacyjnym
 • przed zabiegiem operacyjnym anestezjolog musi być poinformowany o tym, że pacjentowi podano lek Amiokordin
 • podczas stosowania leku Amiokordin oraz w ciągu 24 godzin od jego podania mogą wystąpić ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby prowadzące niekiedy do zgonu - dlatego od początku leczenia lekarz będzie regularnie zalecał badania czynności wątroby (określenie aktywności aminotransferaz we krwi), a w razie wystąpienia zaburzeń czynności wątroby rozważy zmniejszenie dawki leku lub przerwanie leczenia
 • należy natychmiast przerwać leczenie lekiem Amiokordin, jeśli podczas jego stosowania pojawią się ciężkie reakcje skórne (objawy te mogą zagrażać życiu pacjenta):
  • postępująca wysypka z pęcherzami lub zmiany na błonach śluzowych
  • gorączka i bóle stawów
  • ciężka gwałtownie przebiegająca choroba objawiająca się pękającymi olbrzymimi pęcherzami podnaskórkowymi, rozległymi nadżerkami na skórze, spełzaniem dużych płatów naskórka oraz gorączką
 • w przypadku wystąpienia niewyraźnego widzenia lub pogorszenia widzenia należy niezwłocznie przeprowadzić kompletne badanie okulistyczne, w tym badanie dna oka - w przypadku stwierdzenia uszkodzenia i/lub zapalenia nerwu wzrokowego konieczne jest odstawienie leku Amiokordin ze względu na ryzyko utraty wzroku
 • w celu uniknięcia niepożądanego działania w miejscu podania, lek Amiokordin podaje się poprzez dostęp do żył centralnych
 • jeśli pacjent znajduje się na liście oczekujących na przeszczep serca, lekarz prowadzący może zmienić rodzaj leczenia przed przeszczepem - wynika to z faktu, że przyjmowanie amiodaronu przed przeszczepem serca zwiększa ryzyko wystąpienia zagrażającego życiu powikłania (pierwotna dysfunkcja przeszczepu), w którym przeszczepione serce przestaje pracować prawidłowo w ciągu pierwszych 24 godzin po operacji

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Amiokordin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na wpływ amiodaronu na tarczycę płodu, stosowanie leku w okresie ciąży jest przeciwwskazane.

Amiokordin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Amiodaron przenika do mleka kobiecego w znaczących ilościach, dlatego stosowanie leku w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie wolno stosować leku Amiokordin jednocześnie z lekami mogącymi spowodować zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca (typu torsade de pointes).

Do tych leków należą: 

 • leki stosowane w leczeniu arytmii (nierównej czynności serca): chinidyna, dyzopiramid, prokainamid, sotalol, bretylium, beprydyl
 • podawane dożylnie erytromycyna (antybiotyk), kotrimoksazol (lek przeciwzakaźny) lub lek pierwotniakobójczy - pentamidyna
 • leki przeciwpsychotyczne, takie jak chloropromazyna, tiorydazyna, flufenazyna, pimozyd, haloperydol, amisulpiryd, sertindol
 • niektóre leki stosowane w innych chorobach psychicznych: preparaty litu i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, np. doksepina, amitryptylina
 • niektóre leki przeciwhistaminowe stosowane w leczeniu uczulenia: terfenadyna, astemizol, mizolastyna
 • leki przeciw malarii: chinina, chlorochina, meflochina, halofantryna
 • lek stosowany w leczeniu zaburzeń krążenia mózgowego, zawrotów głowy, szumu usznego, zaburzeń pamięci i uczenia się, zwłaszcza w podeszłym wieku - winkamina
 • leki neuroleptyczne
 • lek stosowany w leczeniu opóźnionego opróżniania żołądka - cyzapryd

Nie zaleca się stosowania leku Amiokordin jednocześnie z:

 • fluorochinolonami - lekami przeciw zakażeniom: cyprofloksacyną, ofloksacyną, lewofloksacyną
 • lekami beta-adrenolitycznymi - stosowanymi w chorobach serca, np. propranololem
 • lekami z grupy antagonistów wapnia, spowalniającymi rytm serca - stosowanymi w dusznicy bolesnej (choroba serca) lub w nadciśnieniu tętniczym (zbyt wysokie ciśnienie tętnicze): werapamilem, diltiazemem
 • sofosbuwirem, stosowanym w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C
 • niektórymi lekami przeczyszczającymi (stosowanymi w leczeniu zaparć) wywołującymi za małe stężenie potasu we krwi: bisakodylem, senesem
 • lekami zmniejszającymi stężenie cholesterolu – statynami, np. symwastatyną, atorwastatyną, lowastatyną

Leki, których przyjmowanie wymaga większej ostrożności przy jednoczesnym stosowaniu leku Amiokordin:

 • leki moczopędne, np. furosemidem
 • leki przeciwzapalne - kortykosteroidami stosowanymi ogólnoustrojowo, np. hydrokortyzon, prednizolon
 • tetrakozaktyd (lek stosowany w diagnostyce pewnych zaburzeń hormonalnych)
 • amfoterycyna B - przy podaniu dożylnym
 • środki stosowane w znieczuleniu ogólnym lub tlen o dużym stężeniu, podawanym podczas zabiegów operacyjnych
 • fenytoina, stosowana w leczeniu napadów padaczkowych
 • glikozydy naparstnicy np. digoksyna, stosowana w chorobach serca - lekarz zaleci oznaczanie stężenia digoksyny w osoczu, wykonanie badania EKG i dostosuje dawkę glikozydu naparstnicy oraz będzie obserwować pacjenta, aby nie przeoczyć objawów zatrucia glikozydami naparstnicy
 • leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, dabigatran - konieczne będzie regularne badanie krzepnięcia krwi, aby dostosować dawkę doustnych leków przeciwzakrzepowych, zarówno podczas leczenia, jak i po zakończeniu leczenia lekiem Amiokordin
 • leki zapobiegające odrzuceniu przeszczepu - cyklosporyna, takrolimus
 • flekainid, stosowany w leczeniu arytmii
 • fentanyl
 • lidokaina
 • syldenafil, stosowany w leczeniu impotencji
 • midazolam, stosowany w stanach lękowych i w celu uspokojenia przed zabiegami operacyjnymi
 • triazolam, stosowany w bezsenności
 • dihydroergotamina i ergotamina (leki przeciwmigrenowe)
 • kolchicyna, stosowana w leczeniu ostrych napadów dny moczanowej

Amiokordin z jedzeniem i piciem

Zaleca się unikanie spożywania soku grejpfrutowego podczas leczenia lekiem Amiokordin.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Amiokordin a alkohol

Brak danych.

Amiokordin a prowadzenie pojazdów

Na podstawie danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania nie stwierdzono, aby amiodaron powodował zaburzenia zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Amiokordin?

 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Amiokordin a ciąża
Amiokordin a karmienie piersią
Interakcje
Amiokordin a alkohol
Amiokordin a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo