Poradnik
projekt opalanie
Hypoten (Carvedilolum)

Hypoten (Carvedilolum)

Lek Hypoten zawiera karwedylol, który należy do grupy leków zwanych blokerami alfa i beta.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaHypoten
Nazwa międzynarodowaCarvedilolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 6,25 mg
 • 12,5 mg
 • 25 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Karwedylol

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza jednowodna
 • krospowidon
 • powidon K-30
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza 3cP
 • hypromeloza 6cP
 • hypromeloza 50cP
 • dwutlenek tytanu
 • cytrynian trietylu
 • makrogol 8000
 • polidekstroza
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • rozszerza naczynia krwionośne
 • obniża ciśnienie krwi
 • uspokaja rytm pracy serca
 • zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen
Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze krwi
 • dławica piersiowa
 • niewydolność serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na karwedylol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • astma lub skurcz oskrzeli
 • nieleczona lub niestabilna przewlekła niewydolność serca
 • blok przedsionkowo - komorowy II lub III stopnia
 • zespół chorego węzła zatokowego
 • ciężkie upośledzenie czynności serca (wstrząs kardiogenny)
 • bardzo niskie tętno lub bardzo niskie ciśnienie krwi
 • poważne zaburzenie równowagi kwasowo - zasadowej (kwasica metaboliczna)
 • nadczynność nadnerczy (guz chromochłonny)
 • ciężka choroba wątroby
 • leczenie dożylne lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia lub chorób serca, takimi jak werapamil lub diltiazem
 • ciężkie reakcje skórne, takie jak zmiany w obrębie skóry i błon śluzowych lub ciężkie, rozległe uszkodzenie skóry (łuszczenie się skóry)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przewlekła niewydolność serca połączona z niskim ciśnieniem krwi, obniżonym zaopatrzeniem serca w krew i tlen (choroba niedokrwienna serca), stwardnieniem tętnic (miażdżyca) i/lub chorobą nerek
 • cukrzyca
 • poważne trudności z oddychaniem, które nie są leczone
 • noszenie soczewek kontaktowych
 • zespół Raynauda (sinienie palców rąk i stóp) lub inna choroba naczyń obwodowych
 • nadczynność tarczycy
 • zaplanowana operacja z zastosowaniem znieczulenia
 • bardzo niskie tętno (poniżej 55 uderzeń na minutę)
 • wystąpienie ciężkiej reakcji alergicznej
 • planowane leczenie odczulające
 • łuszczyca
 • nadczynność nadnerczy (guz chromochłonny)
 • nietypowa postać dusznicy bolesnej, zwana dławicą Prinzmetala
 • niestabilne lub wtórne nadciśnienie
 • nadciśnienie ortostatyczne
 • ostre zapalenie mięśnia sercowego
 • niedrożność zastawek serca
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występujące częściej niż u 1 pacjenta na 10):

 • zawroty głowy
 • bole głowy
 • niedociśnienie
 • zmęczenie

Częste (występujące u maksymalnie 1 pacjenta na 10):

 • zapalenie oskrzeli
 • zapalenie płuc
 • infekcje górnych dróg oddechowych
 • infekcje przewodu moczowego
 • anemia
 • wzrost masy ciała
 • wzrost poziomu cholesterolu
 • podwyższony lub obniżony poziom glukozy we krwi u pacjentów chorych na cukrzycę
 • przeciążenie płynami
 • zatrzymanie płynów w organizmie
 • depresja, stany depresyjne
 • zaburzenia widzenia
 • suchość i podrażnienie gałek ocznych
 • nadciśnienie ortostatyczne (nagły spadek ciśnienia krwi w trakcie wstawania)
 • zaburzenia krążenia obwodowego (np. zimne dłonie i stopy)
 • choroba naczyń obwodowych
 • nudności i wymioty
 • biegunka
 • niestrawność
 • ból brzucha
 • bóle kończyn
 • niewydolność nerek
 • zaburzenia czynności nerek u pacjentów z twardnieniem tętniczym i/lub upośledzoną czynnością nerek
 • zaburzenia przy oddawaniu moczu
 • obrzęk, ból
Możliwe interakcje z
 • digoksyną
 • karbamazepiną
 • paroksetyną, fluoksetyną, bupropionem
 • cinakalcetem
 • flukonazolem
 • ryfampicyną
 • cymetydyną
 • cyklosporyną
 • klonidyną
 • werapamilem, diltiazemem, amiodaronem
 • chinidyną, dyzopiramidem, meksyletyną, propafenonem, flekainidem
 • innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi
 • insuliną lub doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi
 • sympatykomimetykami
 • amlodypiną i felodypiną
 • lekami blokującymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe
 • pochodnymi ergotaminy
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • estrogenami
 • kortykosteroidami
 • rezerpiną
 • inhibitorami monoaminooksydazy (MAO)
 • fenoterolem, formoterolem, salbutamolem, terbutaliną, salmeterolem
Ciąża

Nie należy stosować leku Hypoten u kobiet u ciąży, jeżeli lekarz nie uzna tego za niezbędne.

Karmienie piersią

Nie stosować leku Hypoten u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Brak danych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Należy obserwować indywidualną reakcję pacjenta na leczenie, gdyż u niektórych pacjentów zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona, szczególnie na początku leczenia, po zwiększeniu dawki, bądź zmianie leku.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Hypoten?

Lek Hypoten zawiera karwedylol. Jego działanie polega na rozszerzeniu naczyń krwionośnych, obniżeniu ciśnienia krwi i zmniejszeniu oporu, jaki musi pokonać serce pompując krew. Lek działa również uspokajająco na rytm pracy serca, zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Hypoten?

Lek Hypoten stosowany jest w leczeniu:

 • nadciśnienia tętniczego krwi
 • dławicy piersiowej
 • niewydolności serca (leczenie wspomagające, powoduje poprawę pracy serca)

Dawkowanie

Jak stosować lek Hypoten?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Hypoten należy zażywać popijając co najmniej połową szklanki wody. Tabletki można zażywać razem z posiłkiem lub osobno. Pacjenci z niewydolnością serca powinni zawsze zażywać lek razem z posiłkiem, aby zmniejszyć ryzyko zawrotów głowy w przypadku nagłego wstania.

Nadciśnienie tętnicze:

 • zwykle stosowana dawka to 1 tabletka w dawkce 12,5 mg raz na dobę przez pierwsze dwa dni, a następnie 2 tabletki leku w dawce 12,5 mg raz na dobę (lub raz na dobę 1 tabletka w dawce 25 mg)

Dławica piersiowa:

 • zwykle stosowana dawka to 1 tabletka leku w dawce 12,5 mg dwa razy na dobę przez dwa dni, a następnie 2 tabletki leku w dawce 12,5 mg dwa razy na dobę

Niewydolność serca:

 • zwykle dawka początkowa to połowa tabletki leku w dawce 6,25 mg dwa razy na dobę przez dwa tygodnie. Dawka może być zwiększana stopniowo, zwykle w dwutygodniowych odstępach

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Hypoten

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Hypoten lub przypadkowego zażycia leku przez dziecko, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, szpitalem lub zadzwonić na pogotowie.

Objawy przedawkowania to:

 • uczucie osłabienia z powodu nadmiernego spadku ciśnienia krwi
 • wolna akcja serca
 • brak pojedynczych skurczów serca
 • duszność
 • skurcz dróg oddechowych
 • złe samopoczucie
 • obniżony poziom świadomości
 • drgawki

Pominięcie zastosowania leku

Jeśli pacjent zapomniał zażyć dawkę lub więcej dawek leku, należy zażyć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie należy stosować leku Hypoten?

Leku Hypoten nie powinno się stosować w przypadku:

 • uczulenia na karwedylol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • astmy lub skurczu oskrzeli
 • nieleczonej lub niestabilnej przewlekłej niewydolności serca
 • bloku przedsionkowo - komorowego II lub III stopnia
 • zespołu chorego węzła zatokowego
 • ciężkiego upośledzenia czynności serca (wstrząs kardiogenny)
 • bardzo niskiego tętna lub bardzo niskiego ciśnienia krwi
 • poważnych zaburzeń równowagi kwasowo - zasadowej (kwasica metaboliczna)
 • nadczynności nadnerczy (guz chromochłonny)
 • ciężkiej choroby wątroby
 • leczenia dożylnego lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia lub chorób serca, takimi jak werapamil lub diltiazem
 • ciężkich reakcji skórnych, takich jak zmiany w obrębie skóry i błon śluzowych lub ciężkich, rozległych uszkodzeń skóry (łuszczenia się skóry)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Hypoten może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowanie leku Hypoten i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Bardzo częste (występujące częściej niż u 1 pacjenta na 10):

 • wolne lub nieregularne bicie serca
 • zawroty głowy
 • osłabienie
 • trudności w oddychaniu

Częste (występujące u maksymalnie 1 pacjenta na 10):

 • astma (u pacjentów predysponowanych)
 • obrzęk płuc (płyn w płucach)

Niezbyt częste (występujące u maksymalnie 1 pacjenta na 100):

 • ból w klatce piersiowej (dusznica bolesna)

Bardzo rzadkie (występujące u maksymalnie 1 pacjenta na 10 000):

 • reakcje alergiczne
 • ciężkie reakcje skórne, w tym zmiany dotyczące skóry i błony śluzowej
 • ciężkie uszkodzenie znacznego obszaru skóry (łuszczenie skóry)

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste (występujące częściej niż u 1 pacjenta na 10):

 • zawroty głowy
 • bóle głowy
 • niedociśnienie
 • zmęczenie

Częste (występujące u maksymalnie 1 pacjenta na 10):

 • zapalenie oskrzeli
 • zapalenie płuc
 • infekcje górnych dróg oddechowych
 • infekcje przewodu moczowego
 • anemia
 • wzrost masy ciała
 • wzrost poziomu cholesterolu
 • podwyższony lub obniżony poziom glukozy we krwi u pacjentów chorych na cukrzycę
 • przeciążenie płynami
 • zatrzymanie płynów w organizmie
 • depresja, stany depresyjne
 • zaburzenia widzenia
 • suchość i podrażnienie gałek ocznych
 • nadciśnienie ortostatyczne (nagły spadek ciśnienia krwi w trakcie wstawania)
 • zaburzenia krążenia obwodowego (np. zimne dłonie i stopy)
 • choroba naczyń obwodowych
 • nudności i wymioty
 • biegunka
 • niestrawność
 • ból brzucha
 • bóle kończyn
 • niewydolność nerek
 • zaburzenia czynności nerek u pacjentów z twardnieniem tętniczym i/lub upośledzoną czynnością nerek
 • zaburzenia przy oddawaniu moczu
 • obrzęk, ból

Niezbyt częste (występujące u maksymalnie 1 pacjenta na 100):

 • zaburzenia snu
 • zawroty głowy
 • omdlenia
 • nietypowe samopoczucie
 • reakcje skórne
 • wypadanie włosów
 • impotencja

Rzadkie (występujące u maksymalnie 1 pacjenta na 1 000): 

Bardzo rzadkie (występujące u maksymalnie 1 pacjenta na 10 000):

 • mała liczba białych krwinek
 • suchość w ustach
 • podwyższony poziom enzymów wątrobowych
 • nietrzymanie moczu u kobiet

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Hypoten należy omówić to z lekarzem, gdy u pacjenta występują: 

 • przewlekła niewydolność serca połączona z niskim ciśnieniem krwi, obniżonym zaopatrzeniem serca w krew i tlen (choroba niedokrwienna serca), stwardnieniem tętnic (miażdżyca) i/lub chorobą nerek
 • cukrzyca
 • poważne trudności z oddychaniem, które nie są leczone
 • noszenie soczewek kontaktowych
 • zespół Raynauda (sinienie palców rąk i stóp) lub inna choroba naczyń obwodowych
 • nadczynność tarczycy
 • zaplanowana operacja z zastosowaniem znieczulenia
 • bardzo niskie tętno (poniżej 55 uderzeń na minutę)
 • wystąpienie ciężkiej reakcji alergicznej
 • planowane leczenie odczulające
 • łuszczyca
 • nadczynność nadnerczy (guz chromochłonny)
 • nietypowa postać dusznicy bolesnej, zwana dławicą Prinzmetala
 • niestabilne lub wtórne nadciśnienie
 • nadciśnienie ortostatyczne
 • ostre zapalenie mięśnia sercowego
 • niedrożność zastawek serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Hypoten a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie należy stosować leku Hypoten u kobiet u ciąży, jeżeli lekarz nie uzna tego za niezbędne, gdyż istnieje ryzyko uszkodzenia płodu.

Hypoten a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować leku Hypoten u kobiet karmiących piersią, gdyż nie wiadomo czy karwedylol przenika do mleka kobiecego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • digoksyna (leczenie niewydolności serca)
 • karbamazepina (lek stosowany w leczeniu epilepsji)
 • paroksetyna, fluoksetyna, bupropion (leki stosowane w leczeniu depresji)
 • cinakalcet (lek stosowany w leczeniu nadczynności tarczycy)
 • flukonazol (lek stosowany w leczeniu infekcji grzybiczych)
 • ryfampicyna (antybiotyk stosowany w leczeniu gruźlicy)
 • cymetydyna (lek stosowany w leczeniu wrzodów żołądka, zgagi i refluksu żołądkowego)
 • cyklosporyna (lek hamujący czynność układu immunologicznego, zapobiegający odrzuceniu przeszczepionego narządu, stosowany również w leczeniu pewnych chorób reumatycznych lub dermatologicznych)
 • klonidyna (lek obniżający ciśnienie krwi lub stosowany w migrenie)
 • werapamil, diltiazem, amiodaron (leki stosowane w leczeniu arytmii serca)
 • chinidyna, dyzopiramid, meksyletyna, propafenon, flekainid (tzw. leki przeciwarytmiczne klasy I)
 • inne leki obniżające ciśnienie krwi
 • insuliny lub doustne leki przeciwcukrzycowe (obniżające stężenie cukru we krwi) - ich działanie obniżające stężenie cukru może być nasilone, a objawy niskiej zawartości cukru zamaskowane
 • sympatykomimetyki (leki pobudzające czynność współczulnej części autonomicznego układu nerwowego)
 • pochodne dihydropirydyny - blokery kanału wapniowego, takie jak amlodypina i felodypina (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia i choroby naczyń wieńcowych)
 • leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe (leki zmniejszające napięcie mięśni)
 • pochodne ergotaminy (stosowane w migrenie)
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • estrogeny (hormony płciowe) i kortykosteroidy (hormony nadnerczy), ponieważ w pewnych okolicznościach mogą osłabić przeciwnadciśnieniowe działanie karwedylolu
 • leki zawierające rezerpinę i inhibitory monoaminooksydazy (MAO), ponieważ mogą dodatkowo zmniejszyć częstość akcji serca
 • preparaty o działaniu rozszerzającym oskrzela, takie jak fenoterol, formoterol, salbutamol, terbutalina, salmeterol (leki wziewne rozszerzające oskrzela)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Hypoten a alkohol

Hypoten może nasilać działanie alkoholu.

Hypoten a prowadzenie pojazdów

Należy obserwować indywidualną reakcję pacjenta na leczenie, gdyż u niektórych pacjentów zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona, szczególnie na początku leczenia, po zwiększeniu dawki, bądź zmianie leku. Jeżeli podczas stosowania leku u pacjenta wystąpią zawroty głowy lub osłabienie, należy unikać prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Hypoten?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Hypoten a ciąża
Hypoten a karmienie piersią
Interakcje
Hypoten a alkohol
Hypoten a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki