Kategorie
Bezpieczeństwo danych
Pojęcia, które warto znać

Administrator - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Przetwarzanie - to operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak przeglądanie, zbieranie, przechowywanie, usuwanie itp.

Powierzanie - jest to zlecenie podmiotowi zewnętrznemu operacji przetwarzania danych

Podmiot przetwarzający - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora.

Anonimizacja - nieodwracalne przekształcenie danych osobowych w taki sposób, aby niemożliwa była identyfikacja danej osoby.

FAQ – dane osobowe – Konto Gemini

1. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych w Aptece Internetowej jest Gemini Hütter Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Harcerskiej 10, 84-202 Wejherowo.

Kontakt: kontakt@aptekagemini.pl

Administratorem Twoich danych osobowych na Koncie Gemini jest Gemini Privacy Sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk.

Kontakt: kontogemini@gemini.pl

2. Gdzie mogę uzyskać więcej informacji odnośnie ochrony danych osobowych?
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych, możesz zadać pytanie naszemu Inspektorowi Ochrony Danych (IOD), wysyłając wiadomość email na adres: iod@gemini.pl
3. Czy Konto Gemini ma dostęp do historii moich zakupów dokonywanych w Aptece Internetowej Gemini?
Twoja historia zakupów znajduje się wyłącznie w Aptece Internetowej Gemini. Konto Gemini nie ma dostępu do historii Twoich zakupów.
4. Czy moje dane osobowe są przekazywane poza EOG?
Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników Konta Gemini poza EOG. Podobnie danych osobowych poza EOG nie przekazuje Apteka Internetowa.
5. Skąd Apteka Internetowa ma moje dane osobowe?
Jeżeli składasz zamówienie w Aptece Internetowej Gemini za pośrednictwem Konta Gemini, to Konto Gemini przekazuje twoje dane osobowe tj.: imię, nazwisko, adres dostawy do Apteki Internetowej, która jako sprzedawca realizuje Twoje zamówienie.
6. Czy logując się za pośrednictwem Facebooka lub Google to, czy Facebook oraz Google będą mieli dostęp do historii moich zakupów?
Facebook oraz Google nie mają dostępu do historii Twoich zakupów. Umożliwiają wyłącznie możliwość zalogowania się do Konta Gemini.
7. Czy mając aktywne konto w Aptece Internetowej muszę zakładać Konto Gemini?

Niebawem niektóre funkcje dotychczasowego konta mogą zostać ograniczone lub stać się niedostępne. Dla użytkowników Konta Gemini już wkrótce dostępne będą następujące zalety:

 • szybka i przyjazna strona oparta o nowe technologie,
 • dostęp do wielu nowych usług Gemini i unikalnych ofert na Twoim nowym Koncie,
 • bezpośredni kontakt z farmaceutą.

Teraz możesz na ten sam adres e-mail, w miejsce obecnego konta, założyć nowe Konto Gemini i korzystać ze wszystkich jego zalet.

8. Z jakiego powodu nie mogę zalogować się za pośrednictwem Facebooka oraz Googla na moje konto w Aptece Internetowej Gemini?

Z tej funkcjonalności korzystać mogą wyłącznie użytkownicy nowego Konta Gemini. Nowe konto należy założyć na ten sam e-mail, który dotychczas był wykorzystywany do logowania.

Niebawem niektóre funkcje dotychczasowego konta mogą zostać ograniczone lub stać się niedostępne. Dla użytkowników Konta Gemini już wkrótce dostępne będą następujące zalety:

 • szybka i przyjazna strona oparta o nowe technologie,
 • dostęp do wielu nowych usług Gemini i unikalnych ofert na Twoim nowym Koncie,
 • bezpośredni kontakt z farmaceutą.
9. Czy za pośrednictwem Facebook, Google mogę zalogować się do mojego obecnego konta w Aptece Internetowej Gemini?

W związku z uruchomieniem Konta Gemini możliwość logowania za pośrednictwem Facebooka oraz Google w Aptece Internetowej Gemini zostanie wyłączona. Logowanie za pomocą wymienionej funkcjonalności możliwe będzie wyłącznie poprzez nowe Konto Gemini.

Nowe konto należy założyć na ten sam e-mail, który dotychczas był wykorzystywany do logowania.

Niebawem niektóre funkcje dotychczasowego konta mogą zostać ograniczone lub stać się niedostępne. Dla użytkowników Konta Gemini już wkrótce dostępne będą następujące zalety:

 • szybka i przyjazna strona oparta o nowe technologie,
 • dostęp do wielu nowych usług Gemini i unikalnych ofert na Twoim nowym Koncie,
 • bezpośredni kontakt z farmaceutą.

FAQ - dane osobowe – Apteka Internetowa

1. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony Apteki Internetowej Gemini, w tym Kupujących i Użytkowników, jest Gemini Hütter spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Harcerskiej 10, 84-202 Wejherowo. Kontakt: kontakt@aptekagemini.pl

2. Od kogo mogę uzyskać więcej informacji odnośnie ochrony danych osobowych?

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych możesz zadać pytanie naszemu Inspektorowi Ochrony Danych (IOD) wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@aptekagemini.pl

3. Skąd macie moje dane osobowe?

Dane otrzymaliśmy ponieważ realizujesz zamówienia za pośrednictwem Konta Gemini.

Dla Twojego bezpieczeństwa nie przetwarzamy więcej danych niż jest to konieczne do realizacji i obsługi zamówienia w Aptece Internetowej.

Jeżeli realizujesz zamówienie bez zakładania Konta Gemini, to wówczas Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie.

4. Które z moich danych osobowych są przetwarzane, na jakiej podstawie i dlaczego?

Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Korzystających z gemini.pl zależny jest od tego, z jakiego rodzaju usług oferowanych przez Administratora korzysta dana osoba.

Ponadto mogą być również przetwarzane informacje o aktywności Korzystającego z gemini.pl podczas przeglądania strony internetowej.

Zakres usług oferowanych przez Administratora oraz funkcjonalność gemini.pl określają poszczególne Regulaminy usług świadczonych przez Administratora.

Za każdym razem, kiedy podczas korzystania z jakiejkolwiek usługi Administratora zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych, masz prawo do odmowy ich podania. Niepodanie danych osobowych, kiedy zostaniesz o to poproszony, może w efekcie doprowadzić do braku możliwości skorzystania z konkretnej usługi. Przykładowo dokonując zakupu z opcją dostawy na wskazany adres, brak podania adresu uniemożliwia prawidłową realizację zamówienia.

Więcej na ten temat dostępnej jest w Polityce Prywatności Apteki Internetowej https://gemini.pl/info/polityka-prywatnosci

5. Czym jest zasada minimalizacji danych osobowych?

Dla Twojego bezpieczeństwa nie przetwarzamy więcej danych niż jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Apteki Internetowej.

6. Komu powierzacie moje dane?

W ramach prowadzenia i utrzymania gemini.pl oraz świadczenia usług na rzecz Korzystających z gemini.pl, dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania do podmiotów trzecich.

Odbiorcami danych mogą być podmioty zewnętrzne, które wspomagają nas na nasze zlecenie podczas ww. procesów, czyli tzw. podmioty przetwarzające. Takie podmioty przetwarzają przekazane dane jedynie na nasze polecenie i w zakresie ustalonym umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te zostały przez nas wyselekcjonowane i są regularnie kontrolowane.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, które są niezależnymi administratorami danych, czyli przetwarzają dane do własnych celów. Przekazanie danych osobowych takim podmiotom odbywa się wyłącznie za zgodą Korzystającego z gemini.pl lub gdy przekazanie danych znajduje podstawę w przepisach prawa.

Odbiorcami danych osobowych są: dostawcy usług IT, dostawcy usług chmurowych, dostawcy usług logistycznych, podmioty zarządzające transportem, podmioty zapewniające hosting serwerów, serwerów pocztowych, wspierające działanie strony internetowej gemini.pl, podmioty zapewniające obsługę prawną, obsługę księgową, kurierzy, operatorzy pocztowi, banki, operatorzy płatności, agencje marketingowe, podmioty przeprowadzające badania satysfakcji z dokonanego zamówienia.

7. Czy moje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

8. Jak zapewniacie bezpieczeństwo danych osobowych?

Gemini Hütter dokłada wszelkich starań, aby dostęp do danych miały jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Wykorzystujemy szereg zabezpieczeń technicznych w tym bezpieczną i szyfrowaną transmisję danych z użyciem protokołu HTTPS.

W celu zapewnienia najwyższych standardów ochrony danych, cyklicznie prowadzimy analizy ryzyka, ocenę skutków przetwarzania oraz testy bezpieczeństwa.

9. Jakie są moje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Masz pełne prawo do:

 • dostępu do danych,
 • sprostowania wprowadzonych danych,
 • przeniesienia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • bycia zapomnianym,
 • wyrażenia sprzeciwu,
 • wniesienia skargi do organu ochrony danych (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Jak długo przechowywane są moje dane?

Okres przechowywania danych zależy od celu w jakim zostały zebrane.

 1. Dane związane z rejestracją Konta lub dokonywaniem zamówień (poprzez zarejestrowane Konto lub bez rejestrowania Konta), w tym związane z odstąpieniem od umowy lub zgłoszeniem reklamacji.

  Dane osobowe przekazane podczas rejestracji Konta przetwarzamy do momentu usunięcia Konta, z zastrzeżeniem uwag poniżej.

  W przypadku zgłoszenia reklamacji dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu reklamacji, a następnie archiwizowane przez wskazany poniżej okres przedawnienia roszczeń.

  W przypadku usunięcia Konta dane Użytkownika podlegają usunięciu lub anonimizacji. W zakresie niezbędnym do dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika z naszych usług, podlegają archiwizacji i nie są dalej przetwarzane za wyjątkiem ww. celu. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń dane osobowe są usuwane bez możliwości ich dalszego przetwarzania lub odtworzenia. Terminy przedawnienia wynoszą:

  • 6 lat dla roszczeń majątkowych (art. 118 KC),
  • 3 lata dla roszczeń o świadczenia okresowe, oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 118 KC),
  • 3 lata dla roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej osobie czynem niedozwolonym od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (art. 442(1) KC).

  Wskazane powyżej terminy liczone od ostatniego dnia roku kalendarzowego mogą zostać przedłużone maksymalnie o 1 rok ze względu na roszczenia, które mogą zostać wniesione np. do sądu w ostatnim dniu biegu terminu przedawnienia. Ze względu na długość procedury sądowej możemy nie otrzymać informacji o wniesieniu roszczenia, co uzasadni przedłużenie terminu o 1 rok.

  Dane związane z dokumentacją fiskalną, księgową i rachunkową wynikającą z dokonanych przez Kupującego (zarówno poprzez zarejestrowane Konto jak i bez rejestracji Konta) zakupów, przechowujemy zgodnie z terminami określonymi przez przepisy prawa, tj. nie dłużej niż 6 lat.

  W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, będziemy te dane przetwarzać do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do ww. celów.

 2. Dane przetwarzane na podstawie zgody

  Dane osobowe w postaci adresu e-mail podanego podczas zapisu na newsletter zostaną usunięte, jeżeli nie zostaną potwierdzone poprzez akceptację w terminie 5 dni od daty przekazania tych danych do Administratora. Akceptacja następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego linku, przesłanego w wiadomości e-mail potwierdzającej zapis na newsletter. W przypadku wycofania zgody na otrzymywanie newslettera, Administrator zachowa adres e-mail wykorzystywany do wysyłki maksymalnie przez okres 1 roku (od daty wycofania zgody) w celu obrony przed roszczeniami.

  W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Korzystającego z gemini.pl, zgoda taka może być wycofana w każdym momencie. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 3. Dane przetwarzane w ramach usługi Zapytaj Farmaceutę

  Wszelkie informacje, treści, opinie udzielone w ramach Zapytaj Farmaceutę mają charakter informacyjny lub edukacyjny i nie stanowią porad o charakterze medycznym. Dane zebrane w związku z tą usługą przetwarzane są przez okres prowadzenia korespondencji w danej sprawie, a po jej zakończeniu archiwizowane do końca ww. okresów przedawnienia roszczeń.

Nie znalazłeś odpowiedzi?
Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.
SKONTAKTUJ SIĘ
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego