Poradnik
Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży wysyłkowej Drogerii Gemini

- Obowiązujący od 09.10.2023 r.
Co się zmienia od 09.10.2023 r.:

Z dniem 09.10.2023 r. w regulaminie zmianie ulegają:

 • adres właściwy do dostarczenia reklamowanych towarów, wskazany w § 5 ust.7 Regulaminu;
 • adres właściwy do przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wskazany w § 6 ust.2 Regulaminu;
 • adres właściwy do przesłania zwracanego towaru w związku z odstąpieniem od umowy, wskazany w § 6 ust. 4 Regulaminu;

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie uległy zmianie.

Link do wersji Regulaminu obowiązującego do 09.10.2023 r.
§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie sprzedaży wysyłkowej pojęcia mają następujące znaczenie:

Drogeria - drogeria „Gemini” prowadzona przez Gemini APPS Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000804667, NIP: 5252801825; REGON: 384410482, kapitał zakładowy w wysokości 5 005 000,00 zł, będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Portal – portal internetowy prowadzony przez Gemini APPS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oferujący m.in. dostęp do wyszukiwarki umożliwiającej prezentację i przeglądanie produktów oferowanych przez Drogerię, dodawanie produktów do koszyka oraz możliwość uzupełnienia danych niezbędnych do złożenia zamówienia za pośrednictwem udostępnionego na Portalu formularza

Konto Gemini - usługa świadczona drogą elektroniczną, wprowadzona od dnia 17.03.2022 r. i ułatwiająca dostęp i korzystanie ze wszystkich usług oferowanych na Portalu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Konta Gemini, świadczona przez Gemini Privacy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000909086, posiadająca NIP: 5252868812; REGON 3893632730. Witryna oraz regulamin Konta Gemini są dostępne pod adresem https://konto.gemini.pl/moje-konto.

Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Drogerii.

Użytkownik - osoba lub podmiot, który dokonał rejestracji Konta Gemini.

Firma - podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego, dokonujący zakupów w Drogerii.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

Regulamin sprzedaży wysyłkowej - niniejszy Regulamin sprzedaży wysyłkowej określający zasady składania zamówień w Drogerii, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób dokonujących zakupów w Drogerii.

§ 2. Postanowienia ogólne i oferta

1. Drogeria świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu usługi związane z wysyłkową sprzedażą towarów, oraz obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień złożonych w Drogerii.

2. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Drogerię odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu sprzedaży wysyłkowej o treści obowiązującej odpowiednio na dzień złożenia zamówienia i zaakceptowania przez Kupującego w trakcie dokonywania zamówienia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Wszystkie towary oferowane przez Drogerię są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa lub decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami. Produkty w uszkodzonym opakowaniu, które są z tego tytułu przecenione, opatrzone są odpowiednią adnotacją w tym zakresie zawartą na Portalu.

4. Drogeria prowadzi wyłącznie obrót detaliczny towarami.

5. Niniejszy Regulamin sprzedaży wysyłkowej, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe w trakcie realizacji zamówienia lub świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, podlegają prawu polskiemu.

6. Wszystkie użyte na Portalu nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne, są własnością ich producentów, podmiotów odpowiedzialnych lub innych osób uprawnionych.

7. Zamówione w Drogerii towary dostarczane są na zasadach wskazanych na Portalu w zakładce „Dostawa” oraz w niniejszym Regulaminie sprzedaży wysyłkowej.

8. Za zamówione w Drogerii towary i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany na Portalu w zakładce „Płatności” oraz w niniejszym Regulaminie sprzedaży wysyłkowej.

9. Koszty dostawy wskazane zostały na Portalu w zakładce „Dostawa”.

10. Opisy towarów znajdujące się na Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Kupujący powinien zapoznać się z instrukcją obsługi lub ulotką dołączoną do zakupionego towaru.

11. Do towaru objętego gwarancją dołączana jest karta gwarancyjna, opisująca warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i zawierająca adresy punktów serwisowych oraz inne ważne informacje dotyczące serwisu.

12. Ceny towarów podane na Portalu są wyrażone w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.

13. Drogeria zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nieudostępnianie części z opcji dla wybranych towarów, grup asortymentowych lub zamówień o określonym poziomie wartości.

14. Towary oferowane przez Drogerię mogą zostać objęte kodami rabatowymi upoważniającymi do zakupu produktów z rabatami (kwotowymi lub procentowymi) udzielanymi przez Drogerię pod warunkiem spełnienia zasad zaznaczonych w informacji o promocji.

15. Przyznanie kodu rabatowego może być powiązane z m.in. minimalną wartością zamówienia, ilością nabywanych produktów oraz marką lub kategorią produktu. Kody rabatowe mogą być wykorzystane jedynie w ramach jednego zamówienia i tylko w określonym czasie. O ile warunki promocji nie stanowią inaczej kody rabatowe nie sumują się ani można wykorzystać więcej niż jednego kodu rabatowego podczas jednych zakupów.

16. Kody rabatowe mogą być wykorzystane wyłącznie przed wyborem przez Kupującego opcji „Kupuję i płacę”. Późniejsze wykorzystanie kodu rabatowego nie jest możliwe. O ile warunki promocji nie stanowią inaczej, kod rabatowy nie łączy się z jakimikolwiek innymi ofertami promocyjnymi. Kody rabatowe nie mogą być wymienione na równowartość pieniężną.

17. Każdy Kupujący, powinien dysponować urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 71 lub nowszej, Google Chrome w wersji 79 lub nowszej, Safari 7.0 - 13.0 (w zależności od wersji iOS na urządzeniach mobilnych), Opera w wersji 65 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 79, lub nowszej; włączona obsługa JavaScript i plików cookies (szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania przez Portal plików cookies zawarte są w Polityce Cookies zamieszczonej na Portalu).

18. Każdy Kupujący powinien dysponować dodatkowo aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywnym numerem telefonu.

19. Każdy Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, postanowieniami Regulaminu sprzedaży wysyłkowej, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

20. Regulamin sprzedaży wysyłkowej może ulec zmianie. Każdego Kupującego obowiązuje wersja Regulaminu sprzedaży wysyłkowej w treści aktualnej odpowiednio na dzień złożenia zamówienia i zaakceptowania przez Kupującego w trakcie dokonywania zamówienia.

21. Kupujący może w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do aktualnej wersji Regulaminu sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem linku zamieszczonego na Portalu. Treść Regulaminu może zostać utrwalona w każdej chwili poprzez jego pobranie z Portalu, zapisanie na dowolnym nośniku lub wydrukowanie.

22. Każdy Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za to, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych może uniemożliwić korzystanie ze świadczonych przez Drogerię usług.

23. Drogeria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne urządzeń, w szczególności sprzętu komputerowego, z których korzysta Kupujący albo problemy bądź ograniczenia techniczne usług świadczonych przez osoby trzecie, takich jak usługi zapewniania dostępu do Internetu.

24. Postanowienia Regulaminu sprzedaży wysyłkowej nie wyłączają praw Klientów (w szczególności praw Konsumentów) przyznanych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących. W przypadku gdy określone uprawnienie w Regulaminie sprzedaży wysyłkowej zostało zastrzeżone wyłącznie na rzecz Konsumentów, w braku odmiennych postanowień Regulaminu sprzedaży wysyłkowej, dla Klientów nie będących Konsumentami zastosowanie znajdą ogólne przepisy prawa cywilnego.

§ 3. Składanie zamówień

1. W celu złożenia zamówienia na towary oferowane przez Drogerię Kupujący zobowiązany jest wypełnić elektroniczny formularz zamówienia udostępniony na Portalu. Kupujący będący Firmą zobowiązany jest wypełnić elektroniczny formularz zamówienia przeznaczony dla Firmy.

2. Warunkiem przyjęcia przez Drogerię otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które przewidziano w formularzu zamówienia (właściwym ze względu na kategorię Kupującego).

3. Drogeria oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym lub wskazanym przez niego odbiorcą zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma na wskazany adres e-mail potwierdzenie zamówienia zawierające:

   1) numer zamówienia;
   2) podsumowanie zamówienia, dane dotyczące zamawianych produktów (nazwę, wielkość opakowania, liczbę opakowań) i cenę każdego produktu, wybraną przez Kupującego formę dostawy i jej koszt, łączną cenę całego zamówienia, dane osobowe Kupującego, dane wysyłkowe, ewentualne uwagi do zamówienia oraz dane do faktury (opcjonalnie);
   3) dane Drogerii.

5. Kupujący może również otrzymać na podany przez niego adres e-mail ankietę oceny satysfakcji, umożliwiającą Kupującemu wyrażenie opinii na temat procesu składania i realizacji zamówień w Drogerii.

6. Wybór opcji „Kupuję i płacę” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary oraz dokonaniem dostawy zgodnie z potwierdzeniem zamówienia, przesłanym na wskazany przez Kupującego adres e-mail. Po wybraniu tej opcji zamówienie nie może zmienić zawartości lub zostać połączone z innym zamówieniem.

7. W momencie wyboru opcji „Kupuję i płacę” zostaje zawarta między Drogerią a Kupującym umowa sprzedaży na rzecz Kupującego towarów wymienionych w potwierdzeniu złożenia zamówienia, przesłanym Kupującemu drogą elektroniczną i zamówienie zostaje przyjęte przez Drogerię do realizacji.

8. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.

9. Kupujący, który składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty, powinien dokonać zapłaty za zamówione w Drogerii towary oraz dostawę w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia, za wyjątkiem zamówień z opcją płatności „za pobraniem”, w przypadku których płatność następuje w momencie dostawy. W przypadku braku zaksięgowania płatności we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

10. O przewidywanym terminie realizacji zamówienia Drogeria informuje podczas składania zamówienia w momencie wybierania przez Kupującego opcji dostawy oraz na kartach produktów.

11. Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych licząc od:

   1) zaksięgowania wpłaty za zamówienie, dokonanej za pośrednictwem dostępnego na Portalu operatora płatności;
   2) złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności gotówką lub kartą płatniczą „za pobraniem”.

12. Drogeria zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach, gdy:

   1) elektroniczny formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Drogeria nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji jego danych teleadresowych.
   2) towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia;
   3) zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Drogerię przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
   4) takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

13. Jeżeli Drogeria odmawia realizacji zamówienia zgodnie z ust. 12 powyżej, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną.

14. Jeżeli Drogeria nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego w całości lub w części (z uwagi na incydentalną niezgodność stanów magazynowych, bądź uszkodzenie towaru), Drogeria zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia. Po otrzymaniu tego zawiadomienia od Drogerii, Kupujący według swojego wyboru ma prawo:

   1) albo od razu odstąpić od umowy w całości;
   2) albo od razu odstąpić od umowy w części, która nie może być zrealizowana (co będzie oznaczało realizację przez Drogerię zamówienia w pozostałym zakresie);
   3) albo wyznaczyć Drogerii dodatkowy termin na realizację zamówienia i dopiero po jego bezskutecznym upływie, od umowy odstąpić albo dochodzić swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania;
   4) albo dochodzić swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania.

15. W przypadku przewidzianej w ust. 12 powyżej odmowy przez Drogerię realizacji zamówienia, Drogeria zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę towaru wraz z poniesionymi przez Kupującego kosztami dostawy. W przypadku przewidzianego w ust. 13 lub ust. 14 odstąpienia Kupującego od umowy, Drogeria zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę towaru wraz z poniesionymi przez Kupującego kosztami dostawy, w zakresie, w jakim następuje odstąpienie od umowy. Odstąpienie od umowy w całości lub części jest fakultatywnym uprawnieniem Kupującego, będącym dobrowolną alternatywą dla dochodzenia swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania.

16. Zawarcie umowy sprzedaży z Drogerią i akceptacja postanowień Regulaminu sprzedaży wysyłkowej oznacza wyrażenie zgody na wystawienie i udostępnienie Kupującemu faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wyrażenie zgody na udostępnianie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania faktur w wersji papierowej.

17. Drogeria wystawia fakturę elektroniczną w momencie wysyłki całego zamówienia z magazynu Drogerii. Faktura w formacie PDF lub link do jej pobrania zostanie wysłany Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia lub przy zakładaniu Konta Gemini na zasadach określonych w Regulaminie Konta Gemini. Dodatkowo zarejestrowany Użytkownik Konta Gemini będzie mógł pobrać fakturę po zalogowaniu do swojego Konta Gemini. Wysłanie przez Drogerię linku do pobrania faktury albo korekty faktury w formacie PDF jest jednoznaczne z odbiorem tych dokumentów przez Kupującego.

§ 4. Płatności oraz dostawa towarów

1. Kupujący uiszcza cenę zamówionego towaru i dostawy w jeden z dostępnych sposobów opisanych w zakładce „Płatności”.

2. Zamówiony przez Kupującego towar może być:

 • odebrany przez Kupującego osobiście w miejscach wskazanych w zakładce „Dostawa” albo
 • przesłany do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej, działającej na zlecenie Kupującego.

3. Dostawa towarów zamówionych w Drogerii realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Kupujący w elektronicznym formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy.

5. W przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej do wartości zamówienia doliczany jest koszt dostawy według cennika umieszczonego w zakładce „Dostawa”, który Kupujący zobowiązany jest pokryć, zgodnie z ust. 1 powyżej.

6. Drogeria zobowiązana jest do przygotowania towarów do odbioru przez podmiot zarządzający transportem lub firmę kurierską oraz do uiszczenia wynagrodzenia należnego podmiotowi zarządzającemu transportem i firmie kurierskiej z tytułu dostarczenia towarów do Kupującego.

7. Termin dostawy zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej może się różnić w zależności od wybranej firmy kurierskiej. Aktualne czasy dostawy wszystkich dostępnych firm kurierskich są opisane w zakładce "Dostawa". W przypadku niedoręczenia przesyłki we wskazanym czasie, należy poinformować o tym Drogerię celem ustalenia przyczyn opóźnienia i podjęcia działań zaradczych lub reklamacyjnych.

8. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Drogeria zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw znajdującym się na Portalu.

9. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania i taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się z Drogerią za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.

10. W przypadku nieprzyjęcia przez Kupującego przesyłki z uwagi na uszkodzenie jej opakowania, po otrzymaniu od Kupującego informacji w tym zakresie Drogeria, według wyboru Kupującego, ponownie wyśle Kupującemu zamówione towary lub dokona Kupującemu zwrotu wartości zamówienia oraz poniesionych przez Kupującego kosztów dostawy.

11. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej i otrzymania od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, Drogeria zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu towaru.

§ 5. Reklamacje

1. Drogeria zobowiązana jest do sprzedaży Kupującemu towarów zgodnych z umową. Drogeria nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru. W razie niezgodności towaru z umową bądź nieprawidłowości w świadczeniu usług przez Drogerię, Kupujący powinien zgłosić Drogerii reklamację zgodnie z instrukcją wskazaną poniżej.

2. W treści reklamacji należy podać:

   1) dane kontaktowe osoby lub podmiotu składającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, takie jak: imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu;
   2) adres korespondencyjny – w przypadku reklamacji składanych pisemnie, imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu – w przypadku reklamacji składanych drogą elektroniczną;
   3) szczegółowy opis zaistniałych nieprawidłowości (powodu reklamacji), w tym daty i okoliczności ich wystąpienia lub stwierdzenia.
  W treści reklamacji można również podać adres e-mail i numer telefonu, nie jest to jednak obowiązkowe. W przypadku reklamacji dotyczących zamówień, należy podać numer zamówienia.

3. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary.

4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać jego naprawy lub wymiany. Drogeria może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Drogeria może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Drogerii. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Drogerii, może ona odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

   a) Drogeria odmówiła doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę albo wymianę;
   b) Drogeria nie dokonała naprawy albo wymiany towaru na swój koszt, w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta od chwili poinformowania Drogerii przez konsumenta o braku zgodności towaru z umową;
   c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Drogeria próbowała doprowadzić towar do zgodności z umową;
   d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego domagania się przez konsumenta naprawy albo wymiany towaru;
   e) z oświadczenia Drogerii lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

7. Reklamowane towary należy dostarczyć do Drogerii wraz z wypełnionym „Zgłoszeniem reklamacji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu sprzedaży wysyłkowej. Sugerujemy opatrzenie przesyłki z reklamowanymi towarami informacją: „REKLAMACJA TOWARU”. Reklamowane towary należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Drogeria Gemini, Spedycja(Rampa 13) ul.Azymutalna 15, 80-298 Gdańsk. Drogeria nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

8. Drogeria ustosunkuje się do żądania (reklamacji) zgłoszonego przez Kupującego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia żądania, wysyłając odpowiedź na podany przez niego adres lub adres e-mail. W przypadku braku ustosunkowania się przez Drogerię we wskazanym terminie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione.

9. Reklamowane towary, odsyłane przez Kupującego w celu naprawy (usunięcia wady), Drogeria niezwłocznie po ich otrzymaniu odsyła do właściwego punktu serwisowego.

10. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Drogerię, osoba, która wniosła reklamację, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Informacja o pozasądowym rozstrzyganiu sporów stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu sprzedaży wysyłkowej. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia sporów jest dobrowolne zarówno dla Kupującego jak i Drogerii.

§ 6. Odstąpienie od umowy i zwrot towarów

1. Z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie:

   1) 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia lub
   2) 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia zamówienia.

W przypadku, gdy zamówienie obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu dla odstąpienia od zamówienia rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument (lub osoba trzecia wskazana przez Konsumenta) wszedł w posiadanie ostatniego z tych produktów.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Drogerię o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres poczty elektronicznej zwroty@gemini.pl lub pocztą na adres Drogeria Gemini, Spedycja(Rampa 13) ul.Azymutalna 15, 80-298 Gdańsk w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej zamówione towary lub w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia zamówienia. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu sprzedaży wysyłkowej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy prawidłowe nadanie przesyłki u właściwego operatora pocztowego lub logistycznego w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu sprzedaży wysyłkowej towarów Drogerii przed upływem terminu 14 dni.

4. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Drogeria Gemini, Spedycja(Rampa 13) ul. Azymutalna 15, 80-298 Gdańsk, dopisek: zwrot DC1 segment G.

5. Zwracane towary należy odesłać Drogerii wraz z kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy (np. wypełnionym formularzem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu sprzedaży wysyłkowej . Sugerujemy opatrzenie przesyłki ze zwracanymi towarami informacją „ZWROT TOWARU”.

6. Sugerujemy również odesłanie zwracanych towarów w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub śladów korzystania z nich. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie zwracanych towarów i nieodsyłanie ich w kopertach lub kopertach bąbelkowych.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Drogeria nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

9. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego odesłania zwracanego zamówienia do Drogerii, Drogeria zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem, dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia towaru innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Drogerię), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Drogeria została poinformowana o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

10. Drogeria zwróci Konsumentowi uiszczoną przez niego płatność, korzystając z takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

11. Drogeria może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych towarów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem są:

 • towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Drogeria informowała Kupującego przy składaniu zamówienia (np. informacja o krótkim terminie przydatności była wskazana w opisie produktu );
 • towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;

13.Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zakupił kilka takich samych produktów objętych promocją, po czym odstępuje od umowy sprzedaży w części dotyczącej któregokolwiek z nich, Kupującemu zwracana jest najniższa cena za ten produkt wskazana na fakturze.

14. W przypadku odstąpienia przez Kupującego będącego Konsumentem od umowy sprzedaży towarów zakupionych w promocji objętej kodem rabatowym, Kupujący otrzymuje zwrot wartości towaru widniejący na fakturze, z zastrzeżeniem ust. 15 poniżej.

15. Jeżeli ze względu na odstąpienie od umowy sprzedaży towarów zakupionych w promocji objętej kodem rabatowym przez Kupującego będącego Konsumentem nie będą spełnione warunki uprawniające do skorzystania z kodu rabatowego, Drogerii przysługuje prawo do otrzymania pełnej ceny produktów zachowanych przez Konsumenta. Wymagalność roszczenia Drogerii o zapłatę pełnej ceny produktów następuje po upływie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. W takim przypadku Drogeria zwróci Konsumentowi uiszczoną przez niego płatność po pomniejszeniu o potrąconą różnicę pomiędzy pierwotną ceną produktów a ich ceną po naliczeniu rabatu.

§ 7. Ochrona danych

1. Drogeria zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych Kupujących i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

2. Drogeria jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, NIP: 5252674781, kapitał zakładowy: 5.000.000,00 zł, polegającego na przesyłaniu przez Ceneo.pl Sp. z o.o. - po uzyskaniu zgody Kupującego, o której mowa w ust. 3 poniżej - do Kupujących za pośrednictwem poczty elektronicznej, ankiet służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat dokonanej w Drogerii transakcji oraz zakupionego produktu, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Kupujących w rezultacie otrzymania ankiet. Drogeria zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli, w ten sposób, że ankiety służące uzyskaniu opinii na temat dokonanej w Drogerii transakcji oraz zakupionego produktu wysyłane są wyłącznie do Kupujących, którzy dokonali zakupów w Drogerii. Opinia może być wystawiona jedynie przez Kupującego, który dokonał zakupu w Drogerii i dotyczyć wyłącznie produktów zakupionych w Drogerii. Drogeria nie wpływa na treść opinii.

3. Kupujący dokonujący zakupu w Drogerii może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo.pl Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Ceneo.pl Sp. z o.o. jego danych osobowych - wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w ust. 2.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób korzystających ze świadczonych przez Drogerię usług oraz Kupujących Drogeria podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.

§ 8. Kontakt

W razie wątpliwości lub problemów z korzystaniem z zakupionych w Drogerii towarów, bądź usług świadczonych przez Drogerię Kupujący może skontaktować się z Drogerii w sposób wskazany na Portalu w zakładce „Kontakt”.

Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki