Kategorie

Klacid Uno (Clarithromycinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Klacid Uno?

Klacid jest to antybiotyk, którego substancją czynną jest klarytromycyna, antybiotyk makrolidowy, hamujący wzrost bakterii powodujących zakażenia.

Podstawowe informacje

NazwaKlacid Uno
Nazwa międzynarodowaClarithromycinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

500 mg

PostaćTabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Klarytromycyna

Skład - substancje pomocnicze
 • kwas cytrynowy bezwodny
 • alginian sodu
 • alginian sodowo-wapniowy
 • laktoza
 • powidon K30
 • talk
 • kwas stearynowy
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza 6 cps
 • makrogol 400
 • makrogol 8000
 • dwutlenek tytanu
 • żółcień chinolinowa E 104 (lak glinowy)
 • kwas sorbowy
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek
 • 14 tabletek
 • 20 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie

Zakażenia spowodowane przez mikroorganizmy wrażliwe na klarytromycynę:

 • zakażenia górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła wywołane przez paciorkowce, zapalenie zatok)
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych (np. zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc)
 • ostre zapalenie ucha środkowego
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich (np. liszajec zakaźny, zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej, róża, ropnie)
Przeciwwskazania
 • uczulenie na klarytromycynę lub inne antybiotyki makrolidowe (takie jak azytromycyna, erytromycyna) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min)
 • pacjent przyjmuje alkaloidy sporyszu, takie jak ergotamina lub dihydroergotamina lub midazolam doustny
 • pacjent przyjmuje leki mogące powodować ciężkie zaburzenia rytmu serca
 • pacjent stosuje astemizol lub terfenadynę (leki stosowane w alergii), cyzapryd lub domperydon (lek stosowany w zaburzeniach czynności przewodu pokarmowego), pimozyd (lek stosowany w zaburzeniach psychicznych)
 • pacjent stosuje tikagrelor (lek hamujący agregację płytek krwi) lub ranolazynę (lek nasercowy)
 • zbyt niskie stężenie potasu lub magnezu we krwi (hipokaliemia lub hipomagnezemia)
 • pacjent przyjmuje lowastatynę, symwastatynę
 • ciężka niewydolność wątroby ze współistniejącą niewydolnością nerek
 • u pacjenta lub w jego rodzinie w przeszłości występowały zaburzenia rytmu serca lub nieprawidłowości w elektrokardiogramie zwane „zespołem wydłużonego odstępu QT"
 • pacjent przyjmuje kolchicynę lub lomitapid
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nieprawidłowo niskie stężenie magnezu we krwi
 • zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • choroba wieńcowa, ciężka niewydolność serca, spowolnienie rytmu serca
 • jeżeli wystąpi ciężka lub długotrwała biegunka należy natychmiast skonsultować się z lekarzem
 • może wystąpić oporność krzyżowa na inne makrolidy, na przykład na linkomycynę i klarytromycynę
 • ciąża
 • wystąpienie ciężkich reakcji alergicznych
 • może wystąpić nadkażenie bakteriami niewrażliwymi na klarytromycynę lub grzybami
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często:

 • bezsenność
 • zaburzenia smaku, ból głowy
 • biegunka, wymioty, niestrawność, nudności, bóle brzucha
 • nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby
 • nadmierne pocenie się
Możliwe interakcje z
 • alkaloidami sporyszu (ergotamina lub dihydroergotamina)
 • astemizolem lub terfenadyną
 • cyzaprydem lub domperydonem
 • pimozydem
 • tikagrelorem, ranalazyną
 • kolchicyną
 • statynami − lowastatyną, symwastatyną
 • midazolamem podawanym doustnie
Ciąża

Może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Kobieta karmiąca piersią powinna zachować szczególną ostrożność stosując lek Klacid.

Dzieci

U dzieci w wieku 12 lat i młodszych zaleca się stosowanie leku Klacid w postaci zawiesiny doustnej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może powodować zawroty głowy, stany splątania i dezorientację, co może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Klacid Uno?

Klarytromycyna należy do grupy antybiotyków makrolidowych nowej generacji. Jest on dobrze przyswajany w przewodzie pokarmowym i dostaje się do każdej tkanki organizmu, poza ośrodkowym układem nerwowym. Jej działanie przeciwbakteryjne polega na hamowaniu śródkomórkowej syntezy białek wrażliwych bakterii.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Klacid Uno?

Lek stosowany jest w leczeniu zakażeń spowodowanych przez mikroorganizmy wrażliwe na klarytromycynę:

 • zakażenia górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła wywołane przez paciorkowce, zapalenie zatok)
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych (np. zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc)
 • ostre zapalenie ucha środkowego
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich (np. liszajec zakaźny, zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej, róża, ropnie)

Dawkowanie

Jak stosować lek Klacid Uno?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą. Nie należy jej rozgryzać, dzielić ani ssać.

Dorośli

Zalecana dawka

Jedna tabletka 500 mg, raz na dobę podczas posiłku. W ciężkich zakażeniach dawkę można zwiększyć do 1 grama, raz na dobę (dwie tabletki po 500 mg). Leczenie trwa zwykle 5 do 14 dni. Jedynie w przypadku zapalenia płuc lub zapalenia zatok lek należy podawać przez 6 do 14 dni.

Dzieci w wieku powyżej 12 lat

Dawkowanie jak u dorosłych.

Dzieci w wieku 12 lat i młodsze

Zaleca się stosowanie leku Klacid w postaci zawiesiny doustnej.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 30 do 60 ml/min), dawkę leku należy zmniejszyć o połowę, tzn. maksymalnie do 1 tabletki leku Klacid Uno raz na dobę.

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min), lek Klacid Uno jest przeciwwskazany ze względu na to, że nie ma możliwości zmniejszenia dawki (tabletki nie można dzielić). U tych pacjentów zaleca się stosowanie leku zawierającego klarytromycynę o natychmiastowym uwalnianiu.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Klacid Uno

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Klacid Uno, należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza bądź farmaceuty. Zażycie większej dawki leku Klacid Uno niż zalecana przez lekarza może spowodować objawy ze strony przewodu pokarmowego (wymioty, bóle brzucha).

Pominięcie przyjęcia leku Klacid Uno

W razie pominięcia dawki leku Klacid Uno, należy przyjąć ją jak najszybciej, a następnie przyjąć kolejną dawkę o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Klacid Uno

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych z przyjmowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy przerywać leczenia, nawet jeśli dojdzie do poprawy samopoczucia i objawy choroby ustąpią po kilku dniach stosowania leku.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Klacid Uno?

Nie należy stosować leku Klacid Uno, gdy:

 • pacjent ma uczulenie na klarytromycynę lub inne antybiotyki makrolidowe (takie jak azytromycyna, erytromycyna) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min), ponieważ nie ma możliwości zmniejszenia dawki leku (tabletki nie można dzielić). Wówczas zaleca się stosowanie leku Klacid w postaci o niezmodyfikowanym uwalnianiu substancji czynnej
 • pacjent przyjmuje alkaloidy sporyszu, takie jak ergotamina lub dihydroergotamina (leki stosowane między innymi w migrenie) lub midazolam doustny (lek stosowany w stanach lękowych i bezsenności)
 • pacjent przyjmuje leki mogące powodować ciężkie zaburzenia rytmu serca
 • pacjent stosuje astemizol lub terfenadynę (leki stosowane w alergii), cyzapryd lub domperydon (lek stosowany w zaburzeniach czynności przewodu pokarmowego), pimozyd (lek stosowany w zaburzeniach psychicznych), ponieważ jednoczesne stosowanie ich z lekiem Klacid może powodować ciężkie zaburzenia rytmu serca
 • pacjent stosuje tikagrelor (lek hamujący agregację płytek krwi) lub ranolazynę (lek nasercowy)
 • u pacjenta występuje zbyt niskie stężenie potasu lub magnezu we krwi (hipokaliemia lub hipomagnezemia)
 • pacjent przyjmuje lowastatynę, symwastatynę (leki z grupy statyn, stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi)
 • u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność wątroby ze współistniejącą niewydolnością nerek
 • u pacjenta lub w jego rodzinie w przeszłości występowały zaburzenia rytmu serca (komorowe zaburzenia rytmu, w tym torsade de pointes) lub nieprawidłowości w elektrokardiogramie (EKG, rejestracja czynności elektrycznej serca) zwane „zespołem wydłużonego odstępu QT"
 • pacjent przyjmuje kolchicynę (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej)
 • pacjent stosuje lek zawierający lomitapid

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Klacid Uno może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Klacid i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalnym oddziałem ratunkowym, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • wstrząs anafilaktyczny - ostra zagrażająca życiu reakcja uczuleniowa ze splątaniem, bladością skóry, spadkiem ciśnienia krwi, poceniem się, wytwarzaniem małej ilości moczu, przyspieszonym oddechem, osłabieniem i omdleniem
 • reakcje uczuleniowe: wysypka (występująca często), świąd, pokrzywka (występujące niezbyt często), obrzęk naczynioruchowy twarzy, języka, ust, oczu i gardła, trudności w oddychaniu
 • ciężkie reakcje skórne:
  • ostra uogólniona osutka krostkowa - czerwona, łuszcząca się wysypka z guzkami pod skórą i pęcherzami
  • pęcherzowy rumień wielopostaciowy (zespół Stevensa-Johnsona) objawiający się nagle pojawiającą się gorączką i krostami, szybko i samoistnie ustępującymi po odstawieniu leku; ciężka choroba objawiająca się pęcherzami i nadżerkami na skórze, w obrębie jamy ustnej, oczu i narządów płciowych, gorączką i bólami stawowymi
  • toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lyella) - ciężka gwałtownie przebiegająca choroba objawiająca się pękającymi olbrzymimi pęcherzami podnaskórkowymi, rozległymi nadżerkami na skórze, złuszczaniem dużych płatów naskórka oraz gorączką
  • zespół DRESS - ciężka (zagrażająca życiu) wysypka polekowa przebiegająca ze zwiększeniem liczby granulocytów kwasochłonnych i zajęciem narządów wewnętrznych
 • ciężka lub przedłużająca się biegunka, z możliwą domieszką krwi lub śluzu w stolcu (rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy). Biegunka może wystąpić nawet po dwóch miesiącach od zakończenia leczenia klarytromycyną. W takim przypadku również należy skontaktować się z lekarzem
 • zażółcenie skóry (żółtaczka), podrażnienie skóry, jasne zabarwienie stolca, ciemne zabarwienie moczu, tkliwość dotykowa brzucha lub utrata apetytu. Mogą to być objawy niewydolności wątroby
 • obrzęk mięśni, kurcze i ból mięśni mogące być objawami rabdomiolizy (zespół objawów chorobowych wywołanych rozpadem tkanki mięśniowej). W niektórych przypadkach rabdomiolizy klarytromycynę podawano jednocześnie z innymi lekami, o których wiadomo, że mogą spowodować rabdomiolizę, takimi jak: leki stosowane w leczeniu zaburzeń lipidowych, np.: statyny, fibraty; leki stosowane w leczeniu dny moczanowej, np.: kolchicyna lub allopurynol

Inne działania niepożądane

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • bezsenność
 • zaburzenia smaku, ból głowy
 • biegunka, wymioty, niestrawność, nudności, bóle brzucha
 • nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby
 • nadmierne pocenie się

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • kandydoza (grzybica), zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit, zakażenie pochwy
 • zmniejszenie liczby krwinek białych
 • nadwrażliwość
 • jadłowstręt, zmniejszenie apetytu
 • niepokój
 • zawroty głowy, senność, drżenia
 • zaburzenia równowagi, niedosłuch, szumy uszne
 • kołatanie serca, zmiany w zapisie EKG (wydłużenie odstępu QT)
 • krwawienie z nosa
 • choroba refluksowa przełyku, zapalenie żołądka i jelit, ból odbytu, zapalenia jamy ustnej, zapalenie języka, zaparcia, suchość w jamie ustnej, odbijanie, wzdęcia z oddawaniem gazów
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych: aminotransferazy alaninowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej
 • ból mięśni
 • astenia (osłabienie, brak sił)

Nieznana częstość:

 • róża
 • agranulocytoza (zmniejszenie liczby granulocytów we krwi), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi)
 • trądzik
 • zaburzenie psychotyczne, stan splątania, depersonalizacja, depresja, dezorientacja, omamy, niezwykłe sny, mania
 • drgawki, brak smaku, węch opaczny, utrata węchu, parestezje (drętwienie, mrowienie)
 • głuchota
 • zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes, częstoskurcz komorowy, migotanie komór
 • krwotok
 • ostre zapalenie trzustki, przebarwienie języka, przebarwienie zębów
 • miopatia (choroba mięśni z osłabieniem siły mięśniowej)
 • niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek
 • zmiana wyników badań diagnostycznych (zwiększenie wartości międzynarodowego wskaźnika znormalizowanego (INR), wydłużenie czasu protrombinowego, nieprawidłowa barwa moczu)

Pacjenci z obniżoną odpornością

Oprócz objawów wynikających z przebiegu choroby, u dorosłych pacjentów z obniżoną odpornością obserwowano:

 • nudności, wymioty, zmiany w odczuwaniu smaku, zaparcia, ból brzucha, biegunka, wzdęcia z oddawaniem gazów, suchość w jamie ustnej
 • ból głowy, zaburzenia słuchu
 • wysypka
 • duszność, bezsenność
 • nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych: zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i aminotransferazy alaninowej (AlAT), zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi oraz zmniejszenie liczby płytek krwi i białych krwinek

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Klacid należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty:

 • jeżeli wystąpi nieprawidłowo niskie stężenie magnezu we krwi
 • jeżeli pacjent cierpi na zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • jeżeli pojawią się objawy świadczące o niewydolności wątroby, takie jak żółtaczka, ciemny mocz, ból brzucha
 • jeśli pacjent choruje na chorobę wieńcową, ciężką niewydolność serca, spowolnienie rytmu serca
 • jeżeli wystąpi ciężka lub długotrwała biegunka należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, nie należy stosować leków przeciwbiegunkowych
 • u chorych może wystąpić oporność krzyżowa na inne makrolidy, na przykład na linkomycynę i klarytromycynę
 • jeżeli pacjentka jest w ciąży lub to podejrzewa
 • mogą wystąpić ciężkie reakcje alergiczne
 • może wystąpić nadkażenie bakteriami niewrażliwymi na klarytromycynę lub grzybami, należ wtedy skontaktować się z lekarzem, który zaleci dalsze leczenie

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Klacid Uno a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania klarytromycyny w czasie ciąży.

Może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Przed zastosowaniem leku Klacid należy poradzić się lekarza.

Klacid Uno a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie zaleca się stosowania leku Klacid podczas karmienia piersią, gdyż przenika on do mleka kobiecego. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet karmiących. 

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy koniecznie poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje jeden z poniżej wymienionych leków, ponieważ ich stosowanie z lekiem Klacid Uno jest przeciwwskazane:

 • alkaloidy sporyszu, takie jak ergotamina lub dihydroergotamina
 • astemizol lub terfenadyna
 • cyzapryd lub domperydon
 • pimozyd
 • tikagrelor, ranalazyna
 • kolchicyna
 • statyny − lowastatyna, symwastatyna
 • midazolam podawany doustnie

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, ponieważ konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas stosowania ich z lekiem Klacid Uno:

 • ryfampicyna, ryfapentyna, ryfabutyna (antybiotyki stosowane w leczeniu gruźlicy)
 • flukonazol, itrakonazol (leki przeciwgrzybicze)
 • atazanawir, efawirenz, etrawiryna, newirapina, rytonawir, sakwinawir, zydowudyna (stosowane w leczeniu zakażenia HIV)
 • digoksyna, chinidyna, dyzopiramid, werapamil, amlodypina, diltiazem (stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub nadciśnienia tętniczego)
 • alprazolam, triazolam, midazolam podawany dożylnie lub na błonę śluzową jamy ustnej (leki stosowane w stanach lękowych lub bezsenności)
 • warfaryna lub jakikolwiek inny lek przeciwzakrzepowy, np. dabigatran, rywaroksaban, apiksaban (leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi)
 • kwetiapina lub inny atypowy lek przeciwpsychotyczny
 • karbamazepina, walproinian, fenytoina (leki przeciwpadaczkowe)
 • metyloprednizolon (lek przeciwzapalny)
 • omeprazol (lek zmniejszający wydzielanie soku żołądkowego)
 • cylostazol (lek stosowany w chromaniu przestankowym, które objawia się bólem mięśni kończyn dolnych występującym podczas wysiłku i ustępującym po krótkim odpoczynku)
 • cyklosporyna, takrolimus, syrolimus (leki stosowane między innymi po przeszczepach)
 • syldenafil, tadalafil, wardenafil (leki stosowane w zaburzeniach erekcji)
 • ibrutynib lub winblastyna (leki stosowane w chemioterapii nowotworów)
 • teofilina (lek stosowany w astmie oskrzelowej)
 • tolterodyna (lek stosowany w nietrzymaniu moczu)
 • fenobarbital (lek przeciwdrgawkowy)
 • dziurawiec zwyczajny (lek ziołowy stosowany w lekkiej depresji)
 • sulfonylomocznik, nateglinid, repaglinid, insulina (leki stosowane w cukrzycy)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Klacid Uno a alkohol

Brak danych.

Klacid Uno a prowadzenie pojazdów

Lek może powodować zawroty głowy, stany splątania i dezorientację, co może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Klacid Uno?

 • należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 300C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego