Kategorie

Tarka (Verapamili hydrochloridum + Trandolaprilum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Tarka?

Lek Tarka jest lekiem stosowanym w leczeniu samoistnego nadciśnienia u osób dorosłych. Zawiera chlorowodorek werapamilu, który hamuje napływ jonów wapnia do komórek mięśni gładkich naczyń, komórek roboczych mięśnia serca i układu bodźco - przewodzącego serca. Drugą substancją czynną preparatu jest trandolapryl, który hamuje aktywność enzymu konwertującego angiotensynę (ACE).

Podstawowe informacje

NazwaTarka
Nazwa międzynarodowaVerapamili hydrochloridum + Trandolaprilum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

180 mg + 2 mg

PostaćTabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Skład - substancja czynna
 • chlorowodorek werapamilu
 • trandolapryl
Skład - substancje pomocnicze

granulat z trandolaprylem:

 • skrobia kukurydziana
 • laktoza jednowodna
 • powidon
 • hypromeloza
 • stearylofumaran sodu

granulat z werapamilem:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • alginian sodu
 • powidon
 • stearynian magnezu
 • woda oczyszczona

otoczka tabletki:

 • hypromeloza (typ 2910, lepkość 6 mPa∙s)
 • hypromeloza (typ 2910, lepkość 15 mPa∙s)
 • hydroksypropyloceluloza
 • makrogol 400
 • makrogol 6000
 • talk
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • dokuzynian sodu
 • dwutlenek tytanu
 • tlenek żelaza czerwony
 • tlenek żelaza żółty
 • tlenek żelaza czarny
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości

Werapamil:

 • rozszerza naczynia krwionośne
 • zmniejsza kurczliwość mięśnia sercowego
 • antagonista wapnia

Trandolapryl:

 • hamuje układ renina - angiotensyna - aldosteron (RAA)
 • rozszerza naczynia krwionośne
 • inhibitor konwertazy angiotensyny
Zastosowanie

Leczenie nadciśnienia tętniczego

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwości na trandolapryl lub inny inhibitor ACE i (lub) werapamil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • obrzęk naczynioruchowy
 • wstrząs kardiogenny
 • niedawno przebyty zawał serca z powikłaniami
 • blok przedsionkowo - komorowy II° lub III° u pacjentów bez wszczepionego stymulatora serca
 • blok zatokowo - przedsionkowy
 • zespół chorego węzła zatokowego u pacjentów bez wszczepionego stymulatora serca
 • niewydolności serca ze zmniejszeniem frakcji wyrzutowej poniżej 35% oraz (lub) ciśnieniem zaklinowania w tętnicy płucnej powyżej 20 mmHg
 • trzepotanie lub migotanie przedsionków w obecności dodatkowej drogi przewodzenia
 • ciężka niewydolność nerek
 • dializoterapia
 • cukrzyca lub zaburzenie czynności nerek i przyjmowanie leku zawierającego aliskiren
 • marskość wątroby z wodobrzuszem
 • zwężenie zastawek serca (aortalnej lub mitralnej)
 • kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory
 • pierwotny hiperaldosteronizm
 • drugi i trzeci trymestr ciąży
 • dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat
 • jednoczesne dożylne podawanie leków beta - adrenolitycznych lub iwabradyny
 • przyjmowanie obecnie lub w przeszłości leku złożonego zawierającego sakubitryl i walsartan
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • pacjenci z hipowolemią lub niedoborem sodu, poddawani dializoterapii, odwodnieni, z niewydolnością lewokomorową, nadciśnieniem tętniczym naczyniowo - nerkowym
 • nadciśnienie naczyniowo - nerkowe
 • umiarkowana niewydolność nerek i (lub) zastoinowa niewydolność serca
 • nadciśnienie tętnicze wywołane przez inne choroby
 • ciężka niewydolność wątroby
 • obrzęk naczynioruchowy po zastosowaniu inhibitorów ACE
 • obrzęk idiopatyczny w wywiadzie
 • ból brzucha (z nudnościami bądź wymiotami lub bez)
 • niewydolność nerek, zwłaszcza wywołana chorobami tkanki łącznej (np. układowy toczeń rumieniowaty i twardzina układowa) oraz podczas leczenia immunosupresyjnego
 • zwężenie aorty lub zwężenie drogi odpływu
 • niewydolność nerek i (lub) niewydolność serca
 • pacjenci w podeszłym wieku
 • zaburzenia czynności nerek lub leczenie stosunkowo dużymi dawkami inhibitora ACE
 • pacjenci z cukrzycą stosujący doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulinę
 • zabiegi chirurgiczne w znieczuleniu ogólnym
 • bradykardia
 • przebyty ostry zawał mięśnia sercowego powikłany rzadkoskurczem, znacznym niedociśnieniem tętniczym lub zaburzeniami czynności lewej komory
 • blok serca, blok przedsionkowo - komorowy I˚, rzadkoskurcz, asystolia w wywiadzie
 • niewydolność serca z frakcją wyrzutową powyżej 35%
 • niedociśnienie tętnicze
 • zaburzenia przewodzenia nerwowo - mięśniowego (miastenia, zespół Lamberta i Eatona, późne stadia dystrofii mięśniowej Duchenne’a)
 • hemodializa z użyciem błon dializacyjnych z metylosiarczanu poliakrylonitrylu o większym współczynniku ultrafiltracji
 • leczenie odczulające
 • pacjenci poddani zabiegowi aferezy LDL, stosowanej w zaburzeniach gospodarki lipidowej
 • przyjmowanie następujących leków:
  • sartany (np. walsartan, telmisartan, irbesartan)
  • alskiren
  • racekadotryl
  • leki stosowane w zapobieganiu odrzuceniu przeszczepionego narządu oraz w leczeniu raka (np. temsyrolimus, syrolimus, ewerolimus)
  • wildagliptyna
 • nietolerancja niekórych cukrów
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • kaszel
 • zawroty głowy, ból głowy
 • blok przedsionkowo - komorowy I˚
 • zaparcie
 • uderzenia gorąca
 • wstrząs
 • nagłe zaczerwienienie
 • niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne
Możliwe interakcje z
 • racekadotrylem
 • lekami zwiększającymi stężenie potasu we krwi (cyklosporyna, heparyna, trimetoprim i kotrimoksazol), suplementami potasu
 • dantrolenem
 • litem
 • iwabradyną lub lekami blokującymi receptory beta - adrenergiczne podawanymi dożylnie
 • kolchicyną
 • sokiem grejpfrutowym
Ciąża

Lek nie powinien być przyjmowany w I trymestrze i nie wolno go stosować w II i III trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Leku nie należy przyjmować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak badań wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Lek może wywołać zawroty głowy i uczucie zmęczenia, a objawy te mogą pogarszać sprawność psychofizyczną.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Tarka?

Lek Tarka zawiera dwie substancje czynne: werapamil oraz trandolapryl. Werapamil zmniejsza siłę i częstość pracy serca oraz rozszerza naczynia tętnicze. Trandolapryl również rozszerza naczynia krwionośne i w konsekwencji zmniejsza ciśnienie tętnicze.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Tarka?

Lek Tarka stosowany jest w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych. Rekomendowany jest pacjentom, którzy dotychczas z powodzeniem stosowali osobne leki zawierające werapamil i trandolapryl.

Dawkowanie

Jak stosować lek Tarka?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka na dobę.

Tabletkę należy połknąć w całości po śniadaniu, popijając wodą.

Pacjenci w podeszłym wieku

W tej grupie pacjentów może nastąpić nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego.

Pacjenci z niewydolnością nerek i wątroby

Leku nie należy stosować u osób ciężką niewydolnością nerek lub wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tarka

Należy zgłosić się do szpitala lub lekarza. Objawami przedawkowania są: senność lub zawroty głowy, spowodowane zmniejszeniem ciśnienia tętniczego i spowolnieniem pracy serca. Inne objawy przedawkowania, które mogą wystąpić to wstrząs (gwałtowne i znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego), osłupienie, niewydolność nerek, szybki oddech, szybkie bicie serca, nieregularne bicie serca, zawroty głowy, niepokój, kaszel.

Pominięcie zastosowania leku Tarka

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją zażyć możliwie najszybciej, ale wyłącznie, gdy nastąpiło to w dniu pominięcia dawki leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Tarka

Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może nastąpić wzrost ciśnienia tętniczego.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tarka?

Leku Tarka nie powinno się stosować w następujących przypadkach:

 • nadwrażliwość na trandolapryl lub inny inhibitor ACE i (lub) werapamil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • obrzęk naczynioruchowy
 • wstrząs kardiogenny
 • niedawno przebyty zawał serca
 • blok przedsionkowo - komorowy II° lub III° u pacjentów bez wszczepionego stymulatora serca
 • blok zatokowo - przedsionkowy
 • zespół chorego węzła zatokowego u pacjentów bez wszczepionego stymulatora serca
 • niewydolność serca ze zmniejszeniem frakcji wyrzutowej poniżej 35% oraz (lub) ciśnieniem zaklinowania w tętnicy płucnej powyżej 20 mmHg
 • trzepotanie lub migotanie przedsionków w obecności dodatkowej drogi przewodzenia
 • ciężka niewydolność nerek
 • dializoterapia
 • cukrzyca lub zaburzenie czynności nerek i stosowanie leku zawierającego aliskiren
 • marskość wątroby z wodobrzuszem
 • zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej
 • kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory
 • pierwotny hiperaldosteronizm
 • drugi i trzeci trymestr ciąży
 • wiek poniżej 18 lat
 • jednoczesne stosowanie iwabradyny lub dożylne podawanie leków beta - adrenolitycznych
 • przyjmowanie leku złożonego zawierającego sakubitryl i walsartan

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Tarka może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • kaszel
 • zawroty głowy, ból głowy
 • blok przedsionkowo - komorowy
 • zaparcie
 • uderzenia gorąca
 • wstrząs
 • nagłe zaczerwienienie
 • niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne (gwałtowne obniżenie ciśnienia tętniczego spowodowane zmianą pozycji z leżącej na stojącą)

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

 • nadwrażliwość
 • zwiększenie stężenia tłuszczów (lipidów) we krwi
 • senność
 • drżenie
 • odczuwanie bicia serca (kołatanie serca)
 • nudności
 • biegunka
 • ból brzucha
 • zaburzenia żołądkowo - jelitowe
 • nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby
 • wysypka, świąd
 • obrzęk twarzy
 • częste oddawanie moczu
 • ból w klatce piersiowej
 • nasilone pocenie się

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • opryszczka
 • brak apetytu
 • omdlenie
 • zwiększone stężenie bilirubiny we krwi powodujące żółtawe zabarwienie skóry i białkówek oczu (hiperbilirubinemia)
 • utrata włosów
 • zaburzenia skóry
 • azotemia (nadmiar związków azotowych we krwi)

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • zapalenie oskrzeli
 • leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi), pancytopenia (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, białych i płytek krwi), małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi, powodujące zwiększenie ryzyka krwawienia i powstawania siniaków)
 • agresywne zachowanie, niepokój, depresja, pobudzenie
 • udar mózgu, utrata przytomności
 • bezsenność
 • zaburzenia równowagi
 • przeczulica dotykowa, uczucie mrowienia skóry, wrażenie gorąca lub zimna
 • zmiany smaku
 • zaburzenia widzenia (np. niewyraźne widzenie)
 • dławica piersiowa, rzadkoskurcz, częstoskurcz, migotanie przedsionków, niewydolność serca, zatrzymanie akcji serca
 • wahania ciśnienia
 • astma
 • przekrwienie i obrzęk błony śluzowej zatok
 • duszność lub uczucie ucisku w klatce piersiowej
 • wymioty
 • uczucie suchości w jamie ustnej lub gardle
 • zapalenie trzustki lub wątroby
 • zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka)
 • zastój żółci (cholestaza)
 • rumień wielopostaciowy
 • łuszczyca
 • ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy, powiek, języka lub gardła
 • reakcja alergiczna powodująca pokrzywkę/ otwarte ranki na skórze, zapalenie skóry, wykwity lub zapalenie skóry
 • ból mięśni lub stawów, osłabienie mięśni
 • ostra niewydolność nerek
 • zaburzenia wzwodu
 • powiększenie piersi (u mężczyzn)
 • obrzęk, obrzęk obwodowy
 • osłabienie, uczucie zmęczenia
 • zwiększenie aktywności: aminotransferaz, fosfatazy zasadowej, dehydrogenazy mleczanowej, lipazy, γ-glutamylotransferazy, zwiększenie stężenia potasu w surowicy, zwiększenie stężenia immunoglobulin

Częstość nieznana:

 • zakażenia górnych dróg oddechowych
 • zapalenie gardła
 • zapalenie zatok
 • nieżyt błony śluzowej nosa
 • zapalenie języka
 • zakażenie dróg moczowych
 • agranulocytoza
 • zmniejszenie stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu
 • niedokrwistość hemolityczna
 • zwiększenie apetytu
 • dna moczanowa 
 • nieprawidłowa aktywność enzymów
 • bezsenność, zaburzenia snu, omamy, zmniejszone libido, stan splątania (zaburzenia świadomości, orientacji i pobudzenie ruchowe)
 • przemijający napad niedokrwienny, udar mózgu, drgawki kloniczne mięśni, migrena, zaburzenia pozapiramidowe, porażenie
 • zapalenie powiek, obrzęk spojówek, zaburzenia oka
 • szum uszny
 • zawał mięśnia sercowego, blok przedsionkowo - komorowy (II°, III°), rzadkoskurcz zatokowy, zahamowanie zatokowe, asystolia, zaburzenia rytmu serca, częstoskurcz komorowy, niedokrwienie mięśnia sercowego, nieprawidłowy zapis EKG
 • nadciśnienie tętnicze, zmiany patologiczne naczyń mózgowych (angiopatia), zaburzenia naczyń obwodowych, żylaki
 • skurcz oskrzeli
 • zapalenie górnych dróg oddechowych, przekrwienie górnych dróg oddechowych, kaszel z odkrztuszaniem, zapalenie gardła, ból części ustnej gardła, krwawienie z nosa, zaburzenie oddychania
 • dyskomfort w jamie brzusznej, niestrawność, zapalenie żołądka, wzdęcie z oddawaniem gazów, rozrost dziąseł, krwawe wymioty
 • niedrożność jelit, obrzęk naczynioruchowy jelit
 • zapalenie języka
 • żółtaczka cholestatyczna
 • zespół Stevensa - Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, erytromelalgia (czerwienica bolesna kończyn), plamica, wyprysk, trądzik, suchość skóry
 • ból pleców, ból kończyn, ból kości, zapalenie kości i stawów, kurcze mięśni
 • częstomocz
 • mlekotok
 • gorączka
 • samopoczucie odbiegające od normy, złe samopoczucie
 • zwiększenie stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia), zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi (hipercholesterolemia), zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia), zmniejszenie stężenia sodu we krwi (hiponatremia), zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia), zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi, zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Sytuacje wymagające zachowania ostrożności w związku ze stosowaniem leku Tarka to:

 • hipowolemia lub niedobór sodu, dializoterapia, odwodnienie, niewydolność lewokomorowa, nadciśnienie tętnicze naczyniowo - nerkowe; rozpoczęcie stosowania leku Tarka wymaga w pierwszej kolejności wyrównania hipowolemii i hiponatremii
 • nadciśnienie naczyniowo - nerkowe; ryzyko niedociśnienia i rozwoju niewydolności nerek
 • umiarkowana niewydolność nerek i (lub) zastoinowa niewydolność serca - wskazana jest regularna kontrola czynności nerek
 • nadciśnienie tętnicze wywołane przez inne choroby - może wystąpić ostra niewydolność nerek 
 • ciężka niewydolność wątroby - stosowanie leku nie jest zalecane
 • obrzęk naczynioruchowy po zastosowaniu inhibitorów ACE
 • obrzęk idiopatyczny w wywiadzie
 • ból brzucha (z nudnościami bądź wymiotami lub bez) - może by objawem obrzęku naczynioworuchowego jelit
 • niewydolność nerek, zwłaszcza wywołana chorobami tkanki łącznej (np. układowy toczeń rumieniowaty i twardzina układowa) oraz podczas leczenia immunosupresyjnego
 • zwężenie aorty lub zwężenie drogi odpływu
 • niewydolność nerek i (lub) niewydolność serca - ryzyko hiperkaliemii
 • pacjenci w podeszłym wieku, działanie leku może być u nich nasilone
 • zaburzenia czynności nerek lub leczenie stosunkowo dużymi dawkami inhibitora ACE - może wystąpić białkomocz
 • pacjenci z cukrzycą stosujący doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulinę
 • zabiegi chirurgiczne w znieczuleniu ogólnym - inhibitory ACE mogą wywołać niedociśnienie
 • bradykardia
 • przebyty ostry zawał mięśnia sercowego powikłany rzadkoskurczem, znacznym niedociśnieniem tętniczym lub zaburzeniami czynności lewej komory
 • blok serca, blok przedsionkowo - komorowy I˚, rzadkoskurcz, asystolia w wywiadzie
 • niewydolność serca z frakcją wyrzutową powyżej 35%
 • niedociśnienie tętnicze
 • zaburzenia przewodzenia nerwowo - mięśniowego (miastenia, zespół Lamberta i Eatona, późne stadia dystrofii mięśniowej Duchenne’a)
 • hemodializa z użyciem błon dializacyjnych z metylosiarczanu poliakrylonitrylu o większym współczynniku ultrafiltracji
 • leczenie odczulające
 • pacjenci poddani zabiegowi aferezy LDL, stosowanej w zaburzeniach gospodarki lipidowej
 • przyjmowanie następujących leków:
  • sartany (np. walsartan, telmisartan, irbesartan)
  • alskiren
  • racekadotryl
  • leki stosowane w zapobieganiu odrzuceniu przeszczepionego narządu oraz w leczeniu raka (np. temsyrolimus, syrolimus, ewerolimus)
  • wildagliptyna

Lek zawiera laktozę, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy.

Podczas stosowania leku lekarz może zalecić regularną kontrolę czynności nerek, ciśnienia krwi i stężenia potasu we krwi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tarka a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek nie jest zalecany we wczesnej ciąży, a jego stosowanie w II i III trymestrze jest przeciwwskazane. Kobiety planujące ciążę lub ją podejrzewające powinny niezwłocznie poinformować o tym lekarza, który zmieni lek Tarka na inny.

Tarka a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie powinien być stosowany przez kobiety karmiące piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie jest wskazane jednoczesne stosowanie leku Tarka z:

 • racekadotrylem - wzrost ryzyka wystąpienia obrzęku naczynioruchowego
 • suplementami potasu (w tym substytutami soli), lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas i innymi lekami zwiększającymi stężenie potasu we krwi (np. trimetoprim i kotrimoksazol, cyklosporyna, heparyna)
 • dantrolenem
 • litem - możliwe jest nasilenie lub osłabienie jego działania, zaleca się monitorowanie stężenia litu we krwi
 • podawanymi dożylnie lekami blokującymi receptory beta - adrenergiczne; może dojść do zaburzeń przewodzenia przedsionkowo - komorowego, ciężkiego spowolnienia rytmu pracy serca lub ciężkich zaburzeń pracy serca
 • kolchicyna - możliwe nasilenie jej działań niepożądanych

Stosowanie leku Tarka i niektórych leków wymaga zachowania ostrożności. Dotyczy to:

 • leków przeciwnadciśnieniowych - obserwuje się nasilenie działania leku Tarka
 • leków moczopędnych - może dojść do zbyt dużego obniżenia ciśnienia krwi
 • leków znieczulających - lek Tarka może nasilić ich działanie hipotensyjne
 • leki narkotyczne oraz przeciwpsychtyczne; może dojśc do niedociśnienia ortostatycznego
 • leków uspokajających i leków przeciwdepresyjnych - może dojść do niedociśnienia ortostatycznego
 • allopurynolu, cytostatyków, leków immunosupresyjnych, niektórych hormonów stosowanych ogólnie (glikokortykosteroidy) i prokainamidu - może wystąpić leukopenia
 • leków o działaniu kardiodepresyjnym - możliwe nasilenie działań niepożądanych
 • chinidyny; jej jednoczesne stosowanie z werapamilem u pacjentów z kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu lewej komory powodowało w pojedynczych przypadkach niedociśnienie tętnicze i obrzęk płuc
 • digoksyny i digitoksyny - obserwowano zwiększenie stężenia digoksyny w osoczu podczas łącznego stosowania z werapamilem
 • leków zmniejszających napięcie mięśniowe - ich działanie może się nasilić

Pozostałe znane interakcje dotyczą:

 • niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) - osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego
 • leków zobojętniających kwas żołądkowy - osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego
 • sympatykomimetyków - osłabienie działania leku Tarka
 • alkoholu etylowego - nasilenie działania hipotensyjnego
 • karbamazepiny, cyklosporyny, ewerolimusu, syrolimusu, takrolimusu, teofiliny - wzrost ryzyka działania toksycznego tych leków przy łącznym stosowaniu z lekiem Tarka
 • ryfampicyny, fenytoiny i fenobarbitalu - możliwe osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego
 • cymetydyny - nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego
 • prazosyny, terazosyny - nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego
 • statyn - rozpoczęcie leczenia statynami u pacjentów stosujących werapamil zaczyna się od mniejszych dawek, następnie stopniowo je zwiększając; ryzyko miopatii/ rabdomiolizy wzrasta podczas jednoczesnego stosowania werapamilu z dużymi dawkami symwastatyny; jeśli pacjent rozpoczyna stosowanie werapamilu, a przyjmuje już statynę, należy rozważyć zmniejszenie dawki statyny, a następnie powtórnie ją dostosować uwzględniając stężenie cholesterolu w surowicy
 • kwasu acetylosalicylowego - zwiększona skłonność do krwawień
 • leków przeciwcukrzycowych - może dojść do hipoglikemii
 • leków przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu HIV/ AIDS - możliwe zahamowanie metabolizmu werapamilu i wzrost jego stężenia w osoczu
 • leków stosowanych w zakażeniach (np. erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna) - możliwy wzrost stężenia werapamilu w osoczu
 • leków przeciwnowotworowych (np. doksorubicyna); u pacjentów z rakiem drobnokomórkowym płuc zwiększa się stężenie doksorubicyny, jeśli jest stosowana w skojarzeniu z werapamilem
 • leków zwiększających wydalanie kwasu moczowego z moczem (np. sulfinpirazon) - możliwe osłabienie działania werapamilu w związku ze spadkiem jego stężenia
 • bezpośrednio działających doustnych leków przeciwzakrzepowych (ang. direct oral anticoagulants DOACs, leki stosowane w zapobieganiu powstawania zakrzepów krwi), takich jak dabigatran i rywaroksaban - zwiększone ryzyko krwawień
 • iwabradyny
 • dziurawca zwyczajnego, który zmniejsza steżenie werapamilu w osoczu
 • soli złota

Jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (AIIRA) lub aliskiren lekarz może zadecydować o zmianie dawki leku bądź zastosowaniu innych środków ostrożności.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tarka a alkohol

Lek może nasilać działanie alkoholu poprzez zwiekszenie jego steżenia we krwi oraz zahamowanie wydalania. Nie należy spożywać alkoholu w czasie kuracji lekiem Tarka.

Tarka a prowadzenie pojazdów

Brak badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Zawroty głowy i uczucie zmęczenia mogą zaburzać sprawność psychofizyczną.

Przechowywanie

Jak przechowywac lek Tarka?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego