Poradnik
Polityka prywatności

Polityka prywatności obowiązująca od 10.12.2022 r .

Gemini Apps sp. z o.o. szanuje i dba o prywatność danych osobowych osób korzystających z Portalu. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka”) została opracowana w celu udzielania kompletnej i przejrzystej informacji dotyczącej przetwarzania przez Administratora.
Co zmienia się od 28.12.2023 r.

W związku ze zakończeniem sprzedaży wysyłkowej przez aptekę „Gemini” prowadzoną przez Gemini Hütter sp. z o.o., z siedzibą w Wejherowie, zaktualizowano definicję Apteki.

Pozostałe postanowienia Polityki nie uległy zmianie.

1. Wyjaśnienie pojęć

Za każdym razem, kiedy w Polityce zostaje użyte pojęcie pisane wielką literą otrzymuje ono następujące znaczenie: 

Administrator - oznacza Administratora Danych Osobowych, którym jest Gemini Apps sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000804667; NIP: 5252801825; REGON: 384410482. 

Apteka – apteka „Gemini” prowadzona przez AGIP sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, napisany przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku do wstępnego naprawy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000658267, NIP: 5842756209; REGON: 366331130, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł, gdzie działa Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gdańsku upoważniony do nadawania nr 1017/2017 prowadząca wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych za pośrednictwem strony https://aptekaagip.pl oraz https://apteka2.gemini.pl

Drogeria - drogeria „Gemini” znajdująca się w Gdańsku przy ul. Bysewskiej 18, prowadzona przez Administratora i prowadząca wysyłkową sprzedaż produktów drogeryjnych. 

Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby szczególnej („osobie, której dane podane”). Możliwa jest identyfikacja osoby rzeczywistej na osobę, której można bezpośrednio lub pośrednio, w jaki sposób na podstawie tej samej nazwy i nazwy, numeru, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego lub jednego z kilku kryteriów określających przyczynę, przyczynową, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną , kulturową lub tożsamości płciowej. 

Konto Gemini - usługa świadczona drogą elektroniczną, ułatwiająca dostęp i korzystanie ze wszystkich usług oferowanych na Portalu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Konta Gemini, świadczona przez Gemini Privacy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000909086, posiadająca NIP: 5252868812; REGON: 3893632730. Witryna oraz regulamin Konta Gemini dostępne są pod adresem https://konto.gemini.pl/moje-konto

Korzystający z Portalu – osoba lub podmiot, który przegląda zawartość Portalu. Użytkownik jest również Korzystającym z Portalu. 

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności. 

Polityka Cookies – Polityka stosowana przez Administratora dotycząca zasad związanych  z plikami cookies znajdująca się pod adresem https://gemini.pl/info/polityka-cookies

Portal - portal internetowy prowadzony pod adresem https://gemini.pl za pośrednictwem, którego świadczone są usługi opisane w Regulaminie usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Gemini.pl. 

Profil – profil lub fanpage Administratora na jednym z portali społecznościowych. 

Przetwarzanie - oznaczenie mechanizmu lub zestawu operacji działania na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, tworzenie, adaptowanie lub edytowanie, pobieranie, przeglądanie, udostępnianie, ujawnianie przez przetwarzanie, uzyskiwanie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie usuwania, lub niszczenie. 

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem Portalu gemini.pl - regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady składania zamówień za pośrednictwem Portalu i ich realizacji, a także zasady korzystania z Portalu i świadczenia przez Drogerię usług drogą elektroniczną, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną dostępny pod adresem https://gemini.pl/info/regulamin-mp

Regulamin sprzedaży wysyłkowej Apteki – regulamin sprzedaży wysyłkowej Apteki określający zasady składania i realizacji zamówień w Aptece dostępny na stronie internetowej danej Apteki. 

Regulamin sprzedaży wysyłkowej Drogerii - regulamin sprzedaży wysyłkowej określający zasady składania i realizacji zamówień w Drogerii dostępny na Portalu. 

Regulaminy – łącznie Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem Portalu gemini.pl, Regulamin sprzedaży wysyłkowej Apteki oraz Regulamin sprzedaży wysyłkowej Drogerii. 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Użytkownik – osoba fizyczna sprawdzająca zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna sprawdzająca zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieidentyfikująca osobę prawną, której ustawa zawiera zdolność do czynności prawnych, która została zarejestrowana na rzecz, której Gemini Privacy sp. z oo Serwis Konta Gemini https://www.gemini.pl/

2. Polityka

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony i kontroli przez Administratora Twoich danych osobowych. 

W zależności z jakich oferowanych przez Administratora usług korzystasz w Polityce możesz być definiowany jako Użytkownik lub Korzystający z Portalu. 

3. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w ramach Portalu jest Gemini Apps sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk, zarejestrowanej w rejestrze księgi prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000804667, NIP: 5252801825; REGON: 384410482. Kontakt z Administratorem danych: tel. 58 600 80 88, e-mail: kontakt@gemini.pl

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@gemini.pl.

Administrator przetwarza dane osobowe przy udziale osób posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz pisemnie zobowiązanych do zachowania tych danych w poufności. 

W zależności z jakich usług świadczonych za pośrednictwem Portalu będziesz korzystać administratorem Twoich danych osobowych będzie: 

 • jeżeli dokonujesz zakupów w Drogerii, to w tym zakresie (jako sprzedawca) administratorem danych osobowych jest Gemini Apps sp. z o.o.
 • jeżeli rejestrujesz się do newslettera, to w tym zakresie administratorem Danych Osobowych jest Gemini Apps sp. z o.o.
 • jeżeli dokonujesz rejestracji Konta Gemini, to w tym zakresie administratorem danych osobowych jest Gemini Privacy sp. z o.o. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdziesz w polityce prywatności Gemini Privacy sp. z o.o. 
 • jeżeli dokonujesz zakupów w Aptece, to w tym zakresie (jako sprzedawca) administratorem danych osobowych jest AGIP sp. z o.o.  Szczegóły dotyczące przetwarzania znajdziesz w polityce prywatności AGIP sp. z o.o. 
4. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zakres przetwarzanych przez Administratora Twoich danych osobowych zależny jest od tego, z jakiego rodzaju usług oferowanych przez Administratora korzystasz.

Ponadto mogą być również przetwarzane informacje o Twojej aktywności na Portalu podczas jego przeglądania.

Zakres usług oferowanych przez Administratora oraz funkcjonalność Portalu określają poszczególne Regulaminy usług świadczonych przez Administratora.

Za każdym razem, kiedy podczas korzystania z jakiejkolwiek usługi Administratora zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych, masz prawo do odmowy ich podania. Niepodanie danych osobowych może w efekcie doprowadzić do braku możliwości skorzystania z konkretnej usługi. Przykładowo dokonując zakupu z opcją dostawy na wskazany adres, brak podania adresu uniemożliwia prawidłową realizację zamówienia lub dostawę na konkretny adres. 

5. Sposób przetwarzania danych osobowych

5.1. Przeglądanie Portalu

Podczas, gdy przeglądasz Portal Administrator przetwarza informacje w postaci: 

Plików cookies - pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na Twoim urządzeniu (np. komputerze, smartfonie). Pliki te przechowują dane, które za pomocą przeglądarki internetowej przesyłane są na serwer Administratora (np. data i godzina zapytania; adres IP; rodzaj i wersja przeglądarki; rodzaj systemu operacyjnego). Zasady wykorzystywania przez Administratora plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

Logów serwera - są to dane, które umożliwiają zgodnie z zasadą rozliczalności chronologiczne odtworzenie zdarzeń i działań podjętych przez Ciebie lub Administratora. Dane zawarte w  logach serwera (np. adres IP; data i godzina odwiedzin; logowanie na Konto) są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przetwarzania zgodnie z zasadą rozliczalności. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), który polega na zapewnieniu prawidłowego działania oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz realizacji zasady rozliczalności. 

5.2. Analityka i statystyka, monitorowanie aktywności Korzystających z Portalu

Portal korzysta także z cookies narzędzia Google Analytics dostarczanego przez spółkę Google Ireland Limited („Google"). Są to pliki, które wraz z adresem IP (forma zanonimizowana)  są wykorzystywane w celu analizy sposobu korzystania z Portalu, do tworzenia statystyk  i raportów dotyczących funkcjonowania Portalu.  

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz w polityce prywatności Google oraz zasadach przetwarzania danych przez Google Analytics.

W celu dezaktywacji Google Analytics kliknij na podane poniżej hiperłącze, aby ściągnąć i zainstalować wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.  

Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1. lit. a) RODO).  

Więcej na temat zasad wyrażenia zgody oraz technologii z jakich korzysta Administrator znajduje się w Polityce Cookies.

5.3. Kontakt, wnioski, reklamacje

W tym celu przetwarzane będą dane niezbędne do udzielania odpowiedzi na zadawane Administratorowi pytania, zgłaszane wnioski lub reklamacje. Zakres przetwarzanych danych zależy od przesłanego zapytania i może to być w szczególności: wskazana forma kontaktu (adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail, wybrany komunikator), imię, nazwisko, zakres usług, historia zakupów, treść zapytania lub wniosku.

Historia odbytej rozmowy i przesłanych wiadomości jest zapisywana przez okres załatwienia danej sprawy i archiwizowana przez okres dwóch lat od jej zakończenia.

W przypadku kontaktu telefonicznego rozmowy są nagrywane i przechowywane przez okres jednego roku.

Podstawą przetwarzania podanych danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie, rozpatrzenie reklamacji lub ustosunkowanie się do wniosku (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

5.4. Logowanie poprzez usługę Konto Gemini

Logowanie do Portalu możliwe jest za pośrednictwem usługi Konto Gemini. Usługa Konto Gemini świadczona jest przez Gemini Privacy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Szczegóły nt. świadczonej usługi konta znajdziesz w Regulaminie Konta Gemini. Za pośrednictwem ww. usługi Administrator otrzymuje Twoje dane osobowe:

 • imię i nazwisko, 
 • dane adresowe, 
 • adres e-mail, 
 • numer telefonu.

5.5. Dokonywanie zamówień produktów dostępnych w Aptece poprzez Konto Gemini

Jeżeli dokonujesz zakupu produktów aptecznych zostaniesz przekierowany na stronę Apteki, a administratorem Twoich danych osobowych w zakresie realizacji zamówienia produktów aptecznych będzie Apteka. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności Apteki. 

5.6. Dokonywanie zamówień produktów dostępnych w Drogerii poprzez Konto Gemini

Konto Gemini oraz jego funkcjonalność zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Konta Gemini. Jeżeli podczas rejestracji Konta Gemini został podany wyłącznie adres e-mail w celu dokonania zakupów za pośrednictwem Portalu przez zalogowane Konto Gemini niezbędne jest podanie poniższych danych:

 • imię i nazwisko, 
 • dane adresowe, 
 • adres e-mail, 
 • numer telefonu.

Jeżeli poprosisz o wystawienie faktury dodatkowo zostaniesz poproszony o podanie następujących danych osobowych:

 • nazwa prowadzonej działalności, 
 • NIP, 
 • REGON (gdy jest wymagany).

Dane osobowe przetwarzane są w celach zgodnie z poniższą tabelą:

cel przetwarzania podstawa prawna przetwarzania
wykonanie, realizacja i dostawa zamówienia (umowy sprzedaży) złożonego za pośrednictwem Portalu, w tym także obsługa reklamacji niezbędność przetwarzania do wykonywania umowy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO  
realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów dotyczących praw konsumentów niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 
wysyłka Newslettera na podstawie zaakceptowanego Regulaminu Newslettera niezbędność przetwarzania do wykonywania umowy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
przetwarzanie w celach analitycznych lub statystycznych uzasadniony interes Administratora, polegający na badaniu lub mierzeniu kwestii analitycznych lub statystycznych art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 
ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, w tym także związanych z obsługą procesu reklamacji lub realizacją praw przysługujących konsumentom  uzasadniony interes Administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  
badanie przez Administratora satysfakcji z dokonanego zakupu, poprzez wysyłanie na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail ankiet mających na celu uzyskanie informacji o jakości świadczonych usług uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu badań ankietowych art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 
komunikacja w zakresie realizacji zamówienia i wysyłanie komunikatów technicznych np. e-mail z przypomnieniem o porzuconym koszyku, komunikacja o statusie zamówienia  uzasadniony interes Administratora, polegający na wysyłaniu komunikatów technicznych związanych z realizacją zamówienia lub płatności art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

5.7. Dokonywanie zamówień bez rejestracji Konta Gemini

Dokonywanie zakupów nie wymaga rejestracji do Konta Gemini. Dokonując zakupu bez rejestracji zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza i podanie danych osobowych, które są niezbędne do realizacji złożonego zamówienia:

 • imię i nazwisko,
 • dane adresowe,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

Jeżeli będziesz chciał abyśmy wystawili fakturę dodatkowo zostaniesz poproszony o podanie następujących danych osobowych:

 • nazwa prowadzonej działalności,
 • NIP,
 • REGON (gdy jest wymagany). 

Dane osobowe przetwarzane są w celach zgodnie z poniższą tabelą:

cel przetwarzania podstawa prawna przetwarzania
wykonanie, realizacja i dostawa zamówienia (umowy sprzedaży) złożonego za pośrednictwem Portalu, w tym także obsługa reklamacji niezbędność przetwarzania do wykonywania umowy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO  
realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów dotyczących praw konsumentów niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 
przetwarzanie w celach analitycznych lub statystycznych uzasadniony interes Administratora, polegający na badaniu lub mierzeniu kwestii analitycznych lub statystycznych  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 
ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, w tym także związanych z obsługą procesu reklamacji lub realizacją praw przysługujących konsumentom uzasadniony interes Administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  
badanie przez Administratora satysfakcji z dokonanego zakupu, poprzez wysyłanie na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail ankiet mających na celu uzyskanie informacji o jakości świadczonych usług uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu badań ankietowych art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

 

5.8. Płatność za dokonane zamówienie

Możliwe są następujące opcje płatności za dokonany zakup:

 • gotówką za pobraniem,
 • płatność online za pośrednictwem operatora płatności internetowych.

Płatności online są obsługiwane przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Administrator udostępnia tym dostawcom informacje dotyczące kwoty płatności za dokonane zakupy. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez dostawców usług płatniczych znajdziesz na stronie internetowej dostawcy, z usług którego korzystasz. Dostawcy usług płatniczych są odrębnymi administratorami danych osobowych. 

5.9. Dane rozliczeniowe, zapewnienie bezpieczeństwa procesu płatności  

Przy składaniu zamówienia (zarówno poprzez zarejestrowane Konto Gemini, jak i bez rejestracji Konta) możliwe jest podanie danych rozliczeniowych, tj. danych osoby lub podmiotu (np. firmy, fundacji lub podmiotu medycznego), na które ma zostać wystawiona faktura za dokonane zamówienie lub które mają zostać uwzględnione na fakturze, na Twoje wyraźne żądanie. Niezbędne dane wskazane są w odpowiednich formularzach dedykowanych do podania danych rozliczeniowych.

Podane, w ramach formularzy dotyczących danych rozliczeniowych, dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

W niektórych przypadkach instytucje takie jak fundacje czy podmioty medyczne wymagają umieszczenia na fakturze numeru PESEL. Dlatego opcjonalnie w formularzu jest taka możliwość. Z perspektywy Administratora nie jest to pole obowiązkowe. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na zapewnieniu możliwości uzupełnienia ww. numeru. 

W przypadku gdy po potwierdzeniu zamówienia poprzez wybór opcji „Kupuję i płacę” nie dokonasz płatności za zamówienie Administrator może skontaktować się z Tobą telefonicznie na wskazany w formularzu rejestracyjnym Konta Użytkownika lub formularzu zamówienia numer telefonu. Kontakt ma na celu zweryfikowanie problemów w działaniu systemu płatności, potencjalnych trudności w obsłudze procesu płatności, a także zapewnienie bezpiecznego użytkowania systemu płatności.

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do daty wniesienia Twojego skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest dbanie o poprawne działanie systemu płatności, pomoc w rozwiązywaniu potencjalnych trudności w obsłudze procesu płatności oraz usuwanie wszelkich nieprawidłowości w działaniu systemu, a także zapewnienie bezpiecznego użytkowania systemu płatności. 

5.10. Media społecznościowe

Administrator prowadzi profile i tzw. fanpage na następujących portalach:

 • Facebook
 • Youtube
 • Instagram

Jeżeli odwiedzasz te profile lub fanpage, korzystasz z udostępnionych przez ww. portale komunikatorów i zawartych na nich informacji, wówczas Administrator przetwarza dane osobowe, które mogą być dostępne i które, także sam udostępniasz za pomocą tych mediów społecznościowych: m.in. imię, nazwisko, pseudonim, adres e-mail, informacje zawarte na profilu na portalu społecznościowym, zdjęcie.

Dane osobowe w ramach profili i fanpage Administratora przetwarzane są w celu:

 • udzielania odpowiedzi na skierowane do Administratora prywatne wiadomości,
 • prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
 • udostępniania postów Administratora osobom obserwującym profile lub fanpage należące do Administratora,
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na udzielaniu odpowiedzi na kierowane do Administratora pytania, prowadzeniu dyskusji, informowaniu o działalności Administratora oraz tworzeniu i budowaniu relacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • prowadzenie Konkursów za pośrednictwem mediów społecznościowych zgodnie z regulaminem konkursu.

Jednocześnie Administrator informuje, iż podczas korzystania z Profili, również operatorzy portali społecznościowych przetwarzają Twoje dane osobowe we własnych celach i zakresie, który nie jest objęty niniejszą Polityką. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych przez operatorów portali społecznościowych opisany jest szczegółowo w politykach prywatności ww. portali społecznościowych, dostępnych na ich stronach internetowych.

Zawsze możesz usunąć swoje komentarze umieszczone pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na ww. portalach społecznościowych. 

5.11. Newsletter

Wpisując w odpowiednim formularzu swój adres e-mail oraz imię, poprzez swoje działanie wyrażasz chęć na otrzymywanie newslettera Administratora.

Do newslettera można zapisać się również poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru (tzw. Checkboxa).

Podanie adresu e-mail oraz imienia jest dobrowolne, ale nie podanie tych danych uniemożliwia zapisanie się na usługę i otrzymywanie newslettera.

Dane osobowe w zakresie adresu e-mail w celu wysyłki newslettera są przetwarzane na podstawie umowy o świadczenie usługi newslettera (Regulamin świadczenia usługi newslettera), podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

W każdym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Rezygnacja z otrzymywania newslettera odbywa się poprzez:

 • kliknięcie w link znajdujący się w treści maila zawierającego newsletter,
 • kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@gemini.pl.

 5.12. Logowanie, realizacja zakupów poprzez usługę Konto Gemini

Logowanie do Portalu możliwe jest za pośrednictwem usługi Konto Gemini. Usługa Konto Gemini świadczona jest przez Gemini Privacy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Przy pomocy ww. usługi Administrator otrzymuje Twoje dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • dane adresowe,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

Więcej informacji o zasadach korzystania z Konta Gemini znajdziesz w Regulaminie Konta Gemini.  

5.13. Konkursy i promocje

W mediach społecznościowych mogą być prowadzone konkursy i akcje promocyjne, których zasady są określane odrębnymi regulaminami. Do przetwarzania danych osobowych w ramach konkursów i akcji promocyjnych mają zastosowanie zapisy regulaminów. 

5.14. Wyrażenie opinii w serwisie Ceneo

Drogeria jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, Program umożliwia przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Ceneo sp. z o.o. - po uzyskaniu Twojej zgody - ankiet służących uzyskaniu od Ciebie opinii na temat dokonanej transakcji oraz zakupionego produktu, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Ciebie w rezultacie otrzymania ankiet 

Dokonując zakupu możesz dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail, do Ceneo sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Ceneo sp. z o.o. danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej powyżej.

Ceneo jest niezależnym administratorem udostępnionych danych. Zasady przetwarzania danych przez Ceneo opisane są w Regulaminie świadczenia usług dla użytkowników Ceneo dostępnej na stronie internetowej: https://info.ceneo.pl/regulamin/

.

6. Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

W celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami Administrator może przetwarzać dane osobowe zebrane w innych celach, a niezbędne do celu określonego powyżej. Zakres danych będzie zależny od rodzaju roszczenia i zakresu usług, których roszczenie może dotyczyć. Przykładowo może to być imię, nazwisko, adres, historia zakupów, historia korzystania z naszych usług. W uzasadnionych przypadkach, np. po usunięciu Konta dane osobowe mogą zostać w pewnym zakresie zarchiwizowane i przetwarzane dalej jedynie w celu wskazanym w niniejszym punkcie, w ograniczonym i niezbędnym zakresie.

W celu ustalenia dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń. W tym celu dane zostaną zarchiwizowane, dostęp do nich zostanie ograniczony i nie będą przetwarzane w żadnym innym celu. Po upływie okresu przedawnienia dane zostaną trwale usunięte. 

7. Session storage

W ramach Portalu Administrator stosuje technologię session storage. Jest to technologia zajmująca się przechowywaniem danych, które mogą być dostępne na czas trwania sesji. Trwa ona tak długo, dopóki otwarte jest okno przeglądarki, które można przeładowywać i odświeżać. Otwarcie strony w nowej karcie bądź oknie, powoduje zakończenie poprzedniej sesji i stworzenie nowej.

Informacje z magazynu przeglądarki session storage są zapisywane i odczytywane tylko na wyraźne żądanie serwera przesyłane do Twojej przeglądarki. Dane zgromadzone w magazynie session storage są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki. 

8. Local Storage

W ramach Portalu używana jest technologia Local Storage, zbliżona zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. Local Storage to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez Portal. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działająca w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage są przechowywane do momentu, w którym zdecydujesz się na wyczyszczenie danych w Twojej przeglądarce. 

9. Odbiorcy danych osobowych

W ramach prowadzenia i utrzymania Portalu oraz świadczenia Tobie usług, dane osobowe mogą być udostępnione do przetwarzania do podmiotów trzecich.

Odbiorcami danych mogą być podmioty zewnętrzne, które wspomagają Administratora na jego zlecenie podczas ww. procesów, czyli tzw. podmioty przetwarzające. Takie podmioty przetwarzają przekazane dane jedynie na polecenie Administratora i w zakresie ustalonym umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, które są niezależnymi administratorami danych, czyli przetwarzają dane do własnych celów. Przekazanie danych osobowych takim podmiotom odbywa się wyłącznie, gdy przekazanie danych znajduje podstawę w przepisach prawa.

Odbiorcami danych osobowych są: np. dostawcy usług IT, dostawcy usług chmurowych, dostawcy usług logistycznych, podmioty zarządzające transportem, podmioty zapewniające hosting serwerów, serwerów pocztowych, wspierające działanie Portalu, podmioty zapewniające obsługę prawną, obsługę księgową, kurierzy, operatorzy pocztowi, banki, operatorzy płatności, agencje marketingowe, podmioty przeprowadzające badania satysfakcji z dokonanego zamówienia, archiwizacja i niszczenie dokumentów oraz inni dostawcy, których usługi są niezbędne do realizacji opisanych celów przetwarzania danych osobowych w Polityce prywatności.

Za pośrednictwem Portalu oferowane są usługi podmiotów trzecich (np. w formie linka lub widgeta). Zasady przetwarzania danych osobowych w takim przypadku udostępniane są przez te podmioty.

Dostawcy usług Administratora posiadają siedzibę oraz przetwarzają dane głównie w Polsce oraz na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdyby dostawcy Administratora przetwarzali dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, transfer odbywa się na podstawie decyzji stwierdzającej przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony danych osobowych lub na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską, szczegóły dotyczące decyzji lub klauzul umownych można uzyskać poprzez kontakt z IOD.  


 9.1. Organy państwowe

Organy Państwowe w ramach nadanych im uprawnień mogą w określonym przez prawo zakresie zażądać od Administratora udostępnienia i przekazania im danych osobowych. Do uprawnionych organów należą np. Policja, Prokuratura, Sądy, Komornicy, Prezes UODO, Prezes UOKIK.  
 

10. Okres przechowywania przekazanych danych osobowych

Okres przechowywania danych zależy od celu w jakim zostały zebrane.

1) Dane związane z dokonywaniem zamówień, w tym związane z odstąpieniem od umowy lub zgłoszeniem reklamacji.

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przede wszystkim przez zakres niezbędny do prawidłowej realizacji usługi i łączącego Ciebie i Administratora Regulaminu oraz wynikających z faktu zawarcia umowy obowiązków prawnych.

Dane związane z dokumentacją fiskalną, księgową i rachunkową wynikającą z dokonanych przez Ciebie (zarówno poprzez zarejestrowane Konto, jak i bez rejestracji Konta) zakupów, przechowywane zgodnie z terminami określonymi przez przepisy prawa, tj. 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, te dane będą przetwarzać do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do ww. celów.

W przypadku zgłoszenia reklamacji dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu reklamacji, a następnie archiwizowane przez okres przedawnienia roszczeń lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

W celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń.

2) Dane przetwarzane na podstawie zgody.

W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Ciebie, zgoda taka może być wycofana w każdym momencie. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
  

11. Prawa osób, których dane przetwarzamy

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, przysługują Tobie następujące prawa:

11.1. Prawo do wycofania zgody

Masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

11.2. Prawo dostępu do danych

Masz prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania do nich dostępu oraz następujących informacji: cele przetwarzania; kategorie danych osobowych; informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; wszelkie dostępne informacje o źródle pochodzenia danych, jeżeli nie zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie; informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, jeżeli byłoby stosowane.

11.3. Prawo do sprostowania danych

Przetwarzane przez Administratora Twoje dane osobowe powinny być aktualne i poprawne. Masz prawo żądać sprostowania danych lub poprawić je samodzielnie (gdy funkcja taka jest dostępna).

11.4. Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych. Prawo do usunięcia danych może podlegać pewnym ograniczeniom, np. ze względu na przepisy prawa (w szczególności przepisy podatkowe) lub uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Jeżeli zaistnieją takie ograniczenia, poinformujemy Cię o tym w odpowiedzi na Twoje żądanie.

11.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych. W tej sytuacji Administrator dokona weryfikacji danych i ograniczy przetwarzanie na okres niezbędny do weryfikacji – nie dłużej niż miesiąc,
 • przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a w zamian usunięcia zażądasz ograniczenia ich wykorzystywania,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • został wniesiony przez Ciebie sprzeciw wobec przetwarzania. Ograniczenie nastąpi do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

11.6. Prawo do przenoszenia

Jeżeli Twoje dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody lub na podstawie umowy łączącej Cię z Administratorem, masz prawo otrzymać swoje dane osobowe oraz masz prawo żądać przesłania ich do innego wskazanego przez siebie administratora, o ile jest to technicznie możliwe i o ile dane osobowe objęte prawem do przeniesienia przetwarzane są w sposób elektroniczny.

11.7. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie, uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11.8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO

Jeżeli stwierdzisz, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje i tryb wniesienia skargi znajdują się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/492/2464.

11.9. Zasady korzystania z praw i zgłaszania żądań w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Żądanie odnośnie przysługujących praw, należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@gemini.pl

Informacji o działaniach podjętych w związku z otrzymanym żądaniem Administrator udzieli najszybciej jak to możliwe, w każdym razie nie później niż w okresie miesiąca od otrzymania żądania.

Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań miesięczny okres może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, o czym Administrator Cię powiadomi, wraz z informacją o przyczynach opóźnienia, nie później niż w terminie miesiąca od zgłoszenia żądania.

Jeżeli przekażesz swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie.

Informacje dotyczące praw i udzielenie odpowiedzi na Twoje żądania są wolne od opłat. Jeżeli jednak żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator zastrzega sobie prawo pobrania rozsądnej opłaty (uwzględniającej administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań) albo odmowy podjęcia działań w związku z żądaniem. 

12. Zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, ich integralność i poufność, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator stosuje certyfikat SSL (Secure Socket Layer) wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.  

Dane osobowe przetwarzane są jedynie na polecenie Administratora przez upoważnionych do tego pracowników lub współpracowników Administratora. 

13. Zmiana Polityki Prywatności

Dążymy do ciągłego rozwijania naszych usług i w związku z powyższym mogą ulec zmianie zasady przetwarzania danych osobowych. Przed wdrożeniem zmian zostaniesz o tym poinformowany.

Aktualna treść i zasady przetwarzania danych osobowych są publikowane na naszej stronie https://gemini.pl.

Jeżeli pojawią się jakieś pytania lub wątpliwości związane z Polityką lub przetwarzaniem danych to zapraszamy do kontaktu: pod adresem e- mail: iod@gemini.pl.

Ostatnia aktualizacja 28.12.2023 r.

Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki