Poradnik
Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Gemini.pl

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Gemini.pl

Obowiązujący od 28.12.2023
Co zmienia się od 28.12.2023 r.

W związku z zakończeniem sprzedaży wysyłkowej przez aptekę"Gemini" prowadzoną przez Gemini Hütter sp. z o.o., z siedzibą w Wejherowie zmianie uległy § 1 ust. 1, ust. 2 i ust. 10, § 3 ust. 1 lit. g) oraz § 5 ust. 1.

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie uległy zmianie.

Link do wersji Regulaminu obowiązującego do 28.12.2023 r.
§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie świadczenia usług pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. 1. Apteka  - apteka „Gemini” prowadzona przez AGIP Sp. z o. o.z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000658267, NIP: 5842756209; REGON: 366331130, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł, na prowadzenie której Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gdańsku wydał zezwolenie Nr 1017/2017 prowadząca wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych za pośrednictwem strony:https://aptekaagip.pl oraz https://apteka2.gemini.pl.
 2. 2. Drogeria – drogeria „Gemini” znajdująca się w Gdańsku przy ul. Bysewskiej 18, prowadzona przez Usługodawcę i prowadząca wysyłkową sprzedaż produktów drogeryjnych.
 3. 3. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.) tj. osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
 4. 4. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca jednocześnie Użytkownikiem, która zawarła Umowę sprzedaży.
 5. 5. Konto Gemini – usługa świadczona drogą elektroniczną, ułatwiająca dostęp i korzystanie ze wszystkich usług oferowanych na Portalu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Konta Gemini, świadczona przez Gemini Privacy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000909086, posiadająca NIP: 5252868812; REGON 3893632730. Witryna oraz regulamin Konta Gemini dostępne są pod adresem https://konto.gemini.pl/moje-konto.
 6. 6. Portal – portal internetowy prowadzony pod adresem https://gemini.pl, za pośrednictwem którego świadczone są usługi opisane w niniejszym Regulaminie.
 7. 7. Polityka Prywatności – dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę dostępny pod adresem https://gemini.pl.
 8. 8. Polityka Cookies – dokument określający zasady wykorzystania plików cookies na potrzeby prowadzenia Portalu dostępny pod adresem https://gemini.pl.
 9. 9. Regulamin – niniejszy dokument.
 10. 10. Regulamin sprzedaży wysyłkowej Apteki – regulamin sprzedaży wysyłkowej Apteki określający zasady składania i realizacji zamówień w Aptece dostępny na stronie internetowej Apteki.
 11. 11. Regulamin sprzedaży wysyłkowej Drogerii - regulamin sprzedaży wysyłkowej określający zasady składania i realizacji zamówień w Drogerii dostępny na Portalu.
 12. 12. Umowa – umowa o świadczenie Usług określonych w §3 Regulaminu, zawarta między Usługodawcą a Użytkownikiem zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 13. 13. Umowa Sprzedaży - zawierana przez Użytkownika umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Apteką albo Drogerią, na zasadach określonych odpowiednio w Regulaminie sprzedaży wysyłkowej Apteki lub Regulaminie sprzedaży wysyłkowej Drogerii.
 14. 14. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu wymienione szczegółowo w §3 Regulaminu.
 15. 15. Usługi Farmaceutyczne – usługi farmaceutyczne oraz opieka farmaceutyczna o których mowa w art.4 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, polegające w szczególności na udzielaniu informacji i porad dotyczących działania i stosowania towarów będących przedmiotem obrotu w aptekach oraz ogólnej profilaktyki zdrowotnej, świadczone wyłącznie przez Aptekę1 o ile świadczenie takich usług jest dopuszczalne z wykorzystaniem Portalu.
 16. 16. Usługodawca – Gemini APPS Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000804667, NIP: 5252801825; REGON: 384410482, kapitał zakładowy w wysokości 5 005 000,00 zł, świadcząca Usługi.
 17. 17. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła Umowę.
§ 2. Postanowienia ogólne

1. [Podstawowe warunki świadczenia Usług] Użytkownik zobowiązany jest przed rozpoczęciem korzystania z Portalu zapoznać się z Regulaminem oraz przestrzegać jego postanowień.

2. [Nasza misja i zobowiązania] Portal został stworzony w celu prezentacji i umożliwienia Użytkownikom przeglądania ofert produktów dostępnych w Aptece lub w Drogerii, ułatwienia zawierania Umów sprzedaży oraz zapewnienia Użytkownikom dostępu do innych usług i treści informacyjnych z obszaru e-zdrowia.

3. [Zakres regulaminu] Niniejszy Regulamin określa:

   a) szczegółowe warunki świadczenia Usług;
   b) zasady prezentacji i przeglądania ofert na Portalu;
   c) zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

4. [Szczegółowe warunki świadczenia Usług] Szczegółowe warunki świadczenia Usług wskazano w § 4 - 6 Regulaminu.

5. [Wymagania techniczne] Do korzystania z Portalu niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i spełniające następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 71 lub nowszej, Google Chrome w wersji 79 lub nowszej, Safari 7.0 - 13.0 (w zależności od wersji iOS na urządzeniach mobilnych), Opera w wersji 65 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 79 lub nowszej; włączona obsługa JavaScript i niezbędnych plików cookies (szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania przez Portal plików cookies zawarte są w Polityce Cookies).

6. [Udostępniane treści] Zawartość Portalu, w szczególności jego układ, treści, grafika, logo, zdjęcia, a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawnej. Usługodawca nie wyraża zgody na kopiowanie treści udostępnianych na Portalu bez jego pisemnego zezwolenia.

§ 3. Rodzaje i zakres usług

1. [Rodzaje Usług] Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika następujące Usługi:

   a) dostęp do wyszukiwarki umożliwiającej prezentację i przeglądanie produktów oferowanych przez Aptekę oraz Drogerię;
   b) umożliwienie dodawania produktów do koszyka;
   c) umożliwienie uzupełnienia danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia;
   d) umożliwienie przejścia na stronę internetową Apteki w celu zawarcia Umowy Sprzedaży z Apteką;
   e) udostępnianie interaktywnych formularzy umożliwiających zawarcie Umowy Sprzedaży z Drogerią za pośrednictwem Portalu;
   f) możliwość tworzenia przez Użytkownika listy ulubionych produktów;
   g) dostęp do Usług Farmaceutycznych świadczonych przez Aptekę ;
   h) przekazywanie treści informacyjnych dotyczących zdrowia, macierzyństwa, profilaktyki chorób, zdrowego stylu życia i najlepszej diety,
   i) dostęp do danych o historycznych zamówieniach, fakturach i liście ulubionych produktów dla zamówień dokonanych w Drogerii.

2. [Zakres Usług] Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z funkcjonalności Portalu, przy czym:

   a) świadczenie Usług jest bezpłatne;
   b) Usługodawca nie prowadzi sprzedaży produktów oferowanych przez Aptekę, a także nie pośredniczy w zawieraniu ani nie jest stroną Umów Sprzedaży zawieranych przez Użytkownika z Apteką;
   c) Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży z Apteką jest przekierowanie na stronę internetową Apteki oraz zaakceptowanie przez Kupującego Regulaminu sprzedaży wysyłkowej Apteki;
   d) Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży z Drogerią jest zaakceptowanie przez Kupującego Regulaminu sprzedaży wysyłkowej Drogerii;
   e) Usługodawca nie prowadzi w ramach Portalu reklamy produktów leczniczych;
   f) Portal nie zawiera treści o charakterze reklamowym odnoszących się do Apteki bądź jakichkolwiek innych aptek ogólnodostępnych i zostawia do wyłącznej decyzji Użytkownika złożenie zamówienia w Aptece.
§ 4. Wyszukiwarka produktów oraz zasady składania zamówień

1. [Wyszukiwarka produktów] Portal oferuje Użytkownikom możliwość skorzystania z jednej, wspólnej dla Apteki i Drogerii, wyszukiwarki produktów oraz umieszczania produktów w koszyku dostępnym na Portalu. Prezentowane w Portalu produkty posiadają oznaczenie ich kategorii z podziałem na produkty oferowane przez Aptekę oraz produkty oferowane przez Drogerię.

2. [Ceny produktów] Ceny produktów podane na Portalu są wyrażone w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy. Ceny mogą być na bieżąco aktualizowane. Oferta może ulec zmianie w każdym czasie, z tym że zmiany nie wywołują skutku w stosunku do zamówień złożonych w Drogerii lub Aptece przed dokonaniem zmiany.

3. [Ograniczenia w składaniu zamówień] Zamówienia na prezentowane w Portalu produkty mogą podlegać czasowym lub stałym ograniczeniom, polegającym w szczególności na:

   a) wprowadzeniu limitu opakowań dla danego produktu objętego jednym zamówieniem;
   b) wprowadzeniu limitu dziennej liczby zamówień składanych przez jednego Kupującego;
   c) ustaleniu minimalnej wartości jednego zamówienia.

Decyzje w sprawie ewentualnych ograniczeń dla danych produktów są podejmowane odpowiednio przez Aptekę lub przez Drogerię i komunikowane Użytkownikom za pośrednictwem Portalu.

4. [Zamówienie w Aptece] Użytkownik, który chce zakupić produkty oferowane przez Aptekę zostaje przekierowany przez Portal na stronę internetową Apteki, za pośrednictwem której realizowana jest sprzedaż wysyłkowa produktów oferowanych przez Aptekę, w tym produktów leczniczych.

5. W celu zawarcia przez Użytkownika Umowy Sprzedaży z Apteką, niezbędne jest uzupełnienie formularza zamówienia udostępnionego na Portalu oraz przejście z Portalu na stronę internetową Apteki. Przejście z Portalu na stronę internetową Apteki jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży z Apteką.

6. Warunki realizacji zamówień w Aptece określa odrębny Regulamin sprzedaży wysyłkowej Apteki dostępny na stronie internetowej Apteki, akceptowany poprzez złożenie oświadczenia woli przez Kupującego w chwili składania zamówienia.

7. [Zamówienie w Drogerii] Użytkownik, który chce zakupić produkty oferowane przez Drogerię powinien wypełnić elektroniczny formularz zamówienia udostępniony na Portalu.

8. Warunki realizacji zamówień w Drogerii określa odrębny Regulamin sprzedaży wysyłkowej Drogerii dostępny na Portalu akceptowany przez Kupującego poprzez złożenie oświadczenia woli w chwili składania zamówienia.

9. [Zasady dostawy] Zamówione w Aptece oraz w Drogerii towary dostarczane są na zasadach wskazanych na Portalu w zakładce „Dostawa” oraz odpowiednio w Regulaminie sprzedaży wysyłkowej Apteki lub w Regulaminie sprzedaży wysyłkowej Drogerii. Koszty dostawy wskazane zostały na Portalu w zakładce „Dostawa”.

10. [Zasady płatności] Za zamówione w Aptece oraz w Drogerii towary i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany na Portalu w zakładce „Płatności” oraz odpowiednio w Regulaminie sprzedaży wysyłkowej Apteki lub w Regulaminie sprzedaży wysyłkowej Drogerii.

11. [Prawa własności intelektualnej] Wszystkie użyte na Portalu nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne, są własnością ich producentów, podmiotów odpowiedzialnych lub innych osób uprawnionych.

12. [Opisy towarów] Opisy towarów znajdujące się na Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Kupujący powinien zapoznać się z instrukcją obsługi lub ulotką dołączoną do zakupionego towaru. Przed rozpoczęciem leczenia lub terapii oraz użyciem konkretnego produktu leczniczego należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą oraz zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, zawierającej wskazania i przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu.

§ 5. Pozostałe usługi

1. [Usługi farmaceutyczne] W ramach Portalu Usługodawca jedynie zapewnia dostęp do Usług farmaceutycznych, świadczonych przez Aptekę. Świadczenie Usług Farmaceutycznych przez Aptekę odbywa się na podstawie odrębnego regulaminu dostępnego na Portalu oraz pod adresem strony internetowej Apteki.

2. [Treści informacyjne] Usługodawca udostępnia za pośrednictwem Portalu treści informacyjne dotyczące zdrowia, macierzyństwa, profilaktyki chorób, zdrowego stylu życia i najlepszej diety.

3. Wszelkie treści udostępniane na Portalu oraz informacje udzielane w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Portalu mają charakter informacyjny lub edukacyjny i nie stanowią porad o charakterze medycznym. Żadnej z informacji udostępnionych na Portalu lub w ramach świadczonych za jego pośrednictwem przez Usługodawcę usług nie należy rozumieć jako:

   1) wykonywania działalności leczniczej lub udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
   2) udzielania świadczenia zdrowotnego, w szczególności badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
   3) stawiania diagnozy będącej podstawą w zakresie sposobu leczenia Użytkownika.

4. Żadna z informacji udostępnionych na Portalu lub uzyskanych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu nie zastępuje wizyty u lekarza ani specjalistycznych badań lekarskich, ani nie skutkuje brakiem konieczności uzyskania porady lekarskiej lub wykonania zabiegu chirurgicznego.

§ 6. Szczegółowe warunku świadczenia usług

1. [Udostępnienie Usług] Usługodawca udostępnia Usługi niezwłocznie po wejściu przez Użytkownika na Portal.

2. [Zawarcie Umowy] Pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia Umowy w momencie rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika. Umowa zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym z chwilą zakończenia korzystania z Usług przez Użytkownika. Użytkownik może zakończyć korzystanie z Usługi w każdej chwili.

3. [Obowiązki Użytkownika] Użytkownik korzystający z Portalu obowiązany jest:

   a) przestrzegać postanowień Regulaminu;
   b) korzystać z Portalu w dobrej wierze, w zgodzie z przepisami prawa i dobrymi obyczajami, a także w zgodzie z celami, do jakich Portal został stworzony;
   c) powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
   d) nie stosować w związku z korzystaniem z Portalu technik i narzędzi wywołujących tzw. web scraping lub innych działań powodujących pobieranie treści z Portalu w celu ich wykorzystania na innych stronach www lub w aplikacjach, w szczególności agregujących dane;
   e) nie podawać fałszywych lub wprowadzających w błąd danych;
   f) nie używać Portalu w celach zarobkowych;
   g) nie korzystać z Portalu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub zakłócający funkcjonowanie Portalu, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
   h) nie korzystać z Portalu w sposób uciążliwy dla innych korzystających z Portalu;
   i) nie podawać się za innego Użytkownika lub posługiwać się danymi niezgodnymi ze stanem faktycznym.
§ 7. Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Aby zachować ten termin wystarczy, by Użytkownik będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu.

2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia należy powiadomić Usługodawcę o swojej decyzji wysyłając na adres e-mail kontakt@gemini.pl swoje oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

3. W tym celu Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia.

4. W przypadku zrealizowania prawa do odstąpienia, Umowę uważa się za niezawartą.

5. Informacja o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz zasady jego realizacji w przypadku Umów Sprzedaży zostały zawarte odpowiednio w Regulaminie sprzedaży wysyłkowej Apteki oraz w Regulaminie sprzedaży wysyłkowej Drogerii.

§ 8. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach dotyczących Umowy oraz świadczenia Usług.

2. Reklamacje mogą być składane elektronicznie na adres: reklamacje@gemini.pl, pisemnie na adres korespondencyjny: Gemini, ul. Bysewska 18, 80-298 Gdańsk, dopisek: reklamacja DC1 segment G lub telefonicznie na nr telefonu podany w znajdującej się na Portalu zakładce kontakt.

3. Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz dane umożliwiające przekazanie Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację. Usługodawca rekomenduje, by Użytkownik wskazał w reklamacji:

   a) opis nieprawidłowości (przyczyny reklamacji),
   b) wskazanie czasu, w jakim nieprawidłowości te wystąpiły,
   c) dane kontaktowe podmiotu składającego reklamację (jeżeli Użytkownik składa reklamację w formie pisemnej – adres korespondencyjny).

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację Użytkownika w terminie 14 dni. Brak ustosunkowania się przez Usługodawcę do reklamacji w ww. terminie oznacza, że Usługodawca uznaje reklamację za uzasadnioną.

5. O rezultacie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Usługodawca udziela Użytkownikowi odpowiedzi w formie:

   a) elektronicznej – e-mailem na adres Użytkownika wskazany w reklamacji (domyślnie),
   b) pisemnej – przesyłką pocztową wysłaną na adres Użytkownika wskazany w reklamacji (na żądanie Użytkownika).

6. Informacja o zasadach składania reklamacji dot. produktów zakupionych z Apteki bądź Drogerii zostały zawarte odpowiednio w Regulaminie sprzedaży wysyłkowej Apteki oraz w Regulaminie sprzedaży wysyłkowej Drogerii.

7. [Pozasądowe rozwiązywanie sporów] Użytkownik może także skorzystać z nieodpłatnego systemu rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

8. Informacje o możliwości korzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibie i na stronach internetowych powiatowych rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspekcji Handlowych oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 9. Przerwy techniczne

1. Usługodawca dołoży starań, aby zapewnić możliwie najwyższą jakość usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w szczególności umożliwić Użytkownikom korzystanie z Portalu w sposób ciągły i bez zakłóceń.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia lub zawieszenia wszystkich lub niektórych funkcjonalności Portalu w celu podjęcia czynności polegających na wprowadzeniu ulepszeń, naprawie błędów lub dokonania czynności konserwacyjnych („przerwa techniczna”).

3. Usługodawca będzie powiadamiał Użytkowników o planowanej przerwie technicznej w formie komunikatu wyświetlanego na Portalu. Usługodawca zastrzega, że w przypadku konieczności nagłego przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 2 – szczególnie w przypadku wykrycia awarii – Usługodawca może zarządzić nagłą, nieplanowaną, przerwę techniczną.

§ 10. Ochrona danych osobowych

1.Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych przedstawione zostały w ramach Polityki Prywatności.

2. Usługodawca jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, NIP: 5252674781, kapitał zakładowy: 5.000.000,00 zł, polegającego na przesyłaniu przez Ceneo.pl Sp. z o.o. - po uzyskaniu zgody Użytkownika, o której mowa w ust. 3 poniżej - do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej, ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet. Usługodawca zapewnia aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy korzystali z Usług, w ten sposób, że ankiety służące uzyskaniu opinii na ich temat wysyłane są wyłącznie do Użytkowników, którzy skorzystali z Usług. Opinia może być wystawiona jedynie przez Użytkownika, który faktycznie skorzystał z Usług. Usługodawca nie wpływa na treść opinii.

3. Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo.pl Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Ceneo.pl Sp. z o.o. jego danych osobowych - wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w ust. 2.

§ 11. Obowiązywanie regulaminu i postanowienia końcowe

1. [Obowiązywanie Regulaminu] Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.2022. Regulamin jest stale dostępny na Portalu w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, w szczególności poprzez skopiowanie i zapisane go na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.

2. [Zmiany Regulaminu] Regulamin może ulec zmianie w przypadku wystąpienia jednej z niżej wskazanych przyczyn:

 • a. konieczność dostosowania Regulaminu do zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają wpływ na jego postanowienia;
 • b. konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, nakazów, zakazów, orzeczeń, wytycznych lub zaleceń uprawnionych organów władzy publicznej;
 • c. rozbudowa, zmiana lub rezygnacja z funkcjonalności oferowanych Użytkownikom w ramach Portalu;
 • d. zmiana warunków technicznych usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu.

3. [Informacja o zmianie Regulaminu] O zmianie Regulaminu Usługodawca informuje poprzez publikację komunikatu o zmianie Regulaminu na Portalu, wraz z jego aktualną wersją w formacie PDF i podaniem daty, od której nowa wersja Regulaminu wchodzi w życie.

4. [Prawo właściwe] Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo polskie, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Postanowienie zdania poprzedzającego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które byłoby właściwe dla Umowy, gdyby nie postanowienie zdania poprzedzającego

5. [Ochrona danych osobowych] Usługodawca w ramach świadczonych Usług przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

§ 12. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem chce odstąpić od Umowy prosimy wysłać poniższe informacje na e-mail: kontakt@gemini.pl

Niniejszym odstępuję Umowy zawartej z Gemini APPS
Imię i nazwisko Użytkownika: [•]
Adres e-mail Użytkownika: [•]
Data: [•]
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki