Poradnik
Regulamin Usługi Newsletter

Regulamin świadczenia usługi newsletter

§ 1.

Niniejszy regulamin usługi newsletter (dalej „Regulamin”), określa zasady świadczenia usługi newsletter (dalej „Usługa Newsletter”) przez Gemini APPS Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000804667, NIP: 5252801825; REGON: 384410482, kapitał zakładowy w wysokości 5 005 000,0 zł (dalej „Usługodawca”) prowadzącej portal internetowy znajdujący się pod adresem https://gemini.pl (dalej „Portal”).

§ 2.

1. Świadczenie przez Usługodawcę Usługi Newsletter polega na przesyłaniu na podany przez użytkownika adres e-mail wiadomości mailowych wraz z ew. załącznikami, zawierających informacje o produktach i usługach dostępnych na Portalu.

2. Poprzez zawarcie umowy o świadczenie Usługi Newsletter, użytkownik udostępnia Usługodawcy swój adres e-mail celem otrzymywania wiadomości mailowych, wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§ 3.

1. Do rozpoczęcia korzystania z Usługi Newsletter wymagane jest spełnienie łącznie trzech następujących warunków: (I) podanie w formularzu zapisu na newsletter zamieszczonego na Portalu adresu e-mail, na który mają być przesyłane kolejne edycje newslettera, (II) kliknięciu pola „ZAPISZ SIĘ” potwierdzającego zapis na newsletter, (III) potwierdzenia chęci otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres e-mail.

2. W przypadku udostępnienia takiej funkcjonalności przez Usługodawcę lub inny podmiot Użytkownik może zapisać się na Usługę Newsletter także poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania zamówienia, lub rejestracji Konta Gemini – wówczas z chwilą złożenia zamówienia lub utworzenia Konta Gemini użytkownik zostaje zapisany na newsletter.

§ 4.

1. Umowa na świadczenie Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

2. Użytkownik w każdym momencie może wypowiedzieć umowę na świadczenie Usługi Newsletter tj. zrezygnować z otrzymywania newslettera. Rezygnacja z otrzymywania newslettera odbywa się poprzez:

 • kliknięcie w link znajdujący się w treści maila zawierającego newsletter, a służący do rezygnacji z otrzymywania newslettera,
 • kontakt z Usługodawcą.

3. W przypadku trwałego zakończenia świadczenia Usługi Newsletter przez Usługodawcę Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Newsletter z zachowaniem 7 – dniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie uważa się za skutecznie doręczone w przypadku wysłania oświadczenia na adres e-mail użytkownika podany przy subskrypcji na newsletter.

§ 5.

Do korzystania z Usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i spełniające następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

§ 6.

Wysyłane przez Usługodawcę newslettery, w szczególności ich układ, treści, grafika, logo i zdjęcia stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.). Usługodawca nie wyraża zgody na ich kopiowanie bez jego pisemnego zezwolenia.

§ 7.

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach dotyczących umowy na świadczenie Usługi Newsletter.

2. Reklamacje mogą być składane elektronicznie na adres: reklamacje@gemini.pl, pisemnie na adres korespondencyjny: Gemini, ul. Bysewska 18, 80-298 Gdańsk, dopisek: reklamacja DC1 segment G lub telefonicznie na nr telefonu podany w znajdującej się na Portalu zakładce kontakt.

3. Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz dane umożliwiające przekazanie użytkownikowi odpowiedzi na reklamację. Usługodawca rekomenduje, by użytkownik wskazał w reklamacji:

   a) opis nieprawidłowości (przyczyny reklamacji),
   b) wskazanie czasu, w jakim nieprawidłowości te wystąpiły,
   c) dane kontaktowe podmiotu składającego reklamację (jeżeli użytkownik składa reklamację w formie pisemnej – adres korespondencyjny).

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację użytkownika w terminie 14 dni. Brak ustosunkowania się przez Usługodawcę do reklamacji w ww. terminie oznacza, że Usługodawca uznaje reklamację za uzasadnioną.

5. O rezultacie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Usługodawca udziela Użytkownikowi odpowiedzi w formie:

   a) elektronicznej – e-mailem na adres Użytkownika wskazany w reklamacji (domyślnie),
   b) pisemnej – przesyłką pocztową wysłaną na adres Użytkownika wskazany w reklamacji (na żądanie Użytkownika).

6. Użytkownik może także skorzystać z nieodpłatnego systemu rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

7. Informacje o możliwości korzystania przez użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibie i na stronach internetowych powiatowych rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspekcji Handlowych oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 8.

1. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Newsletter rozpoczyna się od razu po zawarciu umowy, na co użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

2. W trakcie korzystania z Usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie przez użytkownika - w szczególności w korespondencji w formularzu rejestracyjnym - treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Usługi Newsletter w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

§ 9.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.2022 r. Regulamin jest stale dostępny pod linkiem zamieszczonym na Portalu w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik, w szczególności poprzez skopiowanie i zapisane go na dysku twardym urządzenia końcowego użytkownika.

2. Regulamin może ulec zmianie w przypadku wystąpienia jednej z niżej wskazanych przyczyn:

   a. konieczność dostosowania Regulaminu do zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają wpływ na jego postanowienia;
   b. konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, nakazów, zakazów, orzeczeń, wytycznych lub zaleceń uprawnionych organów władzy publicznej;
   c. rozbudowa, zmiana lub rezygnacja z funkcjonalności oferowanych użytkownikom w ramach Usługi Newsletter świadczonej na podstawie Regulaminu;
   d. zmianie warunków technicznych usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu.

3. O zmianie Regulaminu za pośrednictwem indywidualnego powiadomienia wysłanego na adres e-mail podany przez użytkownika przy subskrypcji na Usługę Newsletter, do którego zostanie załączony Regulamin w wersji uwzględniającej zmianę, w formacie PDF.

4. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji. Jednakże użytkownik korzystający z Usługi Newsletter w dniu wejścia w życie zmiany Regulaminu, jest związany postanowieniami Regulaminu w nowej treści, jeżeli po upływie 14 dni od uzyskania informacji o publikacji Regulaminu, zgodnie z ust. 3 powyżej, nie wypowie umowy o świadczenie Usługi Newsletter.

5. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym praw przysługujących Użytkownikowi na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) określa Polityka Prywatności, której treść dostępna jest na stronie: https://gemini.pl/info/polityka-prywatnosci

Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki