Kategorie

Oxycardil (Diltiazemi hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Oxycardil ?

Lek Oxycardil zawiera substancję czynną diltiazem, pochodną benzotiazepiny. Należy ona do grupy leków określanych mianem blokerów kanałów wapniowych (antagoniści jonów wapnia). 

Podstawowe informacje

NazwaOxycardil
Nazwa międzynarodowaDiltiazemi hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 60 mg
 • 120 mg
 • 180 mg
 • 240 mg
PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu, Tabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek diltiazemu

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • dyspersja poliakrylanu 30%
 • uwodorniony olej rycynowy 
 • uwodniony wodorotlenek glinu 
 • talk
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • sacharoza
 • glicerol 85%
 • dwutlenek tytanu
 • polisorbat 80
Dostępne opakowania

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu (dawka 120 mg, 180 mg, 240 mg)

 • 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 60 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Tabletki powlekane (dawka 60 mg)

 • 30 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • lek blokuje kanały wapniowe
 • zmniejsza napięcie mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych 
 • rozszerza naczynia krwionośne
 • obniża ciśnienie tętnicze i zmniejsza opór naczyniowy
 • zmniejsza częstotliwość rytmu serca i siłę jego skurczu
 • wydłuża czas przewodzenia pomiędzy przedsionkiem a komorą serca
Zastosowanie
 • choroba niedokrwienna serca pod postacią dusznicy bolesnej stabilnej, dusznicy bolesnej niestabilnej, dusznicy bolesnej naczynioskurczowej (postać Prinzmetala)
 • nadciśnienie tętnicze
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub inne składniki tego leku
 • zespół chorego węzła zatokowego bez wszczepionego rozrusznika serca
 • blok przedsionkowo - komorowy II lub III stopnia bez wszczepionego rozrusznika
 • ciężka bradykardia
 • niewydolność lewej komory serca z zastojem płucnym
 • stosowanie dantrolenu we wlewie dożylnym
 • stosowanie iwabradyny
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności lewej komory serca
 • bradykardia
 • blok przedsionkowo - komorowy I stopnia
 • konieczność zastosowania znieczulenia ogólnego
 • podeszły wiek pacjenta
 • niewydolność nerek lub wątroby
 • u pacjentów z podwyższonym ryzykiem niedrożności jelit
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów):

 • obrzęk obwodowy

Często (mogą wystąpić mniej niż 1 na 10, ale więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • blok przedsionkowo - komorowy (I, II lub III stopnia, możliwy blok odnogi pęczka Hisa)
 • kołatanie serca
 • nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy
 • zaparcia
 • niestrawność
 • ból żołądka
 • nudności
 • rumień
 • złe samopoczucie
Możliwe interakcje z
 • litem
 • pochodnymi azotanów
 • teofiliną
 • lekami blokującymi receptory alfa - adrenergiczne
 • amiodaronem
 • digoksyną
 • lekami blokującymi receptory beta - adrenergiczne
 • innymi lekami o działaniu przeciwarytmicznym
 • karbamazepiną
 • ryfamipcyną
 • cymetydyną i ranitydyną
 • cyklosporyną
 • kolchicyną
 • lekami zmniejszającymi aktywność układu odpornościowego
Ciąża

Lek ten jest przeciwwskazany w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lek ten jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Brak informacji o bezpieczeństwie i skuteczności stosowania leku u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn - jednak brak badań w tym kierunku.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Oxycardil?

Lek Oxycardil zawiera diltiazem, który blokuje napływ jonów wapnia z przestrzeni pozakomórkowej do wnętrza komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych i komórek mięśnia sercowego. Zablokowanie przez diltiazem kanałów wapniowych powoduje zmniejszenie napięcia mięśni gładkich ścian naczyń i rozszerzenie tętnic. Prowadzi to do zmniejszenia ciśnienia tętniczego i zmniejszenia oporu naczyniowego, co odciąża serce. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Oxycardil?

Lek Oxycardil stosuje się w następujących przypadkach:

 • chorobie niedokrwiennej serca przebiegającej pod postacią dusznicy bolesnej stabilnej, dusznicy bolesnej niestabilnej lub dusznicy bolesnej naczynioskurczowej (dławica Prinzmetala)
 • nadciśnieniu tętniczym

Dawkowanie

Jak stosować lek Oxycardil?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować sie z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki powlekane 60 mg:

Choroba niedokrwienna serca:

 • trzy razy na dobę 1 tabletka leku Oxycardil 60 mg
 • maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 360 mg
 • zaleca się sprawdzanie, co 2- 3 miesiące, czy możliwe jest zmniejszenie dawki leku w przypadku długotrwałego leczenia z zadowalającym efektem klinicznym

Nadciśnienie tętnicze:

 • trzy razy na dobę 1 tabletka leku Oxycardil 60 mg
 • maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 360 mg
 • można rozważyć możliwość zmniejszenia dawki leku, gdy efekt przeciwnadciśnieniowy jest zadowalający

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 120 mg, 180 mg, 240 mg:

Schemat dawkowania przeznaczony dla osób dorosłych

Choroba niedokrwienna serca:

 • zwykle stosuje się 180 - 360 mg diltiazemu chlorowodorku na dobę w 1 lub 2 dawkach podzielonych
 • maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 360 mg
 • zaleca się sprawdzanie, co 2 - 3 miesiące, czy możliwe jest zmniejszenie dawki leku w przypadku długotrwałego leczenia z zadowalającym efektem klinicznym

Nadciśnienie tętnicze:

 • zwykle stosuje się 120 - 360 mg diltiazemu chlorowodorku na dobę w 1 lub 2 dawkach podzielonych w zależności od indywidualnego stanu pacjenta
 • maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 360 mg
 • można rozważyć możliwość zmniejszenia dawki leku, gdy efekt przeciwnadciśnieniowy jest zadowalający

Stosowanie leku Oxycardil u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby:

 • lek może być stosowany wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas zmiany (zwiększenia) dawki
 • należy regularnie oceniać wydolność wątroby i nerek

Stosowanie leku Oxycardil u pacjentów w podeszłym wieku:

 • lek może być stosowany wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas zmiany (zwiększenia) dawki
 • leczenie rozpoczyna się od dawki 60 mg (tabletki powlekane, które mogą być stosowane 2 - 3 razy na dobę)

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oxycardil:

 • przedawkowanie leku Oxycardil może prowadzić do ciężkiej hipotonii, czyli niedociśnienia tętniczego, bradykardii (zmniejszenia częstości pracy serca), niewydolności serca lub bloku przedsionkowo - komorowego, nawet do zatrzymania krążenia
 • w przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Oxycardil, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
 • w zależności od występujących objawów lekarz zastosuje odpowiednie leczenie

Pominięcie zastosowania leku Oxycardil:

 • jeśli pacjent zapomniał przyjąć lek Oxycardil, powinien przyjąć go, tak szybko jak to możliwe
 • jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy przyjąć kolejną dawkę o wyznaczonej porze
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia tej, która została pominięta

Przerwanie stosowania leku Oxycardil:

 • jeśli terapia lekiem Oxycardil ma zostać przerwana, to lek należy odstawiać powoli, zmniejszając kolejne przyjmowane dawki - dotyczy to zwłaszcza pacjentów z chorobą niedokrwienną serca

Czas trwania leczenia:

 • lek Oxycardil przeznczony jest do leczenia długotrwałego
 • przerwanie leczenia lub zmiana schematu jego dawkowania powinny odbywać się wyłącznie pod nadzorem lekarza

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Oxycardil?

Leku Oxycardil nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na substancję czynną lub inne składniki tego leku
 • zespołu chorego węzła zatokowego u tych pacjentów, którzy nie mają wszczepionego rozrusznika serca
 • chorych bez wszczepionego rozrusznika serca z blokiem przedsionkowo - komorowym II lub III stopnia
 • ciężkiej bradykardii, kiedy to serce wykonuje mniej niż 40 uderzeń na minutę
 • niewydolności lewej komory serca z zastojem płucnym
 • gdy pacjent jednocześnie stosuje dantrolen we wlewie dożylnym
 • gdy pacjent jednocześnie stosuje iwabradynę

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Oxycardil może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • obrzęk obwodowy

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów): 

 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • blok przedsionkowo - komorowy (I, II lub III stopnia, możliwy blok odnogi pęczka Hisa)
 • kołatanie serca
 • nagłe zaczerwienienie, głównie twarzy
 • zaparcia
 • niestrawność
 • ból żołądka
 • nudności
 • złe samopoczucie

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • nerwowość
 • bezsenność
 • bradykardia, czyli zmniejszona częstość akcji serca
 • niedociśnienie ortostatyczne
 • wymioty
 • biegunka
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT, LDH, fosfatazy zasadowej)

Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • pokrzywka

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • małopłytkowość
 • zmiany nastroju - może pojawić się depresja
 • objawy pozapiramidowe
 • mioklonie (zrywania mięśniowe)
 • blok zatokowo - przedsionkowy
 • zastoinowa niewydolność serca
 • zapalenie naczyń, w tym leukocytoklastyczne zapalenie naczyń
 • rozrost dziąseł
 • zapalenie wątroby
 • ginekomastia
 • nadwrażliwość na światło (w tym liszajowate rogowacenie skóry narażonej na działanie słońca)
 • obrzęk naczynioruchowy
 • wysypka
 • ostra uogólniona wysypka krostkowa
 • rumień wielopostaciowy w tym zespół Stevensa - Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka
 • pocenie się
 • złuszczające zapalenie skóry
 • rzadko rumień złuszczający z lub bez gorączki

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Oxycardil należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku, gdy:

 • u pacjenta wystąpiły zaburzenia czynności lewej komory serca, bradykardia lub blok przedsionkowo - komorowy I stopnia 
 • zajdzie konieczność zastosowania znieczulenia ogólnego - może bowiem dojść do nasilenia zaburzeń kurczliwości, przewodzenia i automatyzmu mięśnia sercowego
 • pacjent jest w podeszłym wieku
 • u pacjenta zdiagnozowano niewydolność nerek lub wątroby 
 • u pacjenta występuje duże ryzyko niedrożności jelit - lek Oxycardil hamuje bowiem ruchliwość przewodu pokarmowego

Lek Oxycardil zawiera laktozę i sacharozę, dlatego pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów przed zastosowaniem leku powinni skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku Oxycardil może wiązać się z występowaniem zmian nastroju, w tym depresji.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Oxycardil a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Oxycardil jest przeciwwskazany w okresie ciąży.

Oxycardil a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić sie lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Oxycardil jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Stosowanie leku Oxycardil z wymienionymi poniżej lekami może powodować zmianę ich działania, zmniejszenie ich skuteczności oraz zwiększenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Dotyczy to:

 • litu - może dojść do nasilenia neurotoksycznego działania litu
 • pochodnych azotanów - może dojść do nasilenia działania hipotensyjnego i wzrostu ryzyka omdlenia, jako następstwo działania rozszerzającego naczynia krwionośne
 • teofiliny - może to powodować zwiększenie stężenia teofiliny we krwi
 • leków blokujących receptory alfa - adrenergiczne - może dojść do wywołania lub nasilenia niedociśnienia, a to wymaga ciągłego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi
 • leków blokujących receptory beta - adrenergiczne - może to powodować zaburzenia rytmu serca (wyraźna bradykardia, blok zatokowy), zaburzenia przewodzenia zatokowo - przedsionkowego i przedsionkowo - komorowego oraz niewydolność serca
 • amiodaronu - wzrost ryzyka bradykardii
 • digoksyny - wzrost ryzyka bradykardii
 • innych leków o działaniu przeciwarytmicznym - to dodatkowe ryzyko nasilenia działań niepożądanych ze strony serca
 • karbamazepiny - może dojść do wzrostu stężenia karbamazepiny we krwi
 • ryfampicyny - może to powodować ryzyko zmniejszenia stężenia diltiazemu w osoczu
 • cymetydyny i ranitydyny - mogą powodować zwiększenie stężenia diltiazemu w osoczu
 • cyklosporyny - w przypadku skojarzonego leczenia zaleca się zmniejszanie dawki cyklosporyny, monitorowanie funkcji nerek, kontrolowanie stężenia cyklosporyny we krwi i dostosowanie dawki
 • kolchicyny - może to powodować zwiększenie stężenia kolchicyny we krwi
 • leków zmniejszających aktywność układu odpornościowego, tj. syrolimus, temsyrolimus, ewerolimus

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Oxycardil a alkohol

Brak danych.

Oxycardil a prowadzenie pojazdów

Ponieważ lek Oxycardil często wywołuje zawroty głowy i złe samopoczucie, dlatego zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn może być zaburzona. Brak jest jednak badań w tym kierunku.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Oxycardil?

 • przechowywać w temperaturze poniżej 25º C
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego